OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Perlegade 61

Perlegade 61, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bolig med erhverv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Perlegade 61
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Perlegade 61
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Det 14 fag dybe bindingsværksgavlhus og den hermed sammenbyggede portfløj mod gaden (ca. 1640, den grundmurede gadeside, der samler gavlhus og portfløj til et langhus, senere).
Fredet 1921.*
Beskrivelse:
Bygningen, der består af et langhus og et gavlhus, ligger midt i Sønderborg, på den vestre side af den centralt beliggende Perlegade. På langhusets gårdside findes en ikke fredet tilbygning.

Det to etager høje langhus er mod syd bygget sammen med nabobygningen, mens det mod nord er bygget sammen med gavlhuset og kun adskilt fra nabobygningen af en smal slippe. Langhuset er en grundmuret bygning med et teglhængt heltag der på nær et enkelt nyere ovenlysvindue, er ubrudt. Facaden er pudset og malet og kendetegnet ved en større, nyere portåbning, større, nyere butiksruder i stueetagen og nyere, torammede og trerudede vinduer på førstesal. Gårdsiden, der er delvist skjult af den ikke-fredede tilbygning, er i rødtopstolpet bindingsværk med hvidmalede tavl, og kendetegnet ved en ældre, trefløjet og glasopsprosset fyldingsdør med fast sideparti. Vognporten har mod gården to oprindelige, snoede stolper og bindingsværket har et knægtbåret og udkraget andet stokværk med stolpeskæl samt enkelte skråtstillede dokker.

Gavlhuset, der er en to stokværk høj bindingsværksbygning med hvidmalede tavl og rødtopstolpet tømmer, er mod øst integreret i langhuset og mod vest bygget sammen med en lavere, grundmuret garagebygning, som ikke er fredet. Gavltrekanten mod vest er beklædt med lodretstående brædder. Bindingsværket er kendetegnet ved et udkraget og knægtbåret andet stokværk med stolpeskæl samt enkelte skråtstillede dokker. Gavlhusets vinduer er ældre og nyere, opsprossede torammede vinduer med koblede rammer i varierende format. Gavlhuset har et teglhængt heltag, hvori der sidder flere mindre kviste og nyere ovenlysvinduer, samt en muret skorstenspibe med sokkel og krave i rygningen.

I det indre er stueplanet i begge bygninger indrettet til butiksformål og domineret af nyere overflader på gulve, vægge og lofter. Førstesalen er indrettet til beboelse i begge bygninger, hvor der er opretholdt en ældre planløsning med en ældre trappe til førstesalen. I langhuset er hovedskillerummet mestendels bevaret med stuer mod gaden, køkken mod gården og et uudnyttet loft. I gavlhuset findes en central fordelingsgang med køkken mod gården.

I det indre ses tillige ældre og traditionelle bræddegulve, ældre fyldingsdøre med ældre beslåning, herunder en barok enfyldingsdør, samt oprindelige loftsbjælker med profilerede knægte. I enkelte værelser er bjælkerne skjult bag nyere systemplader. Under dele af bygningen findes en mindre kælder med en ældre trappe og et nyere flisegulv.
Bygningshistorie:
”Vinkelanlæg omfattende et 14 fags bindingsværksgavlhus i nord samt et korshus (portlænge) mod gaden, ligeledes i to etager. Gavlhuset opført med stokværksfremspring båret af svejfede knægte, der er beskyttet af stolpeskæl. Porten er mod gården flankeret af snoede stolper. Anlægget er i sin kerne byens største og fornemste bevarede renæssanceanlæg, opført o. 1640, men gadesiden senere ombygget i grundmur og harmoniseret som langhus; i 1962 moderniseret med butiksfacader.”

Ovenstående bygningshistorie er leveret af Museum Sønderjylland.
kilder:
Museum Sønderjylland
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til den centrale placering i Perlegade, hvor bygningen er med til at opretholde det middelalderlige gadenet.
Kulturhistorisk værdi:
I langhusets ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til gårdsidens oprindelige og ældre bindingsværk, herunder især de yderst sjældne, snoede søjler ved vogngennemkørslen samt udkragningen, knægtene og stolpeskællene, der vidner om bygningens oprindelige fremtræden. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til de ældre vinduer og den ældre fyldingsdør samt til de næsten ubrudte tagflader.

I gavlhusets ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den oprindelige, to stokværk høje bindingsværkskonstruktion og stejle tagrejsning, som viser bygningens oprindelse i 1600-tallet. Særlig kulturhistorisk værdi har bindingsværkets udkragning, de udskårne knægte, stolpeskællene og dokkerne, der ligeledes vidner om bygningens alder og oprindelige fremtræden. De ældre og traditionelle, torammede og trerudede vinduer samt gårdsidens fyldingsdør har ligeledes kulturhistorisk værdi, idet de vidner om den udvikling gavlhuset har gennemgået, mens det øvre stokværks mindre, torammede vinduer der er placeret op ad stolperne, fortæller om de oprindelige vinduesåbningers format og placering. Gavltrekantens træbeklædning, de næsten ubrudte tagflader og skorstenen har ligeledes kulturhistorisk værdi.   

I langhusets og gavlhusets indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den ældre trappe samt til førstesalens ældre planløsning med bevaret hovedskillerum og fordelingsgang. Der knytter sig endvidere kulturhistorisk værdi til den ældre materialeholdning, herunder de traditionelle bræddegulve, fyldingsdørene, gerichterne og panelerne. Særlig kulturhistorisk værdi har kælderen og de oprindelige stolper, bjælker og profilerede knægte, samt enfyldingsdøren, der vidner om den oprindelige renæssancebygning.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Perlegade 61 knytter sig til gavlhusets gårdsides to stokværk høje bindingsværk, hvis kraftige dimensioner, markante udkragning og stærke farvesætning har et solidt og samtidig monumentalt udtryk.
Bærende fredningsværdier:
I langhusets ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til vogngennemkørslen, gårdsidens bindingsværk med udkragning, knægte og stolpeskæl samt til de unikke, snoede søjler. Hertil kommer de ældre vinduer og den ældre fyldingsdør, samt de næsten ubrudte tagflader og den traditionelle materialeholdning.  

I gavlhusets ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den to stokværk høje bindingsværkskonstruktion med stejl tagrejsning samt udkragning, knægte, stolpeskæl og dokker. Til gårdsidens fyldingsdør, nedre stokværks klassicistiske vinduer, øvre stokværks mindre torammede vinduer samt til gavltrekantens træbeklædning. Hertil kommer de næsten ubrudte tagflader, skorstenen og den traditionelle materialeholdning.  

I langhusets og gavlhusets indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre planløsning med hovedskillerum, central fordelingsgang, stuer mod gaden og køkkener mod gården. Til de oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder trappen samt de traditionelle bræddegulve, fyldingsdøre, gerichter og panelerne. Hertil kommer kælderen, de oprindelige stolper, bjælker og profilerede knægte, samt enfyldingsdøren og den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bolig med erhverv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-11-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
625-8-221/86

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-06-1921
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
11-09-2007
Begrundelse:


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Perlegade 061, matr.nr. 806, Sønderborg. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 3 sider samt tegninger. John Kronborg Christensen. Januar 1987.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Perlegade 61

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap