Sag: Gildegade 15

Gildegade 15, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gildegade 15
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gildegade 15
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Dobbelthuset (1752).
Fredet 1921.*
Beskrivelse:
Gildegade 15 er et grundmuret, nifags dobbelthus i én etage med teglhængt heltag, centralt placerede gavlkviste over to fag mod gade og gård, samt tofags karnapper med profilerede trægesimser i gadesidens yderfag. I rygningen sidder en enkelt skorstenspibe og i gårdsidens tagflade ses to mindre halvtagskviste. To granittrapper fører op til de to symmetrisk placerede hoveddøre. Bygningen har sort sokkel, hvidkalkede mure og er kendetegnet ved liljeformede murankre, initialer og årstallet 1752 i smedejern. Vinduerne er traditionelt udførte, nyere torammede og opsprossede vinduer. Alt træværk er gråmalet.

I det indre har bygningen mod gården en åben planløsning med et delvist afskærmet køkken. Der er bevaret flere ældre bræddeskillevægge med udskårne fyldinger, alkover og énfyldingsdøre med håndsmedet beslagværk, samt dele af et ældre ildsted. Der er nyere trægulve og bræddelofter med synlige, profilerede bjælker. Tagetagen er uudnyttet og der er kælder under fire fag.

Bygningshistorie:
Bygningen blev opført i 1752 for skibstømrermester Jacob Paulsen. I 1990’erne blev bygningen gennemgribende restaureretBygningen blev opført i 1752 for skibstømrermester Jacob Paulsen. I 1990’erne blev bygningen gennemgribende restaureret
kilder:
Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Historiske huse i Aabenraa – Bevaringsplan, Nationalmuseet 1975.
Peter Dragsbo, Mennesker og huse i Aabenraa, Sydjysk Universitetsforlag 1978.
Viggo Petersen, Det gamle Åbenrå, Nationalmuseet 1980.

Miljømæssig værdi:
Bygningen ligger i den middelalderlige Gildegade, hvor det med sin markante fremtræden, er med til at opretholde det historisk dominerede gadeforløb. 
Kulturhistorisk værdi:
I bygningens ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til det traditionelle, grundmurede og kalkede dobbelthus med profileret gesims og midterstillet gavlkvist, der er udsmykket med årstal og bygherrens initialer. Hertil kommer de egnskarakteristiske karnapper og liljeformede murankre.

I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de mange ældre bygningsdele, herunder bræddevægge, fyldingsdøre og lofter samt ildsted. Særlig kulturhistorisk værdi har de ældre, udskårne énfyldingsdøre med håndsmedede bukkehornsbeslag, de udskårne bræddeskillevægge med fyldinger samt de bevarede døre indtil de tidligere alkover. Hertil kommer de ældre listebeklædte skillevægsbrædder, der bærer tydelige tegn på at være tilhugget med økse.  

Arkitektonisk værdi:
I bygningens ydre relaterer den arkitektoniske værdi sig til den symmetriske fremtræden med to trapper og karnapper, samt centralt placeret gavlkvist og skorsten. Udtrykket er enkelt og traditionelt, med kalkede mure, gråmalet træværk og rødt tegltag.

I bygningens indre relaterer den arkitektoniske værdi sig til den traditionelle farveholdning på bræddeskillevægge, døre og lofter, som på trods af den åbne planløsning, sikrer et stemningsfuldt og autentisk interiør.

Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det symmetriske, nifags dobbelthus med trapper, gavlkvist, karnapper og teglhængt tag. Til de oprindelige og ældre bygningsdele og –detaljer, herunder vinduer, gesimser, murankre, årstal og initialer, samt til den traditionelle materialeholdning.  

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de oprindelige og ældre bygningsdele, herunder kælderen, bræddeskillevæggene, alkoverne, énfyldingsdørene og det håndsmedede beslagværk, samt det ældre ildsted. Hertil kommer bjælke- og bræddelofterne samt den traditionelle materiale- og farveholdning

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
05-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
05-07-1921
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gildegade 15

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap