Sag: Slotsgade 31

Slotsgade 31, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Slotsgade 31
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slotsgade 31
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Det grundmurede forhus (mellem 1785 og 1788). Fredet 1971.*
Beskrivelse:
På sydsiden af Slotsgade, der er en af de ældste gader i det gamle Aabenraa, ligger Slotsgade 31, som udgøres af et fredet forhus, to sidebygninger og et baghus samt en pigstensbelagt gårdsplads.

Forhuset er et grundmuret, enetages langhus med teglhængt kvartvalmet heltag. I tagfladen mod gårdsiden sidder tre nyere taskekviste og i rygningen to murede skorstenspiber. Soklen er mod gaden sorttjæret, mens den mod gården fremstår i gule sten. Facaderne står i blank rød mur ligesom gesimsen, der også følger tagfladerne i gavlene. Den vestlige del af facaden udgøres af en ældre, hvidmalet revleport med hvidmalede, vandrette portoverliggere. Vinduerne mod gaden og gården er nyere korspostvinduer i kopi af ældre type, mens vinduerne i den fritstående østgavl er ældre torammede og småsprossede vinduer. Hoveddøren er en ældre tofløjet fyldingsdør, der er rig på udskæringer. Mod gården er en ældre flammeret revledør med overvindue og ældre beslagværk, og herfra fører en ældre støbejernstrappe ned til gårdspladsen. Kælderdøren er en nyere revledør. Portgennemkørslen har pigstensbelægning og fritliggende bjælkelag med loftsbrædder, samt rundbuede muråbninger mod nabobygningen.    

Indvendigt er størstedelen af den oprindelige planløsning bevaret med en gennemgående tværdiele og en lejlighed på hver side af denne samt to lejligheder i tagetagen, hvoraf den østre lejlighed har en hems under kip. Dielen opdeles af en nyere og en ældre fløjdør med glasfyldinger, og en nyere ligeløbstrappe er placeret i den bageste del ud mod gården. Det indre er domineret af traditionelle overflader, herunder ølandsfliser og trægulve, pudsede vægge og lofter, samt bræddelofter med fritliggende bjælkelag og synlige hanebånd på første sal. Der er bevaret ældre bygningsdele og detaljer så som bemalinger i dielens loft, fyldingsdøre, gerichter og køkkenildsted. Vinduerne er forsynet med koblede rammer, og hvor der er isat nyere fyldingsdøre, er de udført som kopi af ældre døre fra Slotsgade nr. 33.

Bygningshistorie:
Det nuværende hus er bygget mellem 1785 og 1788 for købmand Paul Wissing. På grunden, der tidligere må have udgjort to ejendomme, lå i 1785 to bindingsværkshuse (nok gavlhuse) på henholdsvis ti og ni fag. I 1885 købte kaptajn og dannebrogsmand Carl Christian Fischer huset, efter han var kommet i land. C. C. Fischer er en af de navnkundigste kaptajner i Aabenraas historie. Han blev på dansk side dybt involveret i det nationale spørgsmål i Sønderjylland. Hans datter boede i huset til sin død i 1962.                
Beskrevet af Museum Sønderjylland.

kilder:
Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Historiske huse i Aabenraa – Bevaringsplan, Nationalmuseet 1975.
Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til dens placering som en del af husrækken, hvor den er med til at fastholde Slotsgades karakterfulde og historisk dominerede gadeforløb. Hertil kommer den bevarede, traditionelle bebyggelsesstruktur med forhus og portgennemkørsel samt sidehuse og baghus omkring en pigstensbelagt gårdsplads. Den store grund, der strækker sig helt ned til Mølleåen, er et karakteristisk træk ved bebyggelsen på den sydlige side af Slotsgade.
Kulturhistorisk værdi:
Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den rige købstadsarkitektur som viser sig i bygningens volumen med et stort kvartvalmet heltag, klassicistiske korspostvinduer og gesimsens udformning. Hertil kommer den detaljerige hoveddør med portal og overvindue i Louis Seize stil, der beretter om Aabenraas opblomstringsperiode i 1700-tallet, hvor skibsfart, handel og fiskeri bragte velstand til byen.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til, at størstedelen af den oprindelige planløsning er bevaret, herunder den gennemgående tværdiele og køkkenets placering mod gården, hvor det ældre køkkenildsted tillige er bevaret. Hertil kommer de ældre bygningsdele og detaljer, herunder fyldingsdøre og gerichter samt de ældre bemalinger på dielens bræddeloft. Endelig er der kulturhistorisk værdi i, at der i tagkonstruktionen over porten er bevaret rester af et hejseværk, der vidner om tagetagens oprindelige funktion som oplagringsplads.

Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Slotsgade 31 knytter sig i det ydre til den velproportionerede bygningskrops enkle form med kvartvalmet heltag, der virker meget markant, da det mod gaden er næsten ubrudt, samt til skorstene i rygningen, som på elegant vis afslutter bygningen opadtil. Hertil kommer den homogene facade i blank mur, hvor selv gesimsen udgøres af røde teglsten, hvilket sammen med det røde tegltag og de murede skorstene samler bygningen til et kompakt volumen. Hertil kommer de hvide, taktfast placerede vinduer og den ældre hoveddør med rige udskæringsarbejder, der bryder materialehomogeniteten og tillige sikrer bygningen balance og symmetri. Udtrykket er enkelt, men raffineret.

I det indre er der arkitektonisk værdi i tværdielen, der giver en symmetrisk og overskuelig opdeling af bygningens indre. Dielens opdeling med en slags vindfang forstyrrer ikke opfattelsen af rummet som ét stort, langstrakt rum på grund af de mange glaspartier i de tofløjede fyldingsdøre med svungne overvinduer, der sikrer lys og gennemsyn.

Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den enkle bygningskrop med kvartvalmet heltag og skorstenspiber samt alle detaljer, herunder gesimsen, de taktfaste klassicistiske vinduer, portåbningen, den ældre støbejernstrappe samt de ældre yderdøre med beslagværk, portal og overvindue. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den delvist bevarede grundplan med gennemgående tværdiele, køkken med ildsted og portrum. Hertil kommer de ældre bygningsdele og detaljer, herunder fyldingsdøre og gerichter samt dielens loftsbemalinger og hejseværket over porten. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-12-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
625-8-233/87

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
22-12-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-8-133/77

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-09-1971
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Slotsgade 31A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap