Sag: Gildegade 5

Gildegade 5, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gildegade 5
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gildegade 5
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Det grundmurede, ni fag dybe gavlhus (opr. fire våninger, mellem 1775 og 1785).
Fredet 1921.
Beskrivelse:
Gildegade 5 er et grundmuret, ni fag dybt gavlhus i én etage med teglhængt tag, der er halvvalmet mod øst. I tagfladerne ses flere nyere ovenlysvinduer og i tagryggen to skorstenspiber. Vinduerne er opsprossede, torammede eller sidehængte, og flere har profilerede, fladbuede vinduesbryn. Vinduerne er dels ældre, dels udført i kopi af de oprindelige. Bygningen har kurvehanksbuede døråbninger ved tværdielen samt i gavlene, og der er bevaret flere ældre halvdøre med håndsmedet beslagværk. Alt træværk er malet rødt. Bygningen har profilerede gesimser af formsten. Gavlene er kendetegnet ved Liljeformede murankre samt initialerne CNS i smedejern.

I det indre har bygningen delvist bevaret sin oprindelige grundplan med fire lejligheder i stueetagen, fire ildsteder samt en tværdiele, der aktuelt er blændet ved hovedskillerummet. Overfladerne er både traditionelle og nyere, herunder klinkegulve og fyldingsdøre samt pudsede vægge og lofter med synlige brædder og bjælkelag. Trapperne er nyere og tagetagen er indrettet med nyere overflader og en nyere rumfordeling. Der er bevaret flere renselemme til skorstenene.
Bygningshistorie:
Bygningen blev opført mellem 1775 og 1785 for drejer Casper Nissen, som lejehus med fire ens lejligheder. J.P. Junggreen, en af det danske sprogs fortalere, blev født i bygningen i 1827. I midten af 1800-tallet blev tagetagen indrettet til beboelse. I 1960’erne fik bygningen flere butiksvinduer, som ved en senere istandsættelse er blevet fjernet.
kilder:
Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Historiske huse i Aabenraa – Bevaringsplan, Nationalmuseet 1975.
Peter Dragsbo, Mennesker og huse i Aabenraa, Sydjysk Universitetsforlag 1978.
Viggo Petersen, Det gamle Åbenrå, Nationalmuseet 1980.
Miljømæssig værdi:
Bygningen ligger i den middelalderlige Gildegade, hvor det med sin markante fremtræden som gavlhus, er med til at opretholde det historisk dominerede gadeforløb. Hertil kommer den brostensbelagte smøge og gårdsplads, der sikrer de umiddelbare omgivelsers integritet og autenticitet.
Kulturhistorisk værdi:
I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens placering i Gildegade, der historisk set var domineret af lejeboliger. Bygningens ens døre i gavle og langsider, samt de to brede skorstene og den opretholdte planløsning med hovedskillerum afbrudt af en tværdiele, fortæller, at Gildegade 5 var delt i flere mindre lejligheder og dermed beregnet til udlejning.

Gavlhuset var karakteristisk for Aabenraa og bygningen er et, i det ydre, særdeles velbevaret eksempel på denne bygningstype. Hertil kommer de for Aabenraa karakteristiske, liljeformede murankre samt initialerne CNS, der vidner om Casper Nissen, der opførte bygningen. De mange delvist oprindelige bygningsdele, herunder vinduesbryn, gesims, døråbninger og de ældre vindueskarme og -rammer, samt tværdielen og ildstederne, har desuden stor kulturhistorisk værdi.
Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi ligger i det ydre i den faste og velproportionerede bygningskrop med den høje tagrejsning og tilstræbte symmetri. De dybtliggende døre, der viser de kraftige mure, giver bygningen et roligt og solidt udtryk, der harmonerer med de markante vinduesbryn. Fremtoningen og farvesætningen er enkel med få, men karakteristiske detaljer i form af murankre, initialer og vinduesbryn, samt hvidtede gesimser ved gavlene, der på elegant vis fremhæver tagets opskalkning.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det ni fag dybe gavlhus med tegltag og to skorstenspiber. Til de oprindelige og ældre bygningsdele og –detaljer, herunder døre, døråbninger, vinduer, vinduesbryn, gesims, murankre og initialer. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den bevarede del af den oprindelige planløsning med fire lejligheder, fire ildsteder og tværdiele. Hertil kommer de ældre bygningsdele, herunder fyldingsdøre og loftsbjælker, samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
05-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-06-1921
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gildegade 5A

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap