Sag: Klinkbjerg 2

Klinkbjerg 2, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Klinkbjerg 2
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Klinkbjerg 2
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Forhuset (1835-36) og det bagved liggende bulhus (mellem 1754 og 1764).
Fredet 1972.*
Beskrivelse:
Klinkbjerg 2, der består af et forhus og et bulhus, ligger i krydset mellem Wollesgyde og Borgmester Finks Gade, i den vestlige del af Aabenraas gamle bykerne.

Forhuset, der ligger med facaden ud til Borgmester Finks gade, er et grundmuret langhus i én etage med teglhængt og afvalmet saddeltag.  I tagfladerne sidder mod gaden to større, nyere kviste og mod gården fire mindre, nyere kviste. Hertil kommer flere mindre ovenlysvinduer. I rygningen ses to murede skorstenspiber med sokkel og krave. Facaden er kendetegnet ved en dybtliggende, centralt placeret indgangsdør, hjørnekvadring og sparrenkopgesims. Hoveddøren er en tofløjet fyldingsdør med trerudet overvindue. Gårdsiden har ligeledes en centralt placeret indgang samt sparrenkopgesims. Forhuset har nyere, traditionelt udførte korspostvinduer med forsatsrammer. Soklen og kældervinduerne er malet mørkegrå, murfladerne er pudsede og malet lysegrå, mens gesimser, kvadring og vinduer er malet hvide.

I det indre har forhuset i store træk bevaret sin oprindelige grundplan med en gennemgående tværdiele belagt med ølandsfliser, køkken mod gården og stuer mod gaden. Enkelte steder er foretaget større murgennembrud. I stueplan er bevaret flere oprindelige og ældre døre, dørgreb og gerichter. Gulvene er traditionelle bræddegulve. Tagetagen har bevaret ældre trægulve, men er præget af nyere overflader på vægge og lofter. Spidsloftet er uudnyttet. De oprindelige trappeløb er bevaret og i kælderen ses flere ældre revledøre samt teglstensgulve. 

Bulhuset ligger øst for forhuset. Mellem forhus og bulhus findes et åbent gårdrum. Bulhuset er i to etager med grundmuret underetage af rødgule teglsten samt en delvist bulbygget overetage. Mod gården krager overetagen frem, ligesom taget også krager ud over overetagen. Taget er et ubrudt, teglhængt heltag med gavltrekanter i lodretstående, sortmalede brædder. Sydgavlens væg er i overetagen opført af bleggule teglsten. I underetagen ses flere étrammede vinduer samt i gårdsiden en nyere revledør. I den bulbyggede overetage ses ligeledes étrammede vinduer og mod gården to større hejseluger, bag hvilke der sidder nyere værn og døre med termoglas.

I det indre er bulhuset kendetegnet ved en nyere planløsning og nyere overflader på begge etager. Underetagen har teglstensgulv og delvist synlige loftsbjælker. Overetagen har bræddebeklædte vægge og lofter. 
Bygningshistorie:
Forhuset blev opført i årene 1835 – 1836 af murermester Peter Callesen for købmand M.H. Lüders. Forhuset fungerede i en årrække som købmandshandel. Bulhuset blev opført mellem 1754 og 1764.
kilder:
Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Historiske huse i Aabenraa – Bevaringsplan, Nationalmuseet 1975.
Peter Dragsbo, Mennesker og huse i Aabenraa, Sydjysk Universitetsforlag 1978.
Viggo Petersen, Det gamle Åbenrå, Nationalmuseet 1980.
Miljømæssig værdi:
De to bygningers miljømæssige værdi knytter sig til deres frie, næsten parallelle beliggenhed på den vestre side af Aabenraas historiske bydel, hvor de tilsammen danner en mindre helhed omkring et åbent gårdrum. Forhuset indgår tillige i rækken af langhuse i Borgmester Finks Gade, mens bulhuset lukker gårdrummet af mod den bagvedliggende parkeringsplads. Begge bygninger bidrager til opretholdelsen af det historiske bebyggelsesmønster i Aabenraa. 
Kulturhistorisk værdi:
Forhusets kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til bygningen som et tidstypisk, senklassicistisk langhus med afvalmet tag, korspostvinduer, hjørnekvadring og sparrenkopgesims. De oprindelige hoveddøre med dørgreb, klassicistiske fyldinger, slagliste og udskåret rammestykke under overvinduerne har ligeledes stor kulturhistorisk værdi, ligesom hovedtrappen af terrazzo er kulturhistorisk interessant.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den i store træk oprindelige planløsning med gennemgående diele med trappe, køkken mod gården og stuer mod gaden samt kælder. I dielen har ølandsfliserne, trappen og dørstykkerne særdeles stor kulturhistorisk værdi, ligesom de mange ældre, klassicistiske fyldingsdøre, dørgreb og gerichter i stueplanet har kulturhistorisk værdi, idet de vidner om perioden hvor bygningen blev opført. I kælderen har trappen, det oprindelige teglstensgulv og de ældre revledøre kulturhistorisk værdi. Hertil kommer de ældre bræddegulve på tagetagen. 

I bulhuset knytter den kulturhistoriske værdi sig i det ydre til bulkonstruktionen udført som en fritliggende, delvist grundmuret bygning med hejseluger, der tydeligt fortæller om den tidligere funktion som lade, magasin eller værksted. Bygningen er en af ganske få bevarede bulhuse i Aabenraa.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de ældre konstruktioner og bygningsdele, herunder loftsbjælkerne. 
Arkitektonisk værdi:
I forhusets ydre relaterer den arkitektoniske værdi sig til det symmetrisk opbyggede langhus med den enkle, men markante, udsmykning i form af hjørnekvadring og sparrenkopgesims. Vinduessætningen er tæt og taktfast, og understreger, ligesom den centralt placerede og meget dybtliggende hoveddør, bygningens udprægede symmetri. På begge langsider samler opmærksomheden sig om de tofløjede hoveddøre, der ud over deres klassicistiske fyldinger har en bred, akantusdekoreret slagliste og et righoldigt detaljeret rammestykke, samt overvinduer med tidstypiske motiver i form af palmetter og lotuslignende blomster.

I det indre relaterer den arkitektoniske værdi sig til den højloftede diele med den oprindelige gulvbelægning, dørstykker og trappe, samt til den ældre rumfordeling i stueplanet, der i samspil med de ældre fyldingsdøre og gerichter, resulterer i et atmosfærefyldt og autentisk interiør.

Bulhusets arkitektoniske værdi relaterer sig til den traditionelle fremtræden med grundmuret nedre etage og næsten bulbygget overetage. Udtrykket er enkelt, kraftfuldt og solidt, domineret af det svært dimensionerede tømmer, de mindre åbninger og de ubrudte tagflader.
Bærende fredningsværdier:
I forhusets ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det klassicistiske langhus med den symmetriske opbygning og karakteristiske udsmykning, herunder hjørnekvadring og sparrenkopgesims. Til hoveddørene og trapperne med alle oprindelige detaljer, herunder udskåret rammestykke og slagliste. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I forhusets indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den oprindelige planløsning i kælder og stueplan. Til den tværgående diele og trapperne samt til de oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder ølandsfliser, bræddegulve og teglgulve, døre, dørgreb, gerichter og dørstykker. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bulhusets ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bulkonstruktionen med de delvist grundmurede partier, revledøren, hejselugerne og det ubrudte, teglhængte tag. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning. 

I bulhusets indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de ældre bygningsdele og –konstruktioner i træ. Hertil kommer den enkle, traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-03-1978
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-02-1972
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Klinkbjerg 2
Fredet bygning Wollesgyde 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap