Sag: Mariegade 2

Mariegade 2, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Mariegade 2
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Mariegade 2
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Hus mod Lilliegade og den hermed sammenbyggede havemur.
Fredet 1950. *
Beskrivelse:
Mariegade 2 ligger i den vestre del af Sønderborgs historiske bykerne, små 200 meter fra Sønderborg Havn.

Huset er opført i grundmur over en sortmalet sokkel. Gadefacaden er fem fag lang og regelmæssigt opbygget med fem torammede vinduer med opsprosning. Taget er et heltag belagt med røde vingetegl. Mod gaden findes et mindre tagvindue og mod gården findes en kvist. I rygningen sidder en skorsten med sokkel, skaft og gesims. Under tagfoden mod gaden ses en aftrappet gesims. Den nordlige gavl er i bindingsværk ligesom med gårdsiden. Mod gården findes indgangspartiet, som udgøres af en fyldingsdør med opsprossede ruder øverst.

I det indre er findes en velbevaret planløsning med stuer mod gaden og køkken mod gården. Tagetagen er udnyttet. Der findes ældre fyldingsdøre med ældre beslåning og gerichter samt massive plankegulve. Vægge og lofter fremstår med nyere overflader.
Bygningshistorie:
Stuehus mod Lilliegade og dertil hørende havemur langs Mariegade. Hus fra o. 1800, hvorimod havemuren, der strækker sig over Mariegade 2-6, er den sidste rest af det hertugelige palæ på Perlegade, der blev opført enten af hertug Hans den Yngre som repræsentativt bypalæ før hans død 1622 eller af hertug Ernst Günther, der i hvert fald fik sin residens her fra 1645 og frem til ca. 1660, hvor han oprettede Augustenborg Slot. Palæet nedbrændte under det preussiske bombardement 1864. Haven mod Mariegade var køkken- og nyttehaven til palæet (tidligere kaldt ”e plantbej”, hvorfor Mariegade tidligere hed Plantebedgade), mens prydhaven lå i området øst for Perlegade.

Sønderborg Museum 2012

Bygningen har i de seneste år gennemgået en gennemgribende istandsættelse, hvor der blandt andet er lagt nyt tag.
kilder:
Tønnesen, Allan (red.): Kommuneatlas Sønderborg, København – Sønderborg 1990

Tofft, Jesper: Træk af den arkitekturhistoriske udvikling i det tidligere Åbenrå-Sønderborg amt ca. 1750-1820, i: Sønderjyske Årbøger 1986, s. 81-126

Dragsbo, Peter: Byplan og bebyggelse, i: Adriansen, Inge & Peter Dragsbo (red.): Sønderborg i 750 år – tværsnit og perspektiver, Sønderborg 2006, s. 43-94.
Miljømæssig værdi:
For Mariegade 2 er den miljømæssige værdi knyttet til husets markante placering på hjørnet af Mariegade og Æblegade, samtidig med at bygningen afslutter sigtelinjen gennem Stengade. På husets nordside er en mindre indhegnet gårdsplads, som udgør et afskærmet og intimt opholdsrum, der står i kontrast til bygningens placering centralt i Sønderborg.
Kulturhistorisk værdi:
For Mariegade 2 er den kulturhistoriske værdi knyttet til bygningen som et velbevaret eksempel på periodens byggeskik med beskedne og velproportionerede byhuse, der afspejlede bygherrens socioøkonomiske stade. Efterhånden som velstanden i byen er steget, har man på et tidspunkt ønsket at øge bygningens status ved at omsætte de to facader mod gaden i grundmur. Endvidere fortæller den sammenbyggede havemur om det tidligere hertugelige palæ på Perlegade.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den oprindelige planløsning med stuer mod gaden og køkken mod gården, samt til ældre og oprindelige bygningsdele og konstruktioner, herunder ældre fyldingsdøre med beslåning.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Mariegade 2 er knyttet til bygningens taktfaste og velproportionerede bygningskrop, der giver den beskedne bygning et præcist og afdæmpet udtryk. Gadefacaden har med sine fem ensartede og taktfast tæt placerede vinduer en prunkløs og samtidig elegant karakter, hvor den aftrappede gesims udgør den eneste dekoration. Gesimsen fortsætter rundt langs tagfoden på den grundmurede sydgavl, og binder hermed de to facader sammen. Set fra sydvest fremstår huset som et hvidt volumen på en sortmalet sokkel.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre er de bærende fredningsværdier knyttet til bygningens hovedform, de taktfaste facader, det opskalkede tegltag belagt med røde vingetegl og murede rygninger samt skorsten i rygningen. Hertil kommer de traditionelt udførte døre og vinduer samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre er de bærende fredningsværdier knyttet til den delvist oprindelige planløsning med stuer mod gaden og køkken mod gården, samt ældre og oprindelige bygningsdele og konstruktioner, herunder ældre fyldingsdøre med beslåning. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Mur ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
27-04-2011
Journal nr.:
2010-7.83.03/540-0001


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Mariegade 2

Fredede omgivelser: 2

Signatur Mur
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap