OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Havbogade 47

Havbogade 47, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Havbogade 47
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Havbogade 47
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Forhuset (halvdelen af et gavlkvisthus af bindingsværk 1700-tallet, senere delvis grundmuret).
Fredet 1921.*
Beskrivelse:
Bygningen ligger på den vestlige side af Havbogade, med haven strækkende sig ned mod havnefronten.  Mod nord adskiller en meget smal tagdrypsslippe bygningen fra nr. 51, mens den sydvendte gavl ligger ud til en mindre vej.

Havbogade 47 er den ene halvdel af et gavlkvisthus i bindingsværk med enkelte grundmurede partier. Bygningens bindingsværk er sortopstolpet, tavlene hvide og de opsprossede vinduer er rødmalede. Vinduerne i stueplan er i nr. 47 ældre, torammede vinduer med seks ruder i hver ramme, mens der i nr. 49 sidder nyere termovinduer med tre ruder i hver ramme. Mod haven har nr. 47 en ældre, todelt revledør, mens nr. 49 har en nyere fyldingsdør med termoruder i øverste halvdel. På bjælken over hoveddøren ind til nr. 47 ses et ældre, håndmalet matrikelnummer. Gavlkvisten mod gaden er udkraget og bygningen har et teglhængt heltag med to skorstenspiber med sokkel og krave i rygningen. I tagfladen mod haven sidder i nr. 47 to opsprossede ovenlysvinduer, i nr. 49 et nyere, ikke opsprosset ovenlysvindue. Begge gavle er beklædt med sortmalede, lodrette brædder med lister.

I det indre ligger badeværelset bag entréen. Køkkenet, der vender mod haven, ligger i åben forbindelse med stuen, hvorfra der ad en nyere trappe langs gavlen er adgang til den udnyttede tagetage. Stueplanet har bræddegulve og bræddeloft med synligt bjælkelag. Tagetagen har dobbelte hanebånd. 
Bygningshistorie:
Bygningen er fra 1700-tallet og er senere blevet delvist omsat i grundmur.
kilder:
Plan for Havbogade i Sønderborg, Det Særlige Bygningssyns Sekretariat, København april 1963.
Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Havbogade, hvor bygningen er med til at opretholde det historisk dominerede gadeforløb, samt til haven der strækker sig ned mod havnen.
Kulturhistorisk værdi:
I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens fremtræden som et dobbelthus i en traditionel bindingsværkskonstruktion med udkraget gavlkvist og stejlt, næsten ubrudt heltag. Facadens symmetriske bindingsværk, de to skorstene samt tætsiddende hoved- og havedøre har stor kulturhistorisk værdi, idet de direkte vidner om, at bygningen er et dobbelthus. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder udkragningerne, de bræddebeklædte overgavle og de opsprossede vinduer.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til stuens placering mod gaden, køkkenets placering mod gården og til de ældre konstruktioner, herunder dobbelte hanebånd.
Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til de meget stejle og næsten ubrudte tagflader, der i samspil med de markante overgavle, lægger sig tungt og beskyttende over de lave mursider. Anvendelsen af få materialer og en enkel farvesætning resulterer i en traditionel og udpræget vertikal fremtræden, som især kommer til udtryk mod gaden, hvor den centralt placerede gavlkvist med det righoldige og symmetriske bindingsværk, dominerer.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til dobbelthuset i bindingsværk med gavlkvist og næsten ubrudte, teglhængte tagflader. Til de opsprossede vinduer, de to skorstene, hoved- og havedørenes placering samt til de oprindelige og ældre bygningsdele og –detaljer, herunder bræddebeklædte overgavle og udkragninger. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre planløsning med stuen mod gaden og køkkenet mod haven, til de bevarede ældre konstruktioner, herunder de dobbelte hanebånd samt til den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-04-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
625-8-246/87

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-06-1921
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Havbogade 47

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap