Sag: Skibbrogade 5

Skibbrogade 5, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Skibbrogade 5
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Skibbrogade 5
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Det grundmurede forhus og den hermed sammenbyggede sidebygning (mellem 1754 og 1764).
Fredet 1977.*
Beskrivelse:
Bygningen ligger midt i Aabenraa, hvor den indgår i husrækken på Skibbrogades nordside. Skibbrogade 5 er adskilt fra naboejendommene af tagdrypsslipper, der dog mod gaden er delvist tilmurede.

Bygningen består af et grundmuret forhus og en hermed sammenbygget sidebygning.

Forhuset er et langhus i to etager med karnap ud for de to vestligste fag og vogngennemkørsel i det østligste fag. Bygningen står med sort sokkel, svagt grålige murflader, rødmalede vinduer og port, samt en nygotisk gadedør fra 1901. Trappen, der fører op til hoveddøren, er af sandsten og granit. Vinduerne er dels korspostformede med tværsprosse, dels torammede. Facaden er kendetegnet ved en profileret hovedgesims af formsten, profilerede sålbænke og fremspringende stik af sandsten over stueetagens vinduer, samt en række liljeformede murankre. Bygningen har et ubrudt heltag af røde vingetegl og en enkelt nyere, zinkinddækket skorsten i den nordvendte tagflade. Gavltrekanten mod vest er beklædt med lodrette brædder.

Sidebygningen, der er sammenbygget med forhuset langs det vestre naboskel, er grundmuret i to etager og står med nyere, traditionelt udførte, torammede vinduer samt teglhængt heltag, hvori der sidder en nyere kvist med flunker af zink. Farvesætningen er som forhuset og den nordvendte overgavl er tillige beklædt med lodrette brædder. Sidebygningen er bygget sammen med en nyere, ikke fredet, lavere bygning, der fører til et større, ikke fredet baghus.
 
I det indre er forhuset og sidebygningen præget af en nyere, åben planløsning med flere større murgennembrud. I entréen er lagt et ældre klinkegulv af nordtysk oprindelse. Der er bevaret flere ældre fyldingsdøre og gerichter, et bræddeloft med synligt bjælkelag samt dele af en ældre bræddeskillevæg. Første salen er domineret af en ældre planløsning med nyere overflader, dog er der bevaret flere ældre fyldingsdøre.  

Bygningshistorie:
Forhuset og sidebygningen er opført mellem 1754 og 1764. Salen (Piselen) fandtes i sidebygningen. Porten blev ændret og udvidet i 1927. Bygningen gennemgik i begyndelsen af den 21. århundrede en større ombygning og renovering.
kilder:
Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Historiske huse i Aabenraa – Bevaringsplan, Nationalmuseet 1975.
Peter Dragsbo, Mennesker og huse i Aabenraa, Sydjysk Universitetsforlag 1978.
Viggo Petersen, Det gamle Åbenrå, Nationalmuseet 1980.

Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved bygningen knytter sig til beliggenheden i Skibbrogade, der udgør hovedfærdselsåren i den ældste del af Aabenraa. Skibbrogade forbinder Storetorv, byens historiske centrum, med havnen, der var selve grundlaget for byens opståen. Bygningen er dermed med til at opretholde og sikre et af Aabenraas ældste og kulturmiljømæssigt set, mest betydningsfulde gadeforløb.

Hertil kommer helheden af forhus og sidebygning, der indgår som væsentlige elementer i det opretholdte, traditionelle gårdmiljø.

Kulturhistorisk værdi:
I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til forhuset som et velbevaret eksempel på det grundmurede byggeri i 1700-tallets Aabenraa, der over tid er blevet udvidet med karnap, bred vogngennemkørsel og en nygotisk hoveddør. Skibbrogade 5 har flere kulturhistorisk interessante, egnskarakteristiske træk i form af karnappen og de liljeformede murankre, samt flere ældre detaljer i form af vinduesstik, sålbænke og gesims af formsten.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de oprindelige og ældre bygningsdele, herunder døre, gerichter, lofter og bræddeskillevæggen.

Arkitektonisk værdi:
I bygningens ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til facadens karakteristiske fremtræden med trappe, en meget tæt vinduessætning, vogngennemkørsel og ubrudt tagflade. Facadens udtryk er solidt og traditionelt, med stærkt farvesatte vinduer og markante detaljer i form af liljeformede murankre, elegante vinduesstik og profilerede sålbænke. 
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det traditionelle, grundmurede 1700-tals forhus og sidehus med tilbygget karnap og vogngennemkørsel. Til de oprindelige og ældre bygningsdele og –detaljer, herunder trappe, dør, vinduer, sålbænke, vinduesstik, gesims og liljeformede murankre. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre planløsning samt til de oprindelige og ældre bygningsdele, herunder bræddeskillevæggen, fyldingsdørene, lofterne og gerichterne. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
11-10-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
625-8-11/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-06-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-8-121/77


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Skibbrogade 5

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap