Sag: Slotsgade 24

Slotsgade 24, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Slotsgade 24
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slotsgade 24
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Det grundmurede forhus (1765-66, gadesiden delvis ombygget kort efter 1855) samt gårdspladsens brolægning.
Fredet 1977.*
Beskrivelse:
På nordsiden af Slotsgade, der er en af de sydligste gader i det gamle Aabenraa, ligger Slotsgade 24 som udgøres af et forhus, et fritliggende baghus og en pigstensbelagt gårdsplads.

Forhuset er et grundmuret, enetages langhus på 19 fag med gavlkvist mod gaden over det let fremspringende midtparti samt teglhængt heltag med tre murede skorstenspiber. I tagfladerne ses træklædte taskekviste og nyere ovenlysvinduer. Forhuset fremtræder pudset i en lys sandfarvet nuance over en delvis synlig sokkel af granitsten. Den kraftige gesims er hvid, og gavlen er beklædt med rødmalede, lodretstillede brædder, sternbrædder og knægtbårne vandnæser. Mod vest er en revleport med indgangsdør, mens de østligste fag udgøres af store, rundbuede støbejernsvinduer med hvide, trukne vinduesbryn. De øvrige vinduer udgøres af korspostvinduer med underdelt ramme, men vinduerne i kvistene og øverst i gavlen er torammede og tredelte. Omkring hoveddøren, som er en ældre, tofløjet fyldingsdør med overvindue, er en dørindramning. Port, vinduer og døre er alle rødmalede. Forhusets øvrige døre er forskellige, herunder en nyere revledør med fast parti og overvindue samt tofløjede døre lig vinduerne, men med fylding nederst. Portgennemkørslen har pigstensbelægning og fritliggende bjælkelag med loftsbrædder.    

Forhuset er inddelt i fem lejligheder. Der er én lejlighed i stueetagen mod vest, mens der mod øst er to lejligheder i to plan, og endelig er der to lejligheder i tagetagen mod vest, hvoraf den ene har en hems under kip. Indvendigt er dele af den oprindelige planløsning bevaret, herunder en gennemgående tværdiele med en ældre hovedtrappe. Det indre er domineret af ældre og traditionelle overflader, herunder ølandsfliser, klinkegulve, trægulve, pudsede vægge og lofter, samt bræddelofter med fritliggende bjælkelag. Der er bevaret ældre bygningsdele og detaljer så som fritstående støbejernssøjler, en- og tofløjede fyldingsdøre, gerichter og en kakkelovn. Vinduerne er forsynet med forsatsrammer eller optoglas.
Bygningshistorie:
Det grundmurede forhus blev opført ca. 1765 for borgmester Burchard Christian Kamphøvener. Gavlkvistens nuværende udseende synes at være fra tiden omkring 1800. Gadesidens øvrige udformning, dvs. hoveddøren med indramning, de profilerede sålbænke, vinduesbryn, gesims, trævinduer og støbejernsvinduer, er sandsynligvis fra tiden kort efter 1855, da jernstøber Andreas T. Stallknecht overtog huset i 1855. Derfor bærer huset initialerne af støbejern: A. T. Stallknecht.
Beskrevet af Museum Sønderjylland.
kilder:
Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Historiske huse i Aabenraa – Bevaringsplan, Nationalmuseet 1975.
Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til dens placering som en del af husrækken, hvor den er med til at fastholde Slotsgades karakterfulde og historisk dominerede gadeforløb. Hertil kommer den bevarede, traditionelle bebyggelsesstruktur med forhus, portgennemkørsel og baghus samt en pigstensbelagt gårdsplads.
Kulturhistorisk værdi:
Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den rige købstadsarkitektur som denne viser sig i bygningens volumen med et stort heltag og gavlkvist, klassicistiske korspostvinduer, øjenbryn og kraftig gesims samt det fremhævede indgangsparti med en ældre, detaljerig hoveddør med særegent overvindue, som alle beretter om Aabenraas opblomstringsperiode i 1700-tallet, hvor skibsfart, handel og fiskeri bragte velstand til byen.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til, at dele af den ældre planløsning er bevaret, herunder den gennemgående tværdiele med ældre ølandsflisegulv og rokoko udformet hovedtrappe og fyldingsdøre. Fra dielen er der adgang til bygningens eneste oprindelige lejlighed, hvor køkken og bad er placeret mod gården. I lejligheden vest for dielen boede ejeren, og øst for dielen var butikslokalet, hvor lejlighedernes fritstående støbejernssøjler vidner om, at dette tidligere var ét stort lokale. Dette understreges tillige af de store støbejernsvinduer i facaden, der beretter om, at der siden midten af 1800-tallet var et jernstøberi i baghuset. Endelig er der kulturhistorisk værdi i de bevarede ældre bygningsdele og –detaljer, herunder fyldingsdøre og gerichter samt i det traditionelt fremtrædende portrum.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Slotsgade 24 knytter sig i det ydre til den velproportionerede bygningskrops lange og enkle form med taktfast placerede vinduer, heltag og skorstenspiber i rygningen. Hertil kommer bygningens let fremhævede midterparti, der med den let indrammede hoveddør og den simpelt udsmykkede gavltrekant samler den langstrakte bygning og giver den pondus. De homogene pudsede murflader, det røde tegltag og de skurede skorstenspiber samler bygningen til ét kompakt volumen. Den kraftige, svungne gesims og de forfinede, smalle øjenbryn giver bygningen et elegant udtryk, uden at være prangende.

I det indre er der arkitektonisk værdi i den gennemlyste tværdiele og i særdeleshed i det ældre ølandsflisegulvs rustikke og slidte overflade, der danner en fin kontrast til den forfinede rokokotrappe og de detaljerede fyldingsdøre. Hertil kommer stuelejlighedens stuer en suite med dobbelte fløjdøre imellem. Endelig er der arkitektonisk værdi i den østre dels mere rustikke materialefremtræden med vandskurede vægge og stor loftshøjde, der understreges af det fritliggende bjælkelag med loftsbrædder samt ved det store lysindfald fra de lave støbejernsvinduer.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den lange bygningskrop med heltag og skorstenspiber samt alle detaljer, herunder gavlkvisten, gesimsen, de taktfast placerede klassicistiske vinduer og støbejernsvinduerne med øjenbryn, revleporten og den ældre hoveddør med overvindue. Hertil kommer portrummets og gårdspladsens pigstensbelægning samt den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den delvist bevarede grundplan med portrum, gennemgående tværdiele og tidligere butikslokale med tilhørende lejlighed. Hertil kommer de ældre bygningsdele og detaljer, herunder dielens ølandsflisegulv, hovedtrappen, fyldingsdøre og gerichter samt butiksdelens støbejernssøjler. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Gårdrum, gårdsplads ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-12-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
625-8-157/83

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-06-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-8-126/77


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Slotsgade 24A

Fredede omgivelser: 3

Signatur Belægning, fortov
Signatur Gårdrum, gårdsplads
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap