Sag: Vægterpladsen 1

Vægterpladsen 1, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vægterpladsen 1
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vægterpladsen 1
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Det grundmurede forhus på ni fag (kort før 1744, ombygget ca. 1800).
Fredet 1921.*
Beskrivelse:
Bygningen ligger midt i Aabenraas historiske bymidte, hvor den afgrænser Vægterpladsen mod nord.    

Vægterpladsen 1 er et grundmuret og gulkalket, nifags langhus i én etage med sort sokkel og teglhængt heltag med to skorstenspiber i rygningen samt gavlkvist over to fag mod gaden. I tagfladen mod gården sidder to nyere, blydækkede kviste. Facaden er kendetegnet ved sparrenkopgesims, liljeformede murankre og en grønmalet, tofløjet hoveddør i Louis Seize stil. Foran døren findes en fritrappe med granittrin og smedejernsgelænder. Gavltrekanten mod vest er beklædt med lodretstående brædder. Bygningen har nyere hvidmalede, korspostformede vinduer med tværsprosse, samt torammede vinduer i gavlen og gavlkvisten. Både vinduer og trappe er nyere, udført på traditionel håndværksmæssig vis.

Bygningen har kælder under den vestligste del.

I det indre har bygningen en ældre, delvist oprindelig planløsning med diele bag hoveddøren, højloftede stuer mod gaden og køkken mod gården. I dielen, som er belagt med ølandsfliser, findes en bred toløbstrappe med udskårne balustre, der fører op til førstesalen. På førstesalen er en tværgang med værelser. Interiøret er generelt kendetegnet ved en traditionel materialeholdning herunder bræddegulve, fyldingsdøre og bræddelofter med synligt bjælkelag. På førstesalen ses ældre fyldingsdøre med bukkehornsbeslag, låsekasser og mundblæst glas i fyldingerne.
Bygningshistorie:
Bygningen er opført før 1744 og stod oprindeligt med den nuværende kælder på fire fag. Facaden og gavlkvisten blev ændret omkring 1800, hvor sparrenkopgesimsen, de klassicistiske vinduer og gavlkvistens aflange blænding kom til.

I begyndelsen af 1970’erne gennemgik bygningen en omfattende istandsættelse, hvor blandt andet den traditionelle planløsning blev genetableret. Hoveddøren, der er fra 1790 og stammer fra et andet hus i Aabenraa, blev flyttet op til facadens oprindelige, buede døråbning, trappen blev tilbygget og vestgavlens tre vinduer blev tilføjet. Hertil kom nye gulve og lofter, samt vinduer udført i kopi af de ældre.
kilder:
Hans Henrik Engqvist i samarbejde med Viggo Pedersen, Historiske Huse i Aabenraa, Bevaringsplan, Nationalmuseet 1975.
Peter Dragsbo, Mennesker og huse i Aabenraa, Sydjysk Universitetsforlag 1978.
Viggo Petersen, Det gamle Åbenrå, Nationalmuseet 1980.

Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til den markante placering på Vægterpladsen, hvor den med sin placering, størrelse og arkitektur med til at sikre Vægterpladsens helstøbte kulturmiljø samt fastholde det lange, historisk formfuldendte kig ned ad Store Pottergade fra Storegade.
Kulturhistorisk værdi:
Bygningens kulturhistoriske værdi relaterer sig i det ydre til det traditionelle, nifags langhus med den typiske gavlkvist. Facadens udtryk er delvist klassicistisk, hvilket især ses i vinduesudformningen, gesimsen og gavlkvistens blænding, mens den buede døråbning og murankrene har et ældre udtryk. Hoveddøren er en rigt detaljeret Louis Seize dør med kaneleret slagliste, mæanderborter og løbende hunde, samt ovale fyldinger og overvindue. Døren er på elegant vis tilpasset den rundbuede døråbning, hvilket fortæller om bygningen udvikling.  

I det indre relaterer den kulturhistoriske værdi sig til den delvist oprindelige grundplan med diele, stuer mod gaden og køkken mod gården. Hertil kommer det store antal bygningsdele, der materialemæssigt er nyere, men som er udført på traditionel vis, med rette proportioner og profileringer. Hertil kommer den oprindelige kælder samt de på førstesalen ældre døre, der ligesom hoveddøren, oprindeligt har siddet i et andet af byens huse.
Arkitektonisk værdi:
I det ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til det traditionelle langhus med den sluttede form, stejle ubrudte tegltag og markante fremtræden i kalket grundmur med en repræsentativ facade og en enkel gårdside. Facaden sikres et fast kompositorisk greb af korspostvinduernes taktfaste placering og af den markante gavlkvist. Bygningskroppen udviser et velafbalanceret forhold mellem de horisontale linjer i tværposter og hovedgesims, og den vertikale orientering ved trappen døråbningen og gavlkvisten. Bygningens overordnede udtryk er således herskabeligt og velproportioneret, med en enkel farvesætning og få detaljer, som er koncentreret omkring gavlkvistens murankre og den rigt udsmykkede, let tilbagetrukne hoveddør. 

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den historisk formfuldendte bearbejdning og proportionering af gulve, døre, trappe og lofter, der sikrer bygningen en meget høj grad af integritet og atmosfære.  
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det traditionelle, nifags langhus med kælder, korspostvinduer, gavlkvist og næsten ubrudte tagflader. Hertil kommer de karakteristiske bygningsdele og -detaljer, herunder trappe, dør og døråbning, murankre, blænding og sparrenkopgesims. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den ældre planløsning med diele og kælder samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
28-06-1993
Begrundelse:
Journal nr.:
926/545-0003

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-06-1921
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Vægterpladsen 001, matr.nr. 3030, Aabenraa. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 3 sider. Hans Henrik Engqvist. September 1970.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vægterpladsen 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap