Sag: Havbogade 49

Havbogade 49, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Havbogade 49
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Havbogade 49
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Forhuset (halvdelen af et gavlkvisthus af bindingsværk 1700-tallet, senere delvis grundmuret).
Fredet 1921.
Beskrivelse:
Bygningen ligger på den vestlige side af Havbogade, med haven strækkende sig ned mod havnefronten.  Mod nord adskiller en meget smal tagdrypsslippe bygningen fra nr. 51, mens den sydvendte gavl ligger ud til en mindre vej.

Havbogade 49 er den ene halvdel af et gavlkvisthus i bindingsværk med enkelte grundmurede partier. Bygningens bindingsværk er sortopstolpet, tavlene hvide og de opsprossede vinduer er rødmalede. Vinduerne i stueplan er i nr. 47 er ældre, torammede vinduer med seks ruder i hver ramme, mens nr. 49 har nyere termovinduer med tre ruder i hver ramme. Mod haven har nr. 47 en ældre, to delt revledør, mens nr. 49 har en nyere fyldingsdør med termoruder i øverste halvdel. På bjælken over hoveddøren ind til nr. 47 ses et ældre, håndmalet matrikelnummer. Gavlkvisten mod gaden er udkraget og bygningen har et teglhængt heltag med to skorstene med sokkel og krave i rygningen. Gavlkvistens vinduer er ældre. I tagfladen mod haven sidder i nr. 47 to opsprossede ovenlysvinduer, i nr. 49 et nyere, ikke opsprosset ovenlysvindue. Begge gavle er beklædt med sortmalede, lodrette brædder med lister.

I bygningens indre ligger stuen mod gaden mens køkkenet vender mod haven. I køkkenet er dele af et ildsted med bageovn bevaret. Stueplanet har bræddeloft med et delvist knægtbåret, profileret bjælkelag. En ældre ligeløbstrappe, der ligger ved køkkenet umiddelbart bag havedøren, fører op til førstesalen, hvor en oprindelig enfyldingsdør med bukkehornsbeslag er bevaret.
Bygningshistorie:
Bygningen er fra 1700-tallet og er senere blevet delvist omsat i grundmur.


kilder:
Plan for Havbogade i Sønderborg, Det Særlige Bygningssyns Sekretariat, København april 1963.
Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Havbogade, hvor bygningen er med til at opretholde det historisk dominerede gadeforløb. Hertil kommer haven der strækker sig ned mod havnen.
Kulturhistorisk værdi:
I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens fremtræden som et dobbelthus i en traditionel bindingsværkskonstruktion med udkraget gavlkvist og stejlt, næsten ubrudt heltag. Facadens symmetriske bindingsværk, de to skorstene samt tætsiddende hoved- og havedøre har stor kulturhistorisk værdi, idet de direkte vidner om bygningens funktion som dobbelthus. Hertil kommer bygningens ældre dele og detaljer, herunder udkragningerne, de bræddebeklædte overgavle og de opsprossede vinduer.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til stuens placering mod gaden samt køkkenets placering mod gården. Hertil kommer det delvist bevarede ildsted med bageovn samt til de ældre konstruktioner og bygningsdele, herunder udskårne knægte, profilerede loftsbjælker og enfyldingsdøren med bukkehornsbeslag.
Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til de meget stejle og næsten ubrudte tagflader, der i samspil med de markante overgavle, lægger sig tungt og beskyttende over de lave mursider. Anvendelsen af få materialer og en enkel farvesætning resulterer i en traditionel og udpræget vertikal fremtræden, som især kommer til udtryk mod gaden, hvor den centralt placerede gavlkvist med det righoldige og symmetriske bindingsværk, dominerer.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til dobbelthuset i bindingsværk med gavlkvist og næsten ubrudte, teglhængte tagflader. Til de opsprossede vinduer, de to skorstene, hoved- og havedørenes placering samt de oprindelige og ældre bygningsdele og –detaljer, herunder bræddebeklædte overgavle og udkragninger. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede del af den ældre planløsning med stuen mod gaden og køkkenet mod haven, til de bevarede dele af ildstedet, samt til de ældre konstruktioner, og bygningsdele, herunder udskårne knægte, profilerede loftsbjælker og enfyldingsdøren med bukkehornsbeslag. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-06-1921
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Havbogade 49

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap