Sag: Dybbøl Mølle

Dybbøl Banke 7, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Dybbøl Mølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Dybbøl Banke 7
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Møllen (genopført 1935), den hermed sammenbyggede møllelade (1848) og møllerboligen (1848). Fredet 1992.
Beskrivelse:
Den nuværende mølle, der er beliggende på Dybbøl Banke, er opført i 1935. Den oprindelige Dybbøl mølle blev opført i 1744-45 som den første hollandske vindmølle i Sønderjylland. Møllen, som var opført i træ, brændte i 1800, men blev genopført. Under en træfning i 1849 mellem en dansk hærstyrke og tyske forbundstropper blev den stukket i brand af sidstnævnte. Efter krigen opførtes på brandtomten en hollandsk vejrmølle i grundmur. Under kampen om Dybbøl i foråret 1864 blev møllen sønderskudt af granater. Efter krigen blev møllen genopbygget. Denne mølle brændte i 1935, men blev straks efter genopført. Møllen, der er en kornmølle, er stadig funktionsdygtig. Møllekroppen er rund og såvel undermøllen som overmøllen er opført i grundmur, der er pudset. Hatten er bådformet og er beklædt med pap. Omgangen er i træ og vingerne er monteret med klapper. Vindfanget er 36 alen. Møllen har selvkrøjer med vindrose. Den er i dag et nationalt symbol og fungerer med de omliggende skanser som en meget besøgt turistattraktion. Besøgstallet ligger på årsbasis på over 40.000. Der findes en stor mængde mølleinventar, herunder kværne, stenkran, havrevalse, stjernehjul, el-generator, hejseværk, krondrev, hathjul, vingeaksel m.m. Møllebygningen er i god vedligeholdelsesstand. (teksten er fra: Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993).
Kulturhistorisk værdi:
Møllen og dens sammenhæng med kampene i både 1849 og 1864 er væsentlig i forhold til historien.

De kulturhistoriske værdier ved Dybbøl Mølle knytter sig desuden til møllen som et vidnesbyrd om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie. Yderligere er Dybbøl Mølle en landbrugshistorisk funktionsbygning, der gennem sin arkitektur og sit interiør, fortæller historien om det lokalt orienterede, og af vejret afhængige, førindustrielle danske landbrug. 

Møllevingerne med klapper, samt selvkrøjermekanismen med vindrose er typiske for senest opførte historiske vindmøller. Mølleladen fortæller desuden om mølleriets udvikling gennem første halvdel af 1900-tallet. Vindmøllens sammenbygning med mølleladen, i to etager og med udnyttet tagetage samt buet tagpaptag, er ligeledes en væsentlig del af den kulturhistoriske værdi. Yderligere knytter der sig en kulturhistorisk værdi til møllens beliggenhed nær møllerboligen. Denne nære beliggenhed mellem bolig og mølle vidner om møllens tidligere funktion og dens tilhørsforhold til boligen.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Dybbøl Mølle sig til den bevarede etageopdeling samt til det ligeledes bevarede og delvis funktionsdygtige gangværk og kværne. I mølleladen desuden til de bevarede remdrevne møllerimaskiner med tilhørende siloer, de store hovedaksler og den centrale elmotor.

I det indre af møllerboligen knytter de kulturhistoriske værdier sig til den delvist bevarede grundplan samt flere bevarede, oprindelige døre.
Arkitektonisk værdi:
De arkitektoniske værdier i Dybbøl Mølle knytter sig i det ydre til møllens anseelige størrelse, den murede og hvidkalkede krop, omgangen og den bådformede hat med tagpap. Endvidere til vingerne med klapper og selvkrøjermekanisme til drejning af hatten.

Ved den med møllen sammenbyggede lade knytter de arkitektoniske værdier sig til det hvidkalkede murværk, de rødmalede jernvinduer (med halvbuet overdel i stueetagen), samt til de revledørene og -porten med buet overdel. Endvidere til det buede tag med tagpap og de små kviste med halvbuede trævinduer.

Ved mølleboligen knytter de arkitektoniske værdier sig til det hvidkalkede murværk med fremspring ved hjørner og midterpartier samt vandrette bånd i begge gavle. Havesiden mod sydøst samt gavlen mod nordøst fremstår tyndpudset med synlige mursten, mens øvrige sider fremstår glatpudsede. Desuden til de rød- og hvidmalede dannebrogsvinduer med én sprosse i de nederste rammer, samt hoveddøren med fyldinger mod nordvest. Endvidere til det røde tegltag med to skorstenspiber.

I det indre af mølleboligen knytter de arkitektoniske værdier sig til de bevarede originale fyldingsdøre.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig overordnet til sammenhængen mellem møllen og den dermed sammenbyggede lade, samt boligen. Ved møllen desuden til omgangen, den bådformede hat, vingerne med klapper og selvkrøjemekanismen. Dertil kommer den traditionelle materialeholdning. 

I det indre af møllen knytter de bærende fredningsværdier sig til møllens opdeling i lofter, samt det bevarede gangværk og kværne. Dertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I mølleladens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det hvidkalkede murværk, jernvinduerne, revledørene og porten, samt til det buede tag med tagpap og de små kviste. Dertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre af mølleladen knytter de bærende fredningsværdier sig til møllerimaskinerne med tilhørende siloer, hovedaksel og central motor, bræddegulvene og de synlige konstruktioner. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.

I mølleboligens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det hvidkalkede murværk med fremspringende hjørner og bånd, dannebrogsvinduerne, yderdøren mod nordvest samt det røde tegltag med to skorstenspiber. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre af møllerboligen knytter de bærende fredningsværdier sig til den delvist bevarede grundplan i stueetagen samt til de bevarede fyldningsdøre. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-06-1992
Begrundelse:
"Anlægget ""Dybbøl Mølle"", der omfatter møllen, opført 1935, den hermed sammenbyggede møllelade, opført 1848, og møllerboligen, opført 1848, har de kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning. Anlægget er et nationalt symbol og fremstår som sådan, som et monument over danskheden og kampen for at opretholde danskheden i grænselandet."
Journal nr.:
411/537-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Dybbøl Banke 7
Fredet bygning Dybbøl Banke 7

Fredede omgivelser: 2

Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap