Sag: Vægterpladsen 3

Vægterpladsen 3, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vægterpladsen 3
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vægterpladsen 3
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Forhuset, del af byens vægterhus (1600-tallet, grundmuret 1768, forhøjet med en etage i sidste del af 1800-tallet).
Fredet 1921.*
Beskrivelse:
Bygningen ligger på Vægterpladsen midt i Aabenraa by, hvor den som en del af husrækken er med til at afslutte pladsens vestlige side. Vægterpladsen 3 er mod syd bygget sammen med Vægterpladsen 4. Mod nord adskiller en smal tagdrypsslippe bygningen fra nabobygningen ”Tresuren”.

Bygningen er et to etager højt, grundmuret langhus i tre fag med teglhængt tag, en taskekvist i gårdsidens tagflade samt en enkelt skorstenspibe i rygningen. Den nordvendte gavl er bræddebeklædt. Bygningen har sort sokkel, lysegule murflader, hvid hovedgesims og rødmalede vinduer og hoveddør. Vinduerne, der har koblede rammer, er nyere, traditionelt udførte torammede vinduer. Hoveddøren er en nyere, flammeret revledør.  

I det indre har bygningen bevaret en gennemgående diele, flere ældre loftsbjælker samt de yderste spær fra det oprindelige vægterhus. Hertil kommer flere traditionelle fyldingsdøre og højpaneler. Trappen er nyere og køkkenet er placeret i stuen ud mod gaden.  
Bygningshistorie:
Bygningen er den nordlige del af byens vægterhus, der blev opført engang i 1600-tallet. Det oprindelige bindingsværk blev omsat til grundmur i 1768. I 1800-tallets sidste fjerdedel blev bygningen forhøjet med to etager. Bygningen blev gennemgribende restaureret i 1990’erne.
kilder:
Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Historiske huse i Aabenraa – Bevaringsplan, Nationalmuseet 1975.
Peter Dragsbo, Mennesker og huse i Aabenraa, Sydjysk Universitetsforlag 1978.
Viggo Petersen, Det gamle Åbenrå, Nationalmuseet 1980.
Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til placeringen langs Vægterpladsens vestlige side, hvor det som en integreret del af husrækken er med til at fastholde Vægterpladsens karakterfulde fremtræden.

Hertil kommer at husrækken hvor bygningen indgår, udgør det ikoniske billede af Aabenraa, og er at finde på en række publikationer, platter og postkort.
Kulturhistorisk værdi:
Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den traditionelle, over tid ombyggede købstadsarkitektur som denne viser sig i skalaen, revledøren, murankre, de torammede vinduer og heltaget med skorsten.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de oprindelige og ældre konstruktioner, herunder synlige loftsbjælker og de spær, som viser Vægterhusets oprindelige tagform. Hertil kommer den delvist opretholdte, traditionelle planløsning samt de traditionelle døre og gerichter.
Arkitektonisk værdi:
I bygningens ydre relaterer den arkitektoniske værdi sig til bygningens lille skala samt prunkløse og ydmyge fremtræden uden nævneværdige detaljer eller dekorationer. De meget enkle murankre og den bræddebeklædte gavl bidrager til indtrykket af en djærv og enkel bygning. 
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter den bærende fredningsværdi sig til bygningens enkle fremtræden i grundmur med traditionelle vinduer og revledør, murankre, trukket gesims og næsten ubrudt tagflade med skorsten. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdi sig til alle bevarede konstruktioner og bygningsdele fra det oprindelige vægterhus, til de ældre bygningsdele samt til den traditionelle planløsning og materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
26-10-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
625-8-80/81

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-09-1971
Begrundelse:
Journal nr.:
B851-15-71

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-06-1921
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Vægterpladsen 003, matr.nr. 396, Aabenraa. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. Vægterhuset. 2 sider. Erwin Christensen. November 1988.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vægterpladsen 3

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 1
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap