Sag: Nygade 66

Nygade 66, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nygade 66
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nygade 66
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Forhuset (før 1744, gadeside og gavle grundmurede ca. 1815 og senere) samt gårdspladsens brolægning.
Fredet 1977.*
Beskrivelse:
Bygningen ligger på en hjørnegrund i Nygade, der er en del af den ældre bykerne i Aabenraa. Bygningen indgår i gadeforløbet, men har fritstående gavle.   

Bygningen er opført i én etage med grundmuret facade og gavle, bræddebeklædte, gråmalede gavltrekanter og en gårdside i sorttjæret bindingsværk. Soklen er ligeledes sort, mens mur og tavl er hvidkalkede. Facaden afsluttes af en enkel, muret gesims, mens gårdsiden har et sorttjæret sugfjæl. I murene ses flere murankre. Bygningen har et rødt, teglhængt heltag med en lille pultkvist i tagfladen mod gaden og to mod gården samt i rygningen en nyere skorstenspibe med sokkel og krave. I facadens ses en nyere, tofløjet fyldingsdør, der er malet i lysegrå og mørkeblå farver, og udført i kopi af den oprindelige dør, med runde ruder i den øverste del. I gårdsiden findes en nyere brunmalet revledør. Bygningens vinduer er i facaden og i sydgavlen torammede, mens de i gårdsiden og nordgavlen er etrammede. Alle vinduer er nyere, gråmalede vinduer udført med koblede rammer, hvor der er termoruder i den inderste ramme.

Indvendigt er en ældre grundplan delvist bevaret med en centreret gennemgående diele, med stuer i den sydlige del og køkken og bad i den nordlige del. Fra dielen går en nyere trappe op til første sal, hvor der er et værelse til begge sider samt et badeværelse mod gården. Overfladerne er overvejende nyere, men traditionelt udført med bræddegulve i stuerne og klinkegulv i dielen samt traditionelle bræddelofter mellem de ældre, synlige loftbjælker. Badeværelserne og køkkenet er med nye elementer. Flere ældre fyldingsdøre og gerichter er bevaret og bindingsværksværket i dielen fremstår med malede tavl og ubehandlet træværk.
Bygningshistorie:
Oprindeligt bygget som bindingsværkshus engang før 1744, uden kviste i tagfladen og med to skorstenspiber i tagryggen. Bygningen blev grundmuret i løbet af 1800-tallet. Barber Jürgen Høcker bliver nævnt som husets ejer i 1722.

Skrevet af Museum Sønderjylland.
kilder:
Historiske Huse i Aabenraa, Bevaringsplan, Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Nationelmuseet 1975.

Det gamle Åbenrå, Viggo Petersen, Nationalmuseet 1982.

Mennesker og huse i Aabenraa – et etnologisk studie af kvarterudvikling i en nordslesvigsk købstad i 1850-1920, Sydjysk Universitetsforlag 1978.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Nygade 66 knytter sig til beliggenhed på hjørnet af Nygade, der giver bygningen en markant placering i gadeforløbet. Endvidere bidrager den lille grønne gårdhave mod syd og den pigstensbelagte gårdsplads mod vest til et helstøbt og idyllisk miljø.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi relaterer sig til bygningens udførelse som et enkelt og traditionelt langhus, der oprindeligt var opført i bindingsværk, hvilket var almindeligt i 1700-tallet og som stadig kan aflæses i gårdsiden. Bygningens grundmurede dele vidner om den efterfølgende udvikling i 1800-tallet, hvor man for at sikre husene bedre mod brand, udskiftede bindingsværket. Der er endvidere tilknyttet en vis prestige til det at grundmure, og netop derfor ses det her, at det er siderne mod offentligheden, der er grundmuret.

Hertil kommer, at den kulturhistoriske værdi tillige knytter sig til de traditionelle bygningsdetaljer, herunder gårdsidens bindingsværk med gennemstukne spærender og sugfjæl samt gavlenes bræddebeklædning.

I det indre relaterer den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede grundplan med den gennemgående diele, der er et egnskarakteristisk træk for Sønderjylland. Hertil kommer de bevarede hængsler på hoveddøren samt den enkle materialeholdning, herunder trægulve og bræddelofter med synlige bjælker og fyldingsdøre, der ligesom bygningens størrelse afspejler bygningens opførelse som bolig til byens mindre bemidlede klasser.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for bygningen knytter sig i det ydre til den enkle bygningskrop med det dominerende stejle tag. Hertil kommer den enkle facade med de næsten kvadratiske vinduer, der giver et enkelt udtryk og en horisontal opdeling, der videreføres ved gavlenes skæring af bræddebeklædningen. Farveholdningen med de gråmalede vinduer gør at disse skiller sig ud fra den hvidmalkede mur, det samme gælder døren, der endvidere har mørkeblå optrukne felter, der hermed fremhæver de udskårede detaljer og samtidig underbygger den enkle symmetri.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den enkle form med det røde, stejle og delvist udbrudte heltag. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning, herunder de hvidkalkede mure, den sorttjærede sokkel og bindingsværket samt de bræddebeklædte gavltrekanter. Endvidere gælder dette de traditionelt udførte vinduer med enkel opsprosning samt den tofløjede hoveddør med runde ruder.  

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den delvist bevarede grundplan med den gennemgående diele. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning, herunder trægulve og lofter, synligt bjælkelag samt fyldingsdøre.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Gårdrum, gårdsplads ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
15-12-1980
Begrundelse:
Journal nr.:
625-8-23/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-06-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-8-114/77


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nygade 66

Fredede omgivelser: 4

Signatur Belægning, fortov
Signatur Gårdrum, gårdsplads
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap