Sag: Nygade 70

Nygade 70, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nygade 70
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nygade 70
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Det grundmurede forhus (1745, gadedør 1789).
Fredet 1977.
Beskrivelse:
Bygningen Nygade 70 er beliggende på hjørnet af Nygade og Vestergade, som det sidste hus i gaden. Bygningen har mod vest en mindre gårdhave, en udestue og en værkstedsbygning samt en gårdsplads mod nord.

Nygade 70 er et grundmuret syv-fags langhus, opført i én etage over en sortmalet sokkel. Murværket er pudset og hvidkalket og afsluttes øverst af en mindre mørkmalet gesims. Bygningen har et stort halvhvalmet tegltag med røde vingetegl, med to murede skorstenspiber, der er placeret i rygningen symmetrisk for midten. Mod gaden er der forskudt for midten placeret en gavlkvist på to fag med saddeltag. Vinduerne mod gaden og i sydgavlen er delvist ældre torammede og opsprossede vinduer, mens de mod haven er trerammede og i nordgavlen nyere vinduer, hvoraf flere er etrammede. Alle vinduer har grønmalede karme og rammer. Under det ene fag i gavlkvisten ses en rigt udsmykket hoveddør med overvinduer. Øverst på gavlkvisten står bogstaverne ”NHS” i smedejern, ligesom der flere steder i facaden ses dekorerede smedejernsmurankre.

I det indre er planløsningen delvist bevaret med køkken mod gården og stuen mod gaden. To trapper fører op til den udnyttede tagetage, hvor en række mindre værelser er at finde. Overfladerne er overalt i huset nyere, dog ses bag hoveddøren et ældre gulv af ølandsfliser og der er synligt bjælkelag i flere rum. Flere steder i huset findes ældre fyldningsdøre med svungne detaljer, profilerede gerichter, bukkehornsbeslag, smedejerns beslag, dørgeb og låsetøj og på tagetagen to ældre sæt døre ind til de tidligere alkover i skunken. Anverfer og stormkroge er bevaret ved de ældre vinduer.
Bygningshistorie:
Opført som et grundmuret syvfags langhus i 1745 for Niels Hansen (N H S i gavlkvisten). En fordobling af vurderingen i 1789 tyder på, at huset har undergået en større ombygning – eller en gennemgribende istandsættelse – umiddelbart forinden. Den fine gadedør kunne i øvrigt udmærket være kommet til ved denne lejlighed.

Citat fra Historiske huse i Aabenraa – Bevaringsplan, Nationalmuseet 1975.
kilder:
Historiske Huse i Aabenraa, Bevaringsplan, Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Nationelmuseet 1975.

Det gamle Åbenrå, Viggo Petersen, Nationalmuseet 1982.

Mennesker og huse i Aabenraa – et etnologisk studie af kvarterudvikling i en nordslesvigsk købstad i 1850-1920, Sydjysk Universitetsforlag 1978.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Nygade 70 knytter sig til bygningens placering på hjørnet af Nygade, hvor den har en markant placering i gadeforløbet. Endvidere bidrager gårdspladsen mod nord til et helstøbt miljø med pigstensbelægning og halvmuren mod gaden.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Nygade 70 knytter sig i det ydre til bygningens traditionelle materialer, det hvalmede tag og gavlkvisten som understreger nogle af de herskende tendenser i tiden. Hertil kommer den rigt udsmykkede hoveddør, med den symmetriske opbygning, de riflede fyldninger og det flettede overvindue, som tydeliggør de Louis-Seize tendenser, der kom i interiøret i slutningen af 1700-tallet. Endvidere er døren udført præcis som hoveddøren i Lille Pottergade 4, hvilket tyder på, at det er samme snedker der står bag.

Derudover knytter den kulturhistoriske værdi sig til de smedejerns bogstaver på gavlkvisten, der fortæller om bygningens bygherre Niels Hansen.

I det indre relaterer den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede plan med den fine stue mod gaden og den lille forstue. Hertil kommer de bevarede detaljer, herunder ølandsfliserne, dørene, de profilerede gerichter, beslag, dørgreb og låsetøj samt ældre vinduer med anverfer og stormkroge, der alle understreger bygningens alder. Dette gælder særligt de barokke detaljer, der ses i de svungne profilerede fyldningsdøre og i bukkehornsbeslagene, der var tendensen i 1700-tallet.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Nygade 70 relaterer sig i det ydre til den velproportionerede bygningskrop, med gavlkvisten og det store halvhvalmede tag. Taget med de symmetrisk placerede skorstenspiber tildeler en ro og enkelthed, der trykker sig ned over den delvist asymmetriske facade. Den store tunge, ubrudte tagflade giver bygningen et markant udtryk sammen med den høje, spidse gavlkvist, der trækker facaden i en vertikal retning. De mørkmalede vinduer og den dekorerede hoveddør markerer sig i den hvide murflade og får disse elementer til at stå tydeligt frem i facaden.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de bevarede detaljer, herunder de ældre vinduer og barokke døre med detaljer, der er med til at give de enkelte rum karakter.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den sluttede bygningskrop, med gavlkvisten, det halvhvalmede tag med ubrudte tagflader og de to skorstenspiber. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning, herunder det hvidkalkede murværk, med gesims samt de ældre døre, vinduer og murankre.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den delvist bevarede grundplan. Hertil kommer de bevarede detaljer i bygningen, herunder ølandsfliserne, synlige loftbjælker, fyldningsdøre, gerichter, beslag, dørgreb og låsetøj samt anverfer og stormkroge.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-06-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-8-115/77


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nygade 70

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap