Sag: Nybøl Mølle

Bøgevej 3, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nybøl Mølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bøgevej 3
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Vindmøllen med maskinhus (1879). Fredet 1998.
Beskrivelse:
Lokalitetsbeskrivelse fra 1998, Torben Olesen: Møllen ligger på en bakke umiddelbart nord for Nybøl. På stedet har der været mølle tilbage til 1600-årene. Undermøllen og mølletårnet er opført i grundmur og hvidkalket. Møllehatten er bådformet og tækket med egespån. Møllen er forsynet med svikstilling, vindrose og vinger med klapper. Indvendig forefindes endnu al gangtøj i form af hathjul, krondrev, den lodrette aksel, stjernhjul og spilstokke samt en kværn og en stenkran. I 1913 blev der installeret en dieselmotor, der i 1928 blev erstattet af en elektromotor. Mølleriet blev indstillet i 1950. I 1966-67 blev møllen restaureret på Mølleudvalgets foranledning. Møllen udgør en del af en større gård, der blandt andet omfatter et grundmuret stuehus opført 1880, to staldbygninger i grundmur fra 1880, en svinestald og et maskinhus fra 1950. Ingen af disse bygninger rummer dog væsentlige kvaliteter af bygningshistorisk interesse. Vedligeholdelsestilstand Møllens vedligeholdelsestilstand må betegnes som god. Planforhold Møllen er beliggende i landzone. Kommuneatlas I kommuneatlasset for Sundeved Kommune har møllen fået tildelt høj bevaringsværdi.
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:
De kulturhistoriske værdier ved Nybøl Mølle knytter sig til møllen som et vidnesbyrd om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie. Yderligere er Nybøl Mølle en landbrugshistorisk funktionsbygning, der gennem sin arkitektur og sit interiør, fortæller historien om det lokalt orienterede, og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug. Hertil kommer at møllen er forsynet med et amerikansk krøjeværk, der er sjældent forekommende i den danske møllebyggertradition.

Vindmøllens sammenbygning med maskinhuset, i to etager og med listedækket tagpaptag, er ligeledes en væsentlig del af den kulturhistoriske værdi.

Yderligere knytter der sig kulturhistorisk værdi til møllens beliggenhed nær den ikke fredede møllegård. Denne nære beliggenhed mellem gård og mølle vidner om møllens tidligere funktion og dens tilhørsforhold til gården.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Nybøl Mølle sig til den bevarede etageopdeling samt til det ligeledes bevarede gangværk og kværne.
Arkitektonisk værdi:
De arkitektoniske værdier i Nybøl Mølle knytter sig i det ydre til møllens anseelige størrelse, den murede og hvidkalkede krop, omgangen og den bådformede hat med tagpap. Endvidere til vingerne (nu sejlførende) og det bevarede spil til manuel krøjning af hatten. 
Ved det med møllen sammenbyggede maskinhus, knytter de arkitektoniske værdier sig endvidere til murværket i gule mursten, støbejerns-vinduerne samt revleportene til underetagen.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til møllen og det dermed sammenbyggede maskinhus, omgangen, den bådformede hat, vingerne og det amerikanske krøjeværk. Dertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til møllens opdeling i lofter, samt det bevarede gangværk og kværne. Dertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Andet
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-12-1998
Begrundelse:
Møllen har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Møllen er rimelig intakt og et fint eksempel på de grundmurede vindmøller fra slutningen af 1800-årene.
Journal nr.:
1996-911/533-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Bøgevej 3

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap