Sag: Nygade 29 (ophævet)

Nygade 29, Aabenraa
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nygade 29 (ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Nygade 29
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Forhuset med sidebygningen (sdr. halvdel af grundmuret, seksfags hus 1741, sidebygning af bindingsværk mellem 1764 og 1767, forhøjet ca. 1775). Fredet 1977. Ophævet 2017
Beskrivelse:
Bygningen ligger på en hjørnegrund i Nygade, der er en del af den ældre bykerne i Aabenraa. Bygningen indgår i gadeforløbet, men har fritstående gavle.   

Forhuset er grundmuret og opført i én etage med et teglhængt rødt heltag, der er afvalmet mod syd. Murene, der afsluttet af en muret gesims, er hvidmalede, soklen sort og den nordlige gavltrekant beklædte med sortmalede brædder. I den østlige tagflade ses et nyere tagvindue. I facaden ses en ældre, tofløjet fyldingsdør, der er malet i røde og grå farver. Ved siden af døren ses i muren bogstaverne MHS udført i jern. Bygningen har ældre, rødmalede, torammede vinduer med murede sålbænke.

Sidebygningen er opført i to etager, hvoraf den nederste etage og hele sydsiden er grundmuret, mens den øvrige del af den øverste etage er bindingsværk. Taget er et heltag af røde vingetegl og gavltrekanten mod øst er beklædt med sortmalede brædder. Mure og tavl er hvidmalede mens soklen og bindingsværket er sorttjæret. I nordsiden findes en nyere, rød og hvidmalet fyldingsdør. Vinduerne er alle ældre og rødmalede, men varierer i udformning, idet nogle er etrammede og andre torammede.

Indvendigt er indrettet en bolig med nyere grundplan. Der er et stort køkkenalrum i forhusets stueetage og stue i tagetagen, hvor hanebåndene er fritlagte. Der er nye gulve og lofter i alle rum, samt nyt køkken og badeværelse. Den tidligere trækonstruktion og bjælkelaget er bevaret ligesom mange anverfer og stormkroge omkring vinduerne. Hoveddøren er blændet indefra.
Bygningshistorie:
Forhuset er den søndre halvdel af det grundmurede hus på seks fag blev opført af Marcus Hansen i 1741. Mellem 1754 og 1764 blev nr. 29 udskilt som en selvstændig ejendom. Sidehuset blev opført mellem 1764 og 1767 som et trefags halvtagshus af bindingsværk. Den øverste etage nævnes først fra 1775.
kilder:
Historiske Huse i Aabenraa, Bevaringsplan, Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Nationelmuseet 1975.

Museum Sønderjylland
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Nygade 29 knytter sig til beliggenhed på hjørnet af Nygade, der giver bygningen en markant placering i gadeforløbet.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi relaterer sig til bygningens udførelse som et enkelt byhus, der traditionelt består af et grundmuret forhus med prominent hoveddør, og et sidehus, der klart fremstår som den mere sekundære del, idet dette er udført i bindingsværk. Der er tilknyttet en vis prestige til det at grundmure, og netop derfor ses det her, at det er facaderne mod gaden, der er grundmuret.

Hertil kommer, at den kulturhistoriske værdi tillige knytter sig til de traditionelle bygningsdetaljer, herunder gavltrekanternes brædde-beklædning, murankrene og hoveddørens udformning i Louis Seize stil, der er et vidnesbyrd om Aabenraas opblomstringsperiode i 1700-tallet, hvor skibsfart, handel og fiskeri bragte velstand til byen. Tillige vidner jernbogstaverne i facaden om bygningens oprindelige bygherre Marcus Hansen.

I det indre relaterer den kulturhistoriske værdi sig til den bevarede tømmerkonstruktion og de ældre detaljer omkring vinduerne, der vidner om bygningen alder.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for bygningen knytter sig i det ydre til den enkle bygningskrop med det dominerende stejle tag, den enkle facade og den kontrastfulde farveholdning med hvidmalede mure, sort sokkel og bindingsværk samt rødmalede vinduer og døre. Særligt hoveddørens stafferinger med grå og guld bibringer en raffineret elegance til det ellers enkle gavlhus.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens opførelse med et forhus i grundmur og et sidehus i bindingsværk, samt de røde, stejle og udbrudte tagflader. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning, herunder de bræddebeklædte gavltrekanter, murankre, ældre vinduer og den tofløjede hoveddør med alle detaljer. Endvidere knytter de bærende fredningsværdier sig til den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den bevarede tømmerkonstruktion og de ældre detaljer omkring vinduerne.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-06-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-8-106/77

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
24-05-2017
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset med sidebygningen på Nygade 29 i Aabenraa Kommune har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. I det ydre har forhuset i store træk bevaret en traditionel struktur med forhus og sidehus opført i grundmur og bindingsværk, med bræddegavle, stejle tagflader og original hoveddør. Ejendommen er dog også ombygget, idet bindingsværk i gavlen er fjernet, og adgangsforholdene er ændret ved, at hoveddøren er blændet, og indgangen i sidehuset er flyttet, hvorved bygningens hovedtræk er svækkede. I det indre præges bygningerne af en helt ny grundplan og rumdisponering, som ikke afspejler, at det er tale om huse fra 1700-tallet. Hertil kommer, at der overalt er nye overflader og bygningsdetaljer. Kun dele af den oprindelige tømmerkonstruktion er bevaret. De ændrede planløsninger og den nyere materialeholdning harmonerer dårligt med bygningernes alder og ydre arkitektoniske udtryk. Slots- og Kulturstyrelsen må konkludere, at fredningsværdierne i bygningernes indre er gået tabet og ikke meningsfuldt kan genoprettes.
Journal nr.:
16/04025

Type:
Scanjour nr
Dato:
13-03-2018
Journal nr.:
16/04025


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nygade 029, matr.nr. 465, Aabenraa. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 3 sider. Peter Hee/Karsten Rønnow. Maj 1980.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 4 Nygade 29

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap