Sag: Gildegade 6

Gildegade 6, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gildegade 6
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gildegade 6
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Forhuset (den ndr. halvdel af dobbeltvåning, mellem 1754 og 1759, noget ændret ca. 1890).
Fredet 1977.*
Beskrivelse:
Gildegade 6 er et grundmuret og hvidmalet, trefags langhus i én etage med gavlkvist over to fag. Bygningen har teglhængt heltag med en taskekvist mod gården samt en sortmalet, bræddebeklædt nordgavl. Facaden er kendetegnet ved liljeformede murankre. I stueetagen er vinduerne korspostformede med en enkelt tværsprosse, i gavlkvisten er de torammede og opsprossede. Gavlkvistens vinduer har fladbuede, profilerede vinduesbryn af formsten. Vinduer og den senklassicistiske hoveddør er gråmalede.  

I det indre har bygningen bevaret en traditionel planløsning med stue mod gaden og køkken mod gården. Adgangen til tagetagen finder sted ad en nyere spindeltrappe i jern. Interiøret er domineret af traditionelle overflader og der findes flere ældre bræddegulve, fyldingsdøre med håndsmede beslagværk og gerichter.
Bygningshistorie:
Gildegade 6 er den nordre del af to boliger på i alt seks fag, som Claus Barthelsen opførte mellem 1754 og 1759. Boligerne blev delt i to ejendomme i 1857. Stueetagens vinduer og dør stammer fra 1890’erne. 
kilder:
Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Historiske huse i Aabenraa – Bevaringsplan, Nationalmuseet 1975.
Peter Dragsbo, Mennesker og huse i Aabenraa, Sydjysk Universitetsforlag 1978.
Viggo Petersen, Det gamle Åbenrå, Nationalmuseet 1980.
Miljømæssig værdi:
Bygningen ligger i den middelalderlige Gildegade, hvor det med sin markante fremtræden i gadebilledet, muren mod gaden, den lukkede gård og baghuset, er med til at opretholde det historisk dominerede miljø i Aabenraa bymidte. Hertil kommer den visuelle samhørighed med det næsten identiske nabohus.  
Kulturhistorisk værdi:
Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig til det smalle trefags volumen, der mod syd er bygget sammen med Gildegade 8. Gildegade var historisk set domineret af mindre lejeboliger til søfolk og skibstømrere, og bygningen er et i det ydre velbevaret eksempel på denne bygningstype, der med sine kun tre fag fortæller om arbejdernes økonomiske formåen og pladsbehov.

De ældre detaljer i form af liljeformede murankre, fladbuede vinduesbryn og gavlens bræddebeklædning med knægtbåret vandbræt, samt forskellen på den repræsentative gadeside og den mere ydmyge gårdside, har ligeledes kulturhistorisk værdi.

I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den traditionelle planløsning med stue mod gaden og køkken mod gården, samt de ældre bygningsdele og -detaljer herunder gulve, fyldingsdøre og gerichter.
Arkitektonisk værdi:
Bygningens arkitektoniske værdi i det ydre ligger i det lille volumen med den høje gavlkvist og de fladbuede dør- og vinduesåbninger, der giver bygningen en karakteristisk og markant fremtoning.

Facadedetaljeringen i form af murankre, vinduesbryn, musetrappe ved gavlkvisten samt den profilerede gesims, er endvidere med til at løfte bygningens arkitektoniske udtryk. 
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den grundmurede bygning med gavlkvist og bræddebeklædt gavl, samt dybtliggende hoveddør og fladbuede vindues- og døråbninger. Hertil kommer de traditionelle vinduer og karakteristiske detaljer, herunder murankre og vinduesbryn samt bygningens traditionelle materialeholdning.
 
I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den traditionelle planløsning med køkken mod gården og stue mod gaden samt de ældre bygningsdele, herunder bræddegulve, fyldingsdøre, beslagværk og gerichter. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
27-02-1989
Begrundelse:
Journal nr.:
625-8-283/89

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-06-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-8-101/77


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gildegade 6

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap