Sag: Søndergade 16

Søndergade 16, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søndergade 16
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Søndergade 16
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Det otte fag dybe bindingsværkshus med grundmuret gavl mod gaden og den åbne knægtbyggede del af det op til dettes baggavl beliggende sidehus samt det med gavlhuset sammenbyggede grundmurede gavlkvisthus (ca. 1750).
Fredet 1950.
Beskrivelse:
Bygningerne ligger på den østvendte side af Søndergade. Mod nord er gavlkvisthuset bygget sammen med nabobygningen, mens en smal slippe adskiller bindingsværkshuset og sidehuset fra nabobygningen mod syd.

De gulmalede bygninger, der dels er grundmurede, dels opført i bindingsværk, står alle på en sortmalet sokkel og har teglhængte heltage belagt med røde vingetegl. Bindingsværkshuset er mod gaden kendetegnet ved en karnap med zinktag. I tagfladerne ses flere taskekviste med bræddebeklædte flunker, flere nyere ovenlysvinduer og to murede skorstenspiber med sokkel og krave. Vinduerne, som er grønmalede, har koblede rammer og er dels ældre, dels udført i kopi af ældre, barokke vinduer. Mod gaden er gesimser, gesimsbånd og stik malet hvide, mens murankre og initialer i smedejern er malet sorte. Hoveddøren, der sidder i bindingsværkshusets gavl, er en oprindelig tofløjet, beklædt revledør med seksdelt overvindue.   

I det indre har bindingsværkshuset en traditionel planløsning med en diele med ølandsfliser, bindingsværksvægge og knægtbåret  bjælkelag. Dielen ender i et nyere badeværelse. Hertil kommer en stue mod gaden, der har bræddeloft med fritliggende bjælkelag, samt et køkken og et værelse bagest i sidehuset. Tagetagen rummer en stue mod gaden samt et køkken og værelser mod gården.

Fra dielen er der, ad en nyere ligeløbstrappe, adgang til gavlkvisthuset, som rummer to boliger, der begge har en traditionel planløsning med stuer mod gaden og køkkener mod gården. Trappen til tagetagen er nyere, ligesom overfladerne mestendels er nyere eller traditionelt udført, med døre og gerichter i kopi af ældre. Tagetagen er indrettet med systemplader i lofterne, efterisolerede vægge og savsmuldstapet på væggene. I tagetagen ses en enkelt ældre dobbeltfløjet fyldingsdør.
Bygningshistorie:
Otte fag dybt gavlhus med sidehus fra 1600-tallet, oprindeligt i bindingsværk, o. 1750-60, ombygget med grundmuret gavl mod gaden og dertil tilbygget korshus i nord mod gaden udformet som et gavlkvisthus. Ud over den pyntelige sønderjyske rokoko i facaden er komplekset særdeles interessant ved at vise overgangen fra gavlhuse (hvor gavlhusdelen bl.a. har bevaret den oprindelige brede indgangsdiele, jfr. Kirkegade 8) til langhuse ved midten af 1700-tallet (jfr. Perlegade 58).

Ovenstående bygningshistorie er fra Museum Sønderjylland.
kilder:
Museum Sønderjylland
Miljømæssig værdi:
Bygningernes miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Søndergade, hvor de er med til at opretholde det historisk dominerede gadeforløb.
Kulturhistorisk værdi:
I bygningernes ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til gavlhuset og gavlkvisthuset som velbevarede repræsentanter for disse to traditionelle bygningstyper.

De traditionelle, opsprossede vinduer, tegltagene, skorstenene, gesimserne og murankrene understøtter det traditionelle udtryk og formsprog, mens bindingsværkshusets grundmurede gavl og senere tilbyggede karnap vidner om den udvikling, gavlhuset har gennemgået. Særlig kulturhistoriske værdi har det bevarede bindingsværk i gavlhuset samt den oprindelige, flammerede hoveddør, der tillige er udsmykket med en centralt placeret base, søjle og kapitæl.

I bygningernes indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til især stueplanets ældre planløsning med diele, stuer mod gaden samt køkken og bad mod gården. Hertil kommer de ældre konstruktioner i form af knægte og loftsbjælker, dielens traditionelle ølandsflisegulv samt de barokke fyldingsdøre i kopi af de oprindelige.
Arkitektonisk værdi:
I det ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til de to bygningers traditionelle, solide og karakterfulde fremtræden, der er domineret af de to gavlpartiers klare farvesætning, enkle gesimser, stik og murankre, samt af den brede og rigt detaljerede hoveddør.
Bærende fredningsværdier:
I bygningernes ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til gavlhuset og gavlkvisthusets traditionelle fremtræden i grundmur og bindingsværk med opsprossede vinduer, teglhængte tage, gesims, murstik, karnap og skorstene. Hertil kommer gavlhusets hoveddør med alle oprindelige og ældre detaljer, samt den traditionelle materialeholdning.

I bygningernes indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af de oprindelige og ældre planløsninger og bygningskonstruktioner, herunder dielen, bindingsværksvægge, loftsbjælker og knægte. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer, herunder ølandsfliser, gerichter og fyldingsdøre samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Søndergade 016, matr.nr. 630, Sønderborg. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 1 side. Per Grau Hansson. Marts 1984. Søndergade 016, matr.nr. 630, Sønderborg. Farvearkæologisk undersøgelse. 4 sider samt fotografier (13 optagelser). Lene Larsen. Juni 1986.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Søndergade 16

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap