Sag: Åbenrå Banegård

Jernbanegade 2, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Jernbanestation
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Åbenrå Banegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Jernbanegade 2
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Stationsbygningen (1867 af N.P. Holsøe).
Fredet 1988.
Beskrivelse:
Stationsbygningen ligger umiddelbart nord for Aabenraa historiske centrum. Mod vest er tilføjet en nyere tilbygning.

Stationsbygningen er en grundmuret længebygning i blank mur af gule teglsten, som består af et toetages midterparti og to lave sidepartier, alle med skifertage. Midterpartiet er mod gaden fremskudt med en midtrisalit. I tagfladen sidder fire murede skorstene med sokkel og krave. Bygningens ældre rundbuede vinduer sidder parvis og er som bygningens ældre døre malet grønne. Murværket, herunder lysninger og gesimser, er kendetegnet ved en udpræget brug af formsten.

I det indre har stationsbygningen delvist bevaret en oprindelig og næsten symmetrisk planløsning i stueetagen og på førstesalen med trapperum samt højloftede rum og sale. Enkelte steder er foretaget større væggennembrud. Vinduerne har forsatsrammer.  
Interiøret er generelt kendetegnet ved oprindelige terrazzogulve og ældre bræddegulve, ovnnicher, døre, dørgreb og gerichter samt loftsstukkatur. Under bygningen findes en mindre kælder med teglstensgulv. Overetagen i de to lave sidepartier er indrettet med nyere overflader på gulve og vægge. 
Bygningshistorie:
Stationsbygningen er tegnet i 1867 af arkitekt N.P.C. Holsøe, der stod for opførelsen af hovedparten af stationsbygningerne i tilknytning til den sønderjyske længdebane, der løb fra Vamdrup til Flensborg. Den sønderjyske længdebane blev anlagt i perioden 1864-1866. Efter anlæggelsen blev stikbanen fra Rødekro til Aabenraa indviet den 12. september 1868.

Den 23. maj 1971 blev banen lukket for persontrafik, mens godstrafikken fortsatte indtil begyndelsen af 1990'erne.
Efter banens ophør blev stationen købt af fabrikant og forhenværende borgmester Jens Terp-Nielsen, som i 1993 indrettede bygningen til et kunstudstillingshus "Banegården Kunst og Kultur".

Museum Sønderjylland

kilder:
museum-sonderjylland.dk
Miljømæssig værdi:
Stationsbygningens miljømæssige værdi relaterer sig til beliggenheden i det flade område umiddelbart nord for Aabenraa historiske bykerne, hvorfra der er let adgang til havnen.

De mange bevarede skinner nord for stationsbygningen og det mod vest synlige tracé, bidrager i høj grad til bygningens miljømæssige værdi.
Kulturhistorisk værdi:
Stationsbygningens kulturhistoriske værdi knytter sig til den historicistiske, nordisk-italiensk inspirerede rundbuestil i blank mur og skifertag med lav hældning.

Den tidstypiske stil, der overordnet er inspireret af N. P. C. Holsøes lærermester J. D. Herholdt, ses foruden i de rundbuede, parvist satte vinduer, i anvendelsen af formsten, facadens frise samt den karakteristiske, konsolbårne bloktandsgesims.  

Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til den markante forskel på den detaljerede facade og så den mere anonyme perronside.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede planløsning med venteværelse, gennemgang fra facade til perron samt til de bevarede ovnnicher. Hertil kommer de oprindelige terrazzogulve samt mange ældre fyldingsdøre, dørgreb, gerichter og loftsstukkatur.

Hertil kommer, at stationsbygningen er den ældst bevarede i Sønderjylland.
Arkitektonisk værdi:
Stationsbygningens arkitektoniske værdi relaterer sig i det ydre til den stringent, symmetriske fremtræden i blank, gul mur med glat, ubrudt skifertag og autentisk farvesatte, mørke vinduer og døre. Udtrykket er enkelt og præcist, med anvendelse af få materialer og nuancer.

På perronsiden, der fremstår uden nævneværdi udsmykning på nær lysninger og gesims, dominerer tagenes kraftige udhæng hvilket giver bygningen en nøgtern fremtræden og horisontal orientering.

Facaden er derimod kendetegnet ved det fremskudte midterparti med den høje gavlkvist, hvis heltag vender vinkelret på bygningens øvrige tagflader. Den trinvise forskydning opad og mod midten af bygningen, giver facaden en udpræget vertikal orientering.

Facadens righoldige detaljering i formsten, de høje og slanke vinduesformater samt murværkets pilaster- og balustermotiv resulterer i et ophøjet, myndigt udtryk, der tydeligt signalerer statsligt prestigeprojekt.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den logiske og funktionelt indrettede planløsning, der tydeligt indikerer de funktioner en stationsbygning skulle have, herunder venteværelse og direkte passage fra perron til gade. 
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til stationsbygningens karakteristiske arkitektur i nordisk-italiensk rundbuestil. Til den blanke mur, brugen af formsten, skifertaget med lav hældning samt de ældre, mørkegrønne vinduer og døre. Hertil kommer de oprindelige detaljer, herunder lysninger, pilastre, friser og gesimser samt den traditionelle materialeholdning.
I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den oprindelige planløsning og terrazzogulvet samt de oprindelige og ældre bygningsdele og detaljer, herunder døre, dørgreb, gerichter og stukkatur. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Jernbanestation
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-03-1988
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Publikation
Beskrivelse:
Henrik Fangel: Aabenraa banegård - Sønderjyllands ældste. Sønderjysk Månedsskrift 1986, nr. 5, side 142-148.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Jernbanegade 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap