Sag: Løkken 24

Løkken 24, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Pakhus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Løkken 24
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Løkken 24
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Det syv fags tidl. pakhus (ca. 1776, opr. baghus til Perlegade 51).
Fredet 1945.*
Beskrivelse:
Løkken 24 er et pakhus, der ligger i midten af Sønderborg by. Foran pakhuset mod vest er der en mindre parkeringsplads, mens der mod øst er et mindre lukket gårdrum.  

Pakhuset er i to etager, hvoraf stueetage er grundmuret, mens førsteetagen er i bindingsværk. Taget er et afvalmet tag af røde tegl, hvori der sidder en hejsekvist midt for på begge langsider samt flere nye rundbuede kviste og tagvinduer i tagfladerne. Pakhuset står i blank gul mur og ubehandlet træværk med en sortmalet sokkel.  Vinduerne er nyere, etrammede vinduer, der i stueetagen er rundbuede, mens de på førsteetagen er småtopsprossede. Under hejsekvistene findes portåbninger, der i stueetagen har en nyere rundbuet revledør med kraftige, smedede beslag og herover ses franskaltaner med snørklet gitter og nyere, bundhængslede terrassedøre i glas.

Indvendigt er pakhuset indrettet til fire lejligheder med nyere køkken og bad. Det gennemgående trapperum, med klinkegulv nederst, giver adgang til lejlighederne og er udstyret med en nyere kvartsvingstrappe. Den ældre synlige tømmerkonstruktion er bevaret med fritliggende bjælkelag med nyere bræddelofter og trægulve. I alle rum er der nye, glatte døre med enkle gerichter.
Bygningshistorie:
Pakhuset er opført i ca. 1776 som en del af den større Købmandsgård, Perlegade 51, der ligeledes er fredet. Pakhuset blev brugt til opbevaring af korn og andre varer. Der har sandsynligvis tidligere været stald i den nederste del.

Ved en større restaurering i nyere tid blev pakhuset ændret til beboelse.
kilder:

Museum Sønderjylland.

Miljømæssig værdi:
Pakhusets miljømæssig værdi knytter sig til dets beliggenhed i den tæt bebyggede del af byen, hvor den med sin markante fremtræden og nære placering ved den tidligere Købmandsgård, Perlegade 51, er med til at opretholde en fortælling om den tidligere matrikelstruktur med forhus, sidehus og baghus/pakhus.
Kulturhistorisk værdi:
Pakhusets kulturhistoriske værdi knytter sig til dets oprindelige funktion til opbevaring af korn og varer, hvilket kan aflæses i facadens række af tidligere pakhusåbninger og hejsekvistene. Ligeledes viser den synlige og kraftige tømmerkonstruktion indvendigt, at bygningens etagedæk er opført til at kunne bære store mængder af eksempelvis korn.  

Hertil kommer bygningens grundmurede stueetage med rundbuede vinduesåbninger og den gennemgående gang, der sandsynligvis stammer fra tiden, hvor der har været indrettet stald.
Arkitektonisk værdi:
Pakhusets arkitektoniske værdi knytter sig til bygningens sluttede og bastante form med det markante og høje afvalmede tag. Dette underbygges ved pakhusets fremtræden i enkelt murværk og bindingsværk med få og relativt små åbninger. Hertil kommer begge langsidernes pakhusåbninger og hejsekviste, der skaber en vertikal retning til det ellers horisontale formsprog.

I Pakhusets indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den gennemgående traditionelle materialeholdning samt den oprindelige tømmerkonstruktion, der sikrer et stemningsfuldt og autentisk interiør trods den nye funktion som bolig.
Bærende fredningsværdier:
I Pakhusets ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens volumen med bindingsværk, afvalmet tag, hejsekvist, pakhusåbninger og mindre vinduesåbninger. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I Pakhusets indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den synlige tømmerkonstruktion med fritliggende bjælkelag samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Pakhus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-11-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
11-11-1997
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/537-0001


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Løkken 24

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap