Sag: Slotsgade 5

Slotsgade 5, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Slotsgade 5
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slotsgade 5
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Gavlhuset (1707, delvis grundmuret efter 1872).
Fredet 1921.*
Beskrivelse:
Gavlhuset ligger på en smal, langstrakt grund på sydsiden af Slotsgade, der er en af de sydligste gader i det gamle Aabenraa.  

Gavlhuset er et otte fag dybt, grundmuret hus med teglhængt heltag og en skorstenspibe i rygningen mod syd. I tagfladen sidder i alt tre sorttjærede, bræddeklædte taskekviste. Gadesidens gavltrekant er af bindingsværk. Mod gaden er en grundmuret karnap med ensidigt zinktag, profileret trægesims, klassicistiske vinduer og foldede revleskodder. De øvrige vinduer er torammede og tredelte. Mod gaden sidder en ældre, rigt udskåren hoveddør, mens der i langsiden er en indgangsdør udformet som en fyldingsdør. Soklen er sorttjæret, murfladerne er hvidkalkede, gavlens bindingsværk er rødmalet ligesom vindskederne. De ældre vinduer er grå ligesom karnappens skodder. Hoveddøren er holdt i røde, brune og grå nuancer, mens de øvrige døre er grå. Den nyere baggavl står rød, blank mur, hvori der sidder en nyere terrassedør, mens gavltrekanten er beklædt med en lodret, sort træbeklædning.  

Indvendigt er store træk af den ældre planløsning bevaret med en diele og en dorns (karnapstue) samt den gennemlyste pisel (sal) bagest. En nyere fyrretræstrappe fører op til værelserne i tagetagen. Overfladerne er traditionelle og nyere, herunder ældre ølandsflisegulv, klinkegulve, pudsede vægge, synligt bjælkelag båret af udskårne knægte og nyere loftsbrædder. Der ubehandlede fyldingsdøre med ældre bukkehornsbeslag, gerichter og fodpaneler samt rester af en ældre bemaling bevaret på én af loftsbrædderne i stuen.  

Bygningshistorie:
Huset blev bygget som otte fags bindingsværkshus efter branden i Slotsgade i 1707. Huset blev genopbygget i samme år for vognmand Caspar Asmussen. En smal sidebygning blev bygget til huset i 1744. Denne bygning blev bygget om til et bageri i 1852, sandsynligvis for bager Lorenz Fr. Boysen. Sidstnævnte bygning blev stort set fjernet i 1970.
Beskrevet af Museum Sønderjylland.

Bygningen blev gennemgribende restaureret ved Hans Henrik Engqvist i 1972.

kilder:
Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Historiske huse i Aabenraa – Bevaringsplan, Nationalmuseet 1975.
Miljømæssig værdi:
Bygningen ligger i den middelalderlige Slotsgade, hvor den med sin markante fremtræden som gavlhus er med til at opretholde det historisk dominerede, svungne gadeforløb. Hertil kommer bygningens karakteristiske placering på den lange og smalle grund, hvor østre langside er placeret næsten i skel og foran vestre langside er der en indkørsel til den dybe grund, hvor der mod syd er en lille have.     
Kulturhistorisk værdi:
I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens placering i Slotsgade, der historisk set var domineret af mindre bygninger, hvor forskellige håndværkere holdt til. I dette tilfælde en bager. Gavlhuset er karakteristisk for Aabenraa, og bygningen er i det ydre et særdeles velbevaret eksempel på denne bygningstype. Hertil kommer, at bygningens bindingsværksgavl er én af kun to bevarede bindingsværksgavle, der tidligere var enerådende i byen. Endelig kommer bygningens enestående Louis Seize dør samt karnappen, der er et vidnesbyrd om Aabenraas opblomstringsperiode i 1700-tallet, hvor skibsfart, handel og fiskeri bragte velstand til byen. Dette blev således en katalysator til udviklingen af en detaljerig arkitektur, som blandt andet manifesterede sig i byens karakteristiske karnapper, der var symbol på ejerens velstand, og hvis antal er helt enestående i Danmark.  

I det indre er der kulturhistorisk værdi i, at den ældre planløsning i store træk er bevaret med en diele og en dorns (karnapstue), hvorfra der var et godt overblik over gadens liv, samt den gennemlyste pisel (sal) bagest i det dybe hus. Hertil kommer de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, herunder det ældre ølandsflisegulv i dielen, det synlige bjælkelag med loftsbrædder og traditionelt udskårne knægte i kopi af én oprindelig knægt, som stadig er bevaret på stedet. Endelig kommer gerichter, fodpaneler, bukkehornsbeslag og fyldingsdøre, hvoraf den ud mellem karnapstuen og dielen har et rundt kighul med slynget glas. Herigennem kunne man se om der var kunder i butikken, som tidligere lå i dielen.

Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Slotsgade 5 knytter sig i det ydre til gavlhusets enkle, relativt brede bygningskrop med et stejlt heltag, markante vindskeder og en skorstenspibe. Hertil kommer den bemalede bindingsværksfacade, der domineres af den brede karnap med tætsiddende klassicistiske vinduer, hvorimellem der sidder foldede vinduesskodder. Ligesom karnappen bibringer den raffinerede hoveddør en elegance til det ellers enkle gavlhus. Endelig er der værdi i kontrasten, som opstår mellem de enkelte siders varierende udseende, der afhænger af deres orientering, samt i gårdsidens gavltrekant, der står med en karakteristisk og traditionel, lodret træbeklædning.    
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det enkle og relativt brede bygningsvolumen med stejlt heltag og skorstenspibe. Til de oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder bindingsværksgavlen, vindskeder, trekantgavlens træbeklædning, den ældre hoveddør og de ældre vinduer samt karnappen med alle detaljer. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den i store træk bevarede, ældre planløsning samt til de ældre bygningsdele, herunder ølandsflisegulv, synligt bjælkelag, knægte og loftsbrædder. Hertil kommer de ældre bygningsdetaljer, herunder fyldingsdøre, bukkehornsbeslag, gerichter og fodpaneler samt den traditionelle materialeholdning. 

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
05-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
08-05-1972
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-06-1921
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Slotsgade 5

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap