Sag: Slotsgade 14

Slotsgade 14, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Slotsgade 14
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slotsgade 14
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Forhuset (1767).
Fredet 1921.*
Beskrivelse:
På nordsiden af Slotsgade, der er en af de ældste gader i det gamle Aabenraa, ligger Slotsgade 14, som udgøres af et fredet forhus, et nyere baghus og en pigstensbelagt gårdsplads.

Forhuset er et grundmuret, toetages langhus med teglhængt heltag og to skorstenspiber i rygningen. Mod vest er en kurvehanksbuet portåbning med en revleport mod gaden. I en kurvehanksbuet døråbning midt på facaden sidder en ældre tofløjet fyldingsdør med udskæringer, overvindue med filigranagtigt sprosseværk og ældre beslagværk. Hoveddøren indrammes af en pilasterportal med svungen overbygning, hvori der sidder en hustavle. I begge etager er de ældre, torammede vinduer overdækket med svungne vinduesbryn. Under hovedgesimsen sidder liljeformede murankre, mens de på gårdsiden er helt enkle. Soklen er sorttjæret, murværk og gesims er mod gaden gulkalket med gråmalede dekorationer, mens murværket mod gården er hvidkalket. Den bræddebeklædte gavltrekant mod vest er rødmalet. Port, vinduer og den nyere revlebagdør er malet røde, mens hoveddøren er holdt i røde, hvide og grå nuancer. På bagsiden er spærenderne synlige og portoverliggeren udgøres af en svær egebjælke.       

Indvendigt er størstedelen af den ældre planløsning bevaret med en gennemgående diele og lejligheder på begge sider af denne. I alt er der fire lejligheder, hvoraf de to øverste hver har en intern trappe op til det udnyttede tagrum. Alle trapper er nyere, hvidmalede fyrretræstrapper med værn udført med inspiration fra barokken. Overfladerne er traditionelle og nyere, herunder trægulve, klinkegulve, pudsede vægge og lofter samt nyere fyldingsdøre og gerichter, udført som kopi af ældre.
Bygningshistorie:
Bygningen blev opført i 1767 for skipper Nicolai Heissel. På hustavlen står følgende indskrift: Dominus Protector Meus samt NHS og GHS i spejlmonogrammer. Den ”synske kongedatter” Franziska Caroline Elise Enger, bedre kendt som ”Jomfru Fanny” (1805-1881), der var uægte barn af Christian d. 8. boede i huset som barn. I 2002 blev der lagt nyt tag på bygningen.

Beskrevet af Museum Sønderjylland.
kilder:
Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Historiske huse i Aabenraa – Bevaringsplan, Nationalmuseet 1975.
Miljømæssig værdi:
Bygningen ligger i den middelalderlige Slotsgade, hvor den med sin markante fremtræden som langhus er med til at opretholde det historisk dominerede, svungne gadeforløb. Hertil kommer grundens traditionelle bebyggelsesstruktur med forhus og baghus samt den derimellem beliggende pigstensbelagte gårdsplads, der understøtter den historiske fremtræden.
Kulturhistorisk værdi:
I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den detaljerige facade, som er udsmykket med svungne vinduesbryn, liljeformede murankre og indgangsportal, hvori der sidder en hustavle med inskription og forgyldte rokokokartoucher. Hertil kommer den udskårne hoveddør i Louis Seize stil, der sammen med den detaljerige facade vidner om Aabenraas opblomstringsperiode i 1700-tallet, hvor skibsfart, handel og fiskeri bragte velstand til byen.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til, at den ældre planløsning i store træk er bevaret med en tværdiele, hvorom der er to lejligheder på hver etage, samt et gennemgående portrum med traditionelle materialer, herunder pigsten, sparenicher, fritliggende bjælkelag og loftsbrædder. Hertil kommer, at stuerne er placeret mod gaden, og de sekundære rum er placeret mod gården.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Slotsgade 14 knytter sig i det ydre til den velproportionerede bygningskrops enkle form med heltag og skorstenspiber i rygningen. Hertil kommer den detaljerige facade med taktfast placerede og markerede vinduesåbninger samt den portalindrammede indgangsdør, der sikrer den velproportionerede bygning balance og symmetri. Udtrykket er elegant uden at være prangende. Udsmykningerne giver facaden et ”levende” udtryk, hvilket understreges af det overkalkede murværk af munkesten, hvis struktur ”spiller” i strejflyset.

Ydermere er der arkitektonisk værdi i kontrasten mellem den detaljerige facade og den enkle gårdside, der står helt uden dekorationer, hvilket eksempelvis afspejles i gårdsidens simple murankre, der på gadesiden er udformet som liljer.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den enkle bygningskrop med heltag og skorstenspiber i rygningen samt alle detaljer, herunder de ældre vinduer og døre samt portal, hustavle, bryn og murankre. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den delvist bevarede grundplan med tværdiele og portrum, herunder portrummets ældre og traditionelle fremtræden med revleport, pigsten, sparenicher, fritliggende bjælkelag og loftsbrædder. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning indvendigt, herunder trægulve, pudsede lofter samt fyldingsdøre og gerichter.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-01-1994
Begrundelse:
Journal nr.:
926/545-0004

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-06-1921
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Slotsgade 14A

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap