OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Provstegården

Rosengade 18, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Præstegård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Provstegården
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rosengade 18
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Hovedbygningen (1767 og senere) med muren langs Rosengade og staldbygningen i gården.
Fredet 1921.
Beskrivelse:
Langs Rosengade i det centrale Sønderborg, tæt ved Sønderborg Slot, ligger Provstegården. Fredning omfatter foruden hovedbygningen også muren langs Rosengade og den i gården beliggende staldbygning.

Hovedbygningen er opført i pudset og gulkalket grundmur over en pudset sokkel og er i to etager med et halvalmet tag belagt med røde tegl. I rygningen findes en skorsten og i tagfladerne enkelte støbejernstagvinduer. Mod haven findes foruden et par tagvinduer en mindre tagkvist. Mod gaden findes et indgangsparti med et tofløjet fyldingsdør med overvindue og en udskåret portal i træ. Over portalen findes en inskription og en flagstang. Vinduerne er taktfast placeret og er udført som hvidmalede firerammede vinduer med opsprosning. På gavlen mod gården findes to flammerede døre med overvinduer. Mod haven findes en tofløjet havedør med glasfelter.

I det indre ses en velbevaret planløsning med mange ældre og oprindelige bygningsdele, herunder fyldingsdøre med gerichter og beslåning samt trapper.

Staldbygningen er en lav, muret og gulkalket bygning med tagpaptag. 

Bygningshistorie:
Provstegården er et to etagers grundmuret langhus med indgangsportal i pyntelig rokoko, opført 1767. Mur langs Rosengade samt staldbygning i gården er opført senere.
Sønderborg Museum 2012

Huset blev gennemgribende istandsat omkring 1994-95.

kilder:
Tønnesen, Allan (red.): Kommuneatlas Sønderborg, København – Sønderborg 1990
Tofft, Jesper: Træk af den arkitekturhistoriske udvikling i det tidligere Åbenrå-Sønderborg amt ca. 1750-1820, i: Sønderjyske Årbøger 1986, s. 81-126

Miljømæssig værdi:
For Provstegården er den miljømæssige værdi knyttet til bygningens markante placering langs Rosengade. Facaden ligger helt ud til fortovet, hvilket bevirker, at bygningen danner ryg i gadebilledet. Endvidere markerer Provstegården sammen med havemuren hjørnet ved Batterivej, og får dermed en vigtig rumdannende funktion. 
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi er knyttet til bygningens opførelse som provstegård, som lader sig aflæse dels i bygningens skala og den store grund, dels i det fornemme indgangsparti med detaljeret portal og tavle med inskriptionen Soli Deo Gloria (Gud Alene Æren). Endvidere er der kulturhistorisk værdi i bygningen som eksempel på den regionale rokokostil, hvilket er tydeligst ved ved portalens udformning og dørens udskæringer.
Arkitektonisk værdi:
For Provstegården er den arkitektoniske værdi knyttet til den velproportionerede bygningskrop med det afvalmede tegltag, der i kraft af valm og opskalkning giver huset en vis opadstræbende virkning, der står som modvægt til den ellers massive bygningskrop. Endvidere bidrager den næsten ubrudte tagflade og den regelmæssige vinduessætning mod gaden til at centrere opmærksomheden mod det centrale indgangsparti med inskription med flagstang, der fremstår som den eneste udsmykning på det knappe og prunkløse hus.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre er de bærende fredningsværdier knyttet til den velproportionerede bygningskrop med taktfast og symmetrisk facade samt opskalket og afvalmet rødt tegltag. Hertil kommer de traditionelt udførte vinduer og hovedindgangen med portal og overvindue samt inskriptionen herover. Endelig knytter de bærende fredningsværdier sig til den traditionelle materialeholdning.

I det indre er de bærende fredningsværdier knyttet til de bevarede dele af den oprindelige og ældre planløsning samt til alle ældre og oprindelige bygningsdele, -detaljer og konstruktioner, herunder fyldingsdøre med gerichter og beslåning, trapper og stukdekorationer. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Præstegård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-06-1921
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Rosengade 18
Fredet bygning Rosengade 18

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap