Sag: Jels Mølle

Jels Møllegade 5, Vejen
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Jels Mølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Jels Møllegade 5
Kommune:
Vejen
Omfang:
Vindmøllen (1859).
Fredet 1959.*
Beskrivelse:
Jels Mølle ligger på en bakke midt i Jels by. Selve møllen flankeres mod øst og vest af enetages, grundmurede tilbygninger, der er opført som henholdsvis møllerbolig og pakhus. Disse tilbygninger indgår ikke i fredningen og er derfor ikke beskrevet.

Møllen er en hollandsk gallerimølle, der har cirkulær grundplan. Både undermøllen og overmøllen er opført i grundmur, der er pudset og hvidmalet med silikatmaling over en sokkel af marksten og sandsten. Møllens hat er løgformet og beklædt med træspån. Møllen har bevaret sine vinger, der har hækværk. Vingerne er sejlførende og møllen har svanskrøjer. Midt på møllekroppen, udfor kværnloftet, er et tolvkantet galleri i træ. Galleriet understøttes af jernstænger, der hviler på små granitsko. I både undermøllen og galleriet findes rundbuede, rødmalede revledøre, der alle nyere, men traditionelt udført med ældre båndbeslag og klinkefald. Over dørene, der fører ud til galleriet, er rundbuede støbejernsvinduer. I sydsiden, lige over soklen, ses to store rundbuede støbejernsvinduer. De øvrige vinduer er små opsprossede støbejernsvinduer med otte ruder, fladbuet overkant og sandstenssålbænk. Alle vinduer er ældre og rødmalede.

I det indre har møllen fire lofter foruden hatten og en høj kælderetage. Møllens inventar og maskineri er bevaret, herunder hathjul, vingeaksel, stenkran, stjernehjul og forskellige drev, samt kværne, korntragte og hejseværk med luger i hvert etagedæk. Møllen har kalkede ydervægge, etagedæk af kraftige, synlige dragere og bjælker samt traditionelle bræddegulve og trætrapper. Fra broloftet findes en trappe ned til en højtliggende kælder, og fra både broloft og kælder er der adgang til tilbygningerne mod øst og vest.
Bygningshistorie:
Jels Mølle blev opført i 1859 med et vindfang på 21 meter. Møllen blev anvendt til maling af korn, mel og gryn til primært foderbrug.

I 1905 gennemgik møllen en modernisering hvor den blandt andet fik krøje. Møllen har tidligere været malet sort.

Kornmølleriet blev indstillet i 1952. I 1956 blev møllen købt af Foreningen til bevarelse af Jels Mølle, der fik foranlediget at møllen forblev i drift indtil 1971. Herefter har mølleforeningen sørget for forskellige aktiviteter i møllen. Pakhuset og møllerens bolig lejes i dag ud.

Møllen blev restaureret i 1976-77 og igen i 1990. I 2009 fik hatten nye spån.
kilder:
Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993.

www.jelsmolle.dk
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Jels Mølle knytter sig til den traditionelle beliggenhed højt i landskabet, hvorfra der er gode vindforhold og god udsigt. Ligeledes er møllen synlig på lang afstand og fungerer som et vartegn for byen. Hertil kommer de to enetages tilbygninger, der er en del af det samlede anlæg, og med til at formidle møllens funktionshistorie, idet vinduessætningen vidner om at den østlige del har været bolig, mens den vestlige del har været pakhus.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Jels Mølle knytter sig til møllen som en landbrugshistorisk funktionsbygning, der gennem sin arkitektur, vinger og galleri fortæller historien om det lokalt orienterede og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug. Dertil kommer at møllen som maskine vidner om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie.  

De enkle revledøre og de små støbejernsvinduer understøtter historien om, at dette er en funktionsbetinget bygning, og ved sydsidens højtsiddende revledør samt ved stenforhøjningen på nordsiden fornemmer man tydeligt hvordan man kunne køre en vogn helt hen til møllen for at læsse af og på.

Hertil kommer møllens konstruktion med løgformet hat, der vidner om opførelsen i midten af 1800-tallet, idet de ældre møller fra før 1840’erne ofte var med bådformet hat.

I det indre kan funktionen som mølle aflæses i de bevarede lofter og i de bevarede dele af mølleriet, herunder kværne, tragte og hejseværk.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Jels Mølle relaterer sig i det ydre til møllens anseelige størrelse og til den grundmurede møllekrops velproportionerede kegleform med en overordnet symmetri, der underbygges af dør- og vinduessætning. Hertil kommer den spånbeklædte løgformede hat, en helt særlig stoflighed, samtidig med at dens form og det mørke træ sammen med vingerne, krøjeværket og gallerigangen, står i stor kontrast til den hvidmalede møllekrop.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den enkle materialeholdning, hvor alt bortset fra de kalkede mure er udført i træ. Særligt har hattens imponerende konstruktion med 16 spær, der er forbundet med lægter og danner en elegant stjernevifte henover det store hathjul, stor arkitektonisk værdi.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til Jels Mølles grundmurede, hvidmalede møllekrop med galleri, vinger og krøjeværk i træ samt til den løgformede, spånbeklædte hat. Hertil kommer alle ældre og traditionelle detaljer, herunder vinduer og døre samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til møllens forskellige lofter med enkle trætrapper samt til halvkælderen. Hertil kommer hele konstruktionen og alle øvrige mølledele og inventar til kornforarbejdning, samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
31-07-1963
Journal nr.:
3/63

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-12-1959
Journal nr.:
6/59


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Jels Møllegade 5

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap