Sag: Tresuren

Vægterpladsen 2, hj. af Jomfrugangen, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Tresuren
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vægterpladsen 2, hj. af Jomfrugangen
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Gavlhuset på tre fag (1803).
Fredet 1921.*
Beskrivelse:
Tresuren ligger på hjørnet af Vægterpladsen og Jomfrugangen. Bygningen er mod vest bygget sammen med Jomfrugangen 33 og døren i den fritliggende, østvendte gavl, fører til et mindre gårdrum.    

Tresuren er et grundmuret trefags gavlhus i én etage med teglhængt heltag. I tagfladen mod gårdrummet sider en nyere taskekvist, og i rygningen er en tagpynt samt en muret skorstenspibe med sokkel og krave. Bygningen har sort sokkel, gulkalket murværk, hvidkalkede gesims og vinduesstik samt grønne vinduer og døre. Dørene er traditionelt udførte, nyere revledøre. Gavlen er kendetegnet ved en fladbuet døråbning, murankre, vinduesstik og gesims, samt nyere, traditionelt udførte, torammede vinduer.

I det indre er Tresuren kendetegnet ved ældre loftsbjælker samt traditionelle gulve, døre og gerichter. Køkkenet vender væk fra gaden. En nyere trappe fører til den udnyttede tagetage, der er præget af nyere overflader.
Bygningshistorie:
Bygningen blev opført i 1803, sandsynligvis ved at ombygge dele af et eksisterende, 13 fag dybt gavlhus i bindingsværk. Bygningen blev udskilt som selvstændig ejendom mellem 1795 og 1803, og blev gennemgribende restaureret i slutningen af 1980’erne. Den oprindelige tagpynt findes på Aabenraa Museum.
kilder:
Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Historiske huse i Aabenraa – Bevaringsplan, Nationalmuseet 1975.
Peter Dragsbo, Mennesker og huse i Aabenraa, Sydjysk Universitetsforlag 1978.
Viggo Petersen, Det gamle Åbenrå, Nationalmuseet 1980.
Miljømæssig værdi:
Tresurens miljømæssige værdi knytter sig til placeringen på hjørnet af Vægterpladsen og Jomfrugangen, hvor den med sin skala og markante gavl, er med til at fastholde pladsens karakterfulde fremtræden. Den miljømæssige værdi knytter sig ligeledes til placeringen som point de vue i det lange, historisk formfuldendte kig hen ad Store Pottergade fra Storegade.
Kulturhistorisk værdi:
I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningen som et for Aabenraa karakteristisk, ”stedstilpasset” gavlhus med høj rejsning og for datiden traditionelle bygningselementer, som liljeformede murankre, skorsten og tagpynt.    

Hertil kommer, at Tresuren udgør det ikoniske billede af Aabenraa par excellence, og er at finde på en række historiske og aktuelle publikationer, platter og postkort.

I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de ældre bygningsdele, herunder loftsbjælker samt traditionelle døre og gerichter.
Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den markante, høje og slanke gavl samt den ubrudte og svungne tagflade mod Jomfrugangen, der på elegant vis optager bygningens ”skæve” grundplan. Gavlen har en udpræget vertikal orientering, der giver den ellers volumenmæssigt lille bygning et arkitektonisk særkende.

Den arkitektoniske værdi knytter sig ligeledes til den ellers ydmyge bygning, der med få og enkle virkemidler, herunder farvesætning af gesims og vinduesstik, liljeformede murankre samt den dybtliggende hoveddør, har en særdeles karakterfuld fremtræden.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter den bærende fredningsværdi sig til den karakteristiske fremtræden med den markante gavl og ubrudte tagflade mod Jomfrugangen. Til gavlens gesims, vinduesstik, murankre og døråbning, samt skorsten og tagpynt. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdi sig til de ældre konstruktioner og bygningsdele, herunder loftsbjælkerne og den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
15-11-1988
Journal nr.:
625-8-180/84

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
05-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-06-1921
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vægterpladsen 2

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap