Sag: Søndergade 15

Søndergade 15, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Pakhus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søndergade 15
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Søndergade 15
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Pakhuset af bindingsværk med grundmurede gavle (slutningen af 1700-tallet).
Fredet 1950.
Beskrivelse:
Det fritliggende, næsten kvadratiske pakhus ligger på den vestvendte side af Søndergade, med gavlene vendt mod henholdsvis gaden i vest og havnen i øst.

Bygningen, der står på en lav, sort sokkel, er opført i brunligt opstolpet bindingsværk med gulmalede tavl og grundmurede gavle. Den nordre langside er uden åbninger. Taget er et højt og stejlt, afvalmet teglhængt saddeltag, hvis tagflader er ubrudte på nær enkelte udluftningshætter. Bygningens vinduer er traditionelle, én og torammede, opsprossede og hvidmalede vinduer med koblede rammer. Hoveddøren er en tofløjet, klassicistisk fyldingsdør med dobbelt slagliste.  

I det indre er bygningen kendetegnet ved en traditionel planløsning med mindre rum samt traditionelle og nyere overflader. Flere døre og gerichter er udført i kopi af ældre profilerede gerichter og fyldingsdøre. Trappen og gulvene er ligeledes nyere. Der er bevaret flere ældre profilerede loftsbjælker. Tagetagen er uudnyttet, og der er bevaret dele af en ældre tagkonstruktion samt ældre støbejernsvinduer. Der er undertag af banevarer.
Bygningshistorie:
”Tidligere pakhus af bindingsværk fra 1600-årene, oprindelig med vestgavlen til bolværk, gavle grundmuret o. 1800.”

Ovenstående bygningshistorie er leveret af Museum Sønderjylland
kilder:
Museum Sønderjylland
Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Søndergade, hvor det med sin fritliggende placering, næsten lukkede langsider og høje tagkonstruktion, er med til at opretholde det historiske gadeforløb. Bygningens fremtræden som pakhus er ydermere med det at understrege Søndergades nærhed til havnen.
Kulturhistorisk værdi:
Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til de bevarede spor efter den oprindelige funktion som 1700-tals pakhus, herunder bindingsværket, den lukkede nordre langside, de mindre støbejernsvinduer i tagetagen, sporene efter den centrale læsseluge på den østvendte gavl samt den næsten ubrudte og afvalmede tagflade med den høje rejsning. Hertil kommer 1800-tals funktionen som beboelsesejendom som ses i den klassicistiske hoveddør og de traditionelle, torammede vinduer.    

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de ældre bygningsdele, herunder de profilerede loftsbjælker og de ældre dele af den høje tagkonstruktion.
Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den fritliggende, næsten kubiske og meget massive bygningskrop med det markante, næsten ubrudte tegltag. Udtrykket er enkelt og knapt, domineret af det kraftige bindingsværk og den dybtliggende hoveddør, der i samspil med tegltagets stejle valme og høje rejsning, understreger bygningens tyngde og soliditet.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til sporene efter bygningens oprindelige funktion som pakhus i form af den fritliggende placering, bindingsværket, de næsten tillukkede langsider, de mindre støbejernsvinduer, sporene efter læsselugen, den høje tagkonstruktionen og de næsten ubrudte tagflader.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de ældre bygningsdele, herunder loftsbjælker og tagkonstruktion.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Pakhus
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Søndergade 015, matr.nr. 436, Sønderborg. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 2 sider. G. Th. Andersen. Maj 1988.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Søndergade 15

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap