Sag: Bjerggade 17

Bjerggade 17, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Bjerggade 17
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bjerggade 17
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Forhuset (to våninger af bindingsværk ca. 1650).
Fredet 1921.
Beskrivelse:
Bygningen ligger på den vestlige side af Bjerggade, hvor den mod syd er bygget sammen med det ligeledes fredede Bjerggade 15. På havesiden findes en  grundmuret tilbygning med ensidigt tagfald, der ikke er omfatte af fredningen. 

Facaden er opført i rødtopstolpet bindingsværk med hvidkalkede tavl, mens havesiden er grundmuret. Taget er et teglhængt heltag, hvori der sidder to skorstenspiber, en mindre kvist samt flere ældre ovenlysvinduer. Facaden er kendetegnet ved traditionelle, torammede og trerudede vinduer med enkeltlagsglas, en ældre, pålagt revledør med overvindue samt knægtbårent tagudhæng uden nedløbsrør. Gårdsidens ældre vinduer er ligeledes med enkeltlagsglas, men har buet overkarm. Havedøren er en nyere dør med termoglas. 

I det indre har bygningen bevaret en traditionel planløsning med gennemgående diele, stuer mod gaden og køkken mod gården. Interiøret er domineret af brædde- og klinkegulve, heraf et ældre klinkegulv i dele af dielen, ældre fyldingsdøre og gerichter samt bevarede bukkehornsbeslag. Vindueskarmene er ligeledes ældre, mod gården er de sandsynligvis oprindelige. Flere steder ses synlige, knægtbårne loftsbjælker. Bygningen rummer endvidere et nyere bad, toilet og teknikrum med skydedøre og sænket loft med indbyggede spots. Tagetagen indrettet til beboelse med nyere overflader og enkelte bevarede bræddeskillevægge.
Bygningshistorie:
”Bindingsværk, senrenæssance o. 1640-50; del af en lang række våninger (lejeboder) på vestsiden af gaden, der indtil 1905 hed ”Bag Mødding Gade / Hinter dem Mistpfuhl”.

Ovenstående bygningshistorie er leveret af Museum Sønderjylland.

Gårdsiden blev sandsynligvis omsat i grundmur efter bombardementet i 1864.
kilder:
Museum Sønderjylland, 2012.
Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Bjerggade, hvor den er med til at opretholde den vestlige husrække.  Sammenbygningen med Bjerggade 15 har ligeledes miljømæssig værdi, idet de to bygninger mod gaden visuelt og konstruktivt udgør et samlet hele med fælles knægtbåren tagflade uden tagrende. 
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bygningen som eksempel på et ældre købstadshus i bindingsværk med traditionelle opsprossede vinduer, flammeret hoveddør med overvindue samt knægtbårne, næsten ubrudte tagflader, uden tagrende mod gaden. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til den grundmurede gårdside med de buede vinduer, der vidner om ombygningen i anden halvdel af 1800-tallet.

I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre planløsning med gennemgående diele, stuer mod gaden og køkken mod gården. Hertil kommer de ældre bygningsdele i form af dielens klinkegulv, de barokke enfyldingsdøre med bukkehornsbeslag samt de knægtbårne loftsbjælker, der alle vidner om bygningens alder. Gårdsidens vindueskarme med buet overkarm og konkave lodposter har ligeledes stor kulturhistorisk værdi.
Arkitektonisk værdi:

Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til det traditionelle udtryk, der mod gaden domineres af de næsten ubrudte tagflader samt kontrasten mellem det røde træværk og de hvide tavl. Bindingsværkets irregulære takt giver endvidere facaden et levende udtryk, som understøttes af de profilerede knægte og den udsmykkede hoveddør. 

Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bindingsværksbygningen med grundmuret haveside, det næsten ubrudte heltag med to skorstenspiber, fraværet af tagrende mod gaden samt de profilerede knægte. Hertil kommer den ældre hoveddør, traditionelle, de opsprossede vinduer samt den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den traditionelle planløsning med gennemgående diele, stuer mod gaden og køkken og bad mod gården. Hertil kommer de ældre bygningsdele og –detaljer, herunder fyldingsdøre, bukkehornsbeslag, gerichter, knægte og loftsbjælker, samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-06-1921
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Bjerggade 17

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap