OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Bjerggade 15

Bjerggade 15, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Bjerggade 15
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bjerggade 15
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Forhuset (våning af bindingsværk ca. 1650).
Fredet 1921.*
Beskrivelse:
Bjerggade 15 ligger midt i Sønderborg og er mod nord bygget sammen med Bjerggade 17, mens gavlen mod syd er friholdt.

Facaden og havesiden er opført i rødtopstolpet bindingsværk med hvidkalkede tavl, mens gavlen er grundmuret og hvidkalket. Vinduerne er gråmalede, blysprossede vinduer med koblede rammer. I de yderste rammer sidder mundblæst glas, mens de inderste rammer er med termoglas. Flere af vinduerne er hængslet på barokke lodposter. Taget er et heltag af røde vingetegl, hvori der i rygningen sidder en muret, hvidkalket skorsten med sokkel og krave. Taget har en kraftig, knægtbåren udkragning og i tagfladerne ses flere ældre ovenlys, samt en taskekvist og en nyere udluftning mod gården. Tagfladen mod gaden har ingen tagrende. Hoveddøren er en traditionelt udført, todelt revledør med håndsmedet beslagværk, der sidder i en kurvehanksbuet indfatning. Facadens sydligste fag bærer præg af tidligere at have været vogngennemkørsel. På havesiden har den nyere revledør et firdelt overvindue.

I det indre har bygningen en traditionel planløsning med en gennemgående diele med en traditionelt udført trappe til tagetagen, stuer mod gaden og køkken mod gården. Der er traditionelle brædde- og klinkegulve, efterisolerede vægge, fyldingsdøre med ældre beslagværk samt bræddelofter med knægtbårent, synligt bjælkelag. Bindingsværket mod den tidligere vogngennemkørsel er opstrøget med rødt. Tagetagen er åben til kip og har en åben planløsning. På nær enkelte døres beslagværk og dele af bindingsværket er alle konstruktioner, bygningsdele og -detaljer udført i nøjagtig kopi af ældre forbilleder.
Bygningshistorie:
”Bindingsværk, senrenæssance o. 1640-50; del af en lang række våninger (lejeboder) på vestsiden af gaden, der indtil 1905 hed ”Bag Mødding Gade / Hinter dem Mistpfuhl”.

Ovenstående bygningshistorie er leveret af Museum Sønderjylland.

Bygningen blev gennemgribende istandsat og delvist genskabt i 1990.
kilder:
Museum Sønderjylland.
Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Bjerggade, hvor det afslutter husrækken på den vestvendte side og dermed ligger som et fikspunkt, når man bevæger sig op ad Bjerggade. Sammenbygningen med Bjerggade 17 har ligeledes miljømæssig værdi, idet de to bygninger mod gaden både visuelt og konstruktivt udgør et samlet hele med en fælles knægtbåren tagflade uden tagrende.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningen som et eksempel på et 1600-tals byhus i bindingsværk med revledør, blysprossede vinduer hægtet på lodposten og en knægtbåret, næsten ubrudt tagflade uden tagrende. Hertil kommer sporene efter vogngennemkørslen, som vidner om en af bygningens tidligere funktioner, samt forskellen på facadens kraftige bindingsværk og havesidens mere enkle bindingsværk.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre planløsning med gennemgående diele, stuer og vogngennemkørsel mod gaden samt de sekundære rum som køkken og bad mod gården. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer, herunder døre, gerichter, bræddelofter med synligt bjælkelag, knægte og beslagværk på vinduer og døre, der vidner om bygningens alder.
Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til det traditionelle udtryk, der domineres af de næsten ubrudte tagflader samt kontrasten mellem det røde bindingsværk og de hvide tavl. Bindingsværkets irregulære takt og den tilmurede, tidligere vognport giver endvidere facaden et levende udtryk, som understøttes af de profilerede knægte og vinduesdetaljerne i form af hjørnebånd og blysprosser.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bindingsværksbygningen med grundmuret gavl, heltaget med skorstenspibe, fraværet af tagrende mod gaden samt de profilerede knægte. Hertil kommer den traditionelt udførte, todelte revledør, de blysprossede vinduer der er hægtet på lodposten og det mundblæste glas samt den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den traditionelle planløsning med gennemgående diele, stuer mod gaden samt køkken og bad mod gården. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og –detaljer, herunder døre, gerichter, skillevægge, bjælker og knægte. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-06-1921
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-09-1992
Begrundelse:
Journal nr.:
426/537-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Bjerggade 015, matr. nr. 216, Sønderborg. Bygningshistorisk og -arkæologisk undersøgelse. 3 sider samt tegninger. John Kronborg Christensen. Januar 1988. Bjerggade 015, matr.nr. 216, Sønderborg. Bygningsarkæologisk undersøgelse. 11 sider samt tegninger. John Kronborg Christensen. December 1988.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Bjerggade 15

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap