Sag: Eldorado

Dyrhave 101, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Eldorado
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Dyrhave 101
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Det firelængede gårdanlæg bestående af stuehuset (1769), huggehuset (formentlig 1769), de to sammenbyggede avlslænger (1769, ombygget 1926) samt de to forbindende mure med portåbninger. F. 2000.*
Beskrivelse:
"Lokalitetsbeskrivelse fra bilagsmaterialet til Bygningssynets møde 21. april 1998: Stuehuset (1769) har hvidkalkede, murede vægge på syldsten. Det oprindelige stråtag er nu erstattet af et halvvalmet eternittag og to nyere skorstenspiber. Bygningen var oprindelig 8 fag lang, men blev i 1820'erne udvidet med 1 fag. Hoveddøren er den oprindelige, fint udskårne tofløjede Louis Seize-dør placeret i et kurvehankbuet murhul. Vinduerne er i vidt omfang de oprindelige torammede sprossevinduer med 6 ruder i hver ramme. I østgavlen er et torammet vindue med blysprosser. Mod havesiden er bevaret stabler til skodder ved vinduerne. På sydsiden mod haven er taget trukket ud og båret af to udskårne egestolper fra en langt ældre gård, der tidligere hørte til ejendommen, men blev nedrevet ca. 1930. Endvidere er der isat en nyere havedør i et tidligere vinduesfag. Bygningens østlige del har været indrettet til aftægtsbolig, som har været anvendt indtil for ca. 30 år siden. Indgangen hertil ligger i bygningens østligste fag og er en fyldingsdør med udsmykning og farvesætning, der er inspireret af hoveddøren. Der er bevaret adskillige fyldingsdøre med beslag fra 1700- og 1800-tallet samt et fast skab med døre med barokke fyldinger fra en tidligere alkove samt malede blomsterfriser over vinduerne. Huggehuset, ""Backhuus"" er formodentlig samtidig med stuehuset. Nord- og vestsiderne er bevaret i den oprindelige bulkonstruktion, mens siderne mod øst (gårdspladsen) og syd senere er omsat i mur. Under den sydlige del findes en muret kælder. Det oprindelige tegltag er erstattet af eternittag. Gavltrekanterne er bræddeklædte. Bygningen rummede oprindeligt en ovn og et pigekammer med alkove mod syd. Ovnen findes ikke længere og rummet har sidst været anvendt som værksted og brænderum. Under det oprindelige pigekammer har været en kartoffelkælder. Stalden mod øst og laden mod nord har murede vægge, tage med trempelkonstruktion og pandeplader. Bygningerne er ombygget og ændret flere gange. Den største ændring er formentlig gennemført i 1926, hvor de oprindelige stråtækte tage er ændret til trempel-konstruktion. Nordsiden af laden står i gul grundmur, mens de øvrige sider er hvidkalkede. Gårdspladsen er pikstensbelagt. Vedligeholdelsestilstand: Bygningerne er i en rimelig god stand, bortset fra huggehuset, som er truet af sammenstyrtning. Yderligere bygningshistorie: Gården er en såkaldt kaptajnsgård opført 1769 af skipper Jens Hansen (Styding), hvis familie havde den sidst i 1800-tallet. De nuværende ejeres slægt har haft den siden 1909. Gårdens navn ""Eldorado"" skyldes digteren Mads Nielsen (1879-1958), der besøgte den i begyndelsen af 1900-årene, og som nok er bedst kendt for sangen fra ""Danmark frit"" 1945: ""En lærke letted, og tusind fulgte"". Planforhold: Bygningerne er ikke omfattet af bevarende bestemmelser i en lokalplan. Aabenraa Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har oplyst: ""Aabenraa Kommuneplan er ikke tilstrækkelig detaljeret, så bygningen kan betegnes som bevaringsværdig i en kommuneplan"". I kommuneplanen er det på side 1.42 anført: ""I kommuneatlas Aabenraa er visse af områdets bygninger registreret som bevaringsværdige. På disse bygninger må der ikke foretages nedrivninger og udvendige ændringer uden tilladelse. Der skal således tilladelse til ændring/udskiftning af tag, vinduer og døre samt ændring af murværkets overflade."" Kommuneatlas: Der er udarbejdet kommuneatlas for Aabenraa Kommune i 1991. Det fremgår heraf, at bygningerne er kategoriseret som værende af høj bevaringsværdi (3). "
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Bebyggelsestype:
Mindre bebyggelsesklynge/enklave - Samling af gårde
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-03-2000
Begrundelse:
Det firelængede gårdanlæg bestående af stuehuset (1769) og huggehuset (formentlig 1769) samt de med port-partier forbundne avlslænger mod nord og øst (1769, ombygget 1926) har de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Ejendommens kulturhistoriske værdier knytter sig til dens funktion som kaptajnsgård og det velbevarede stuehus med mange oprindelige døre og vinduer samt huggehuset i delvis bulhuskonstruktion, jf. brev af 19. november 1999.
Journal nr.:
1996-911/545-0003

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
19-11-1999
Journal nr.:
1996-911/545-0003

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-01-2003
Journal nr.:
2001-926/545-0005


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Dyrhave 101
Fredet bygning Dyrhave 101
Fredet bygning Dyrhave 101

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap