Sag: Pakhuset

Skolevej 1C (tidl. Ramsherred 40), Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
0
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Pakhuset
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Skolevej 1C (tidl. Ramsherred 40)
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Det grundmurede pakhus (1863). Fredet 1977.
Beskrivelse:
Ramsherred 40 udgøres af et forhus (ikke fredet), bindingsværkssidebygninger og et fritliggende pakhus.

Pakhuset er en grundmuret, 14 fag lang bygning i tre etager med heltag af røde tegl, hvori der sidder støbejernstagvinduer samt en hejsekvist af bindingsværk mod øst. Pakhuset står i blank gul mur, undtagen nordgavlens stueetage, som er pudset og hvidmalet med en grå kordongesims samt sydgavlen og dele af vestsiden, der står vandskurede. Vinduerne er nyere en- og torammede vinduer. I stueetagen er der tillige enkelte, ældre rundbuede støbejernsvinduer samt en ældre tofløjet revleport. Indgangspartiet, i en tidligere portåbning, udgøres af en glasdør med faste sidepartier. De tidligere pakhusåbninger er forsynet med tofløjede glasdøre samt et stålværn foran. De nye vinduer med koblede rammer og de nye døre står med grønne karme og hvide rammer, mens de ældre vinduer og døre er helt grønne. Under hejsekvisten står årstallet 1868 i smedejern.

Indvendigt er pakhuset indrettet til syv lejligheder med nyere køkken og bad. Det gennemgående trapperum, med klinkegulv nederst, giver adgang til lejlighederne og er udstyret med en nyere kvartsvingstrappe samt en elevator. Oppe i hejsekvisten er den gamle hejseanordning bevaret. Overalt er der ældre, synlige tømmerkonstruktioner med fritliggende bjælkelag samt nyere trælofter, trægulve og plane døre med enkle gerichter. I stueetagens søndre del er et stort rum, der anvendes til cykelparkering, depotrum og renovationscontainere. Her er det oprindelige pigstensgulv bevaret ligesom den ubehandlede tømmerkonstruktion.
Bygningshistorie:
Ifølge årstallet under hejsekvisten skulle pakhuset være opført i 1863. Arkivalierne fortæller imidlertid, at der dette år blev opført en toetages staldbygning på 14 fag af grundmur og bindingsværk. Denne bygning er uden tvivl begyndelsen til pakhuset, der så nogle år senere må være blevet forhøjet til sin nuværende skikkelse.
kilder:
Hans Henrik Engqvist og Viggo Pedersen, Historiske huse i Aabenraa – Bevaringsplan, Nationalmuseet 1975.
Miljømæssig værdi:
Pakhusets miljømæssige værdi knytter sig til dets beliggenhed i den tæt bebyggede del nord for kirken, hvor den med sin markante fremtræden er med til at opretholde en historisk domineret matrikelstruktur med forhus, sidehus og baghus/pakhus.
Kulturhistorisk værdi:
Pakhusets kulturhistoriske værdi knytter sig til dets oprindelige funktion til opbevaring af korn og varer, hvilket kan aflæses i facadens mange pakhusåbninger med tilhørende hængsler, der vidner om at der oprindeligt var træluger foran åbningerne. Ligeledes viser den synlige og kraftige tømmerkonstruktion indvendigt, at bygningens etagedæk er opført til at kunne bære store mængder af eksempelvis korn.  

Hertil kommer staldfunktionen i den søndre ende, hvilket er aflæseligt i facadens ældre og forholdsvis små støbejernsvinduer, den ældre tofløjede revledør og jernringene til tøjring af heste samt markeringen i pigstensgulvet, der angiver hvor hestene stod opstaldet.
Arkitektonisk værdi:
Pakhusets arkitektoniske værdi knytter sig til bygningens sluttede og bastante form med markante og høje gavle. Dette underbygges ved pakhusets enkle fremtræden i overvejende blank mur og rødt heltag. De funktionsbestemte detaljer, herunder pakhusåbningerne og hejsekvisten, bidrager med en finesse til facader og tag, og understøtter opfattelsen af en yderst velproportioneret bygningskrop. Sammen med de mange rækker af vinduesåbninger bidrager pakhusåbningerne desuden til opfattelsen af en meget ”dynamisk og levende facade” mod syd.

I Pakhusets indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den gennemgående traditionelle materialeholdning samt den oprindelige tømmerkonstruktion, der sikrer et stemningsfuldt og autentisk interiør trods den nye funktion som bolig.
Bærende fredningsværdier:
I Pakhusets ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens volumen med heltag, hejsekvist, pakhusåbninger og facadedetaljer, herunder kroge til tøjring af heste. Hertil kommer de ældre støbejernsvinduer og portdøre samt den traditionelle materialeholdning.

I Pakhusets indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den synlige tømmerkonstruktion med fritliggende bjælkelag, depotrummets pigstensgulv samt den traditionelle materiale-holdning.
Antal bygninger:
0
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-06-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-8-119/77

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
13-06-2013
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke at bindingsværkssidebygningerne på ejendommen Ramsherred 40c har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Bindingsværkssidebygningerne fremstår både i det ydre og i det indre væsentligt ombyggede, med en nyere planløsning, nyere overflader og nyere bygningsdetaljer. Kulturstyrelsen finder, at sidebygningernes værdier i dag knytter sig til den bevarede bindingsværkskonstruktion og hejsekvist, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at fastholde fredningen. Til grund herfor ligger tillige en sammenligning med tilsvarende fredede byhuse i Aabenraa samt i resten af landet. Kulturstyrelsen finder imidlertid, at sidebygningerne har bevaringsværdier, der bør opretholdes og bevares således, at de fortsat vil indgå i den samlede historiske bykerne. Kulturstyrelsen har noteret sig, at bygningerne er omfattet af en lokalplan og en bygningsbevarende deklaration, som kan danne grundlag for den fortsatte bevaring af bygningerne. Kulturstyrelsen fastholder fredningen af Pakhuset, Skolevej 1c, 6200 Aabenraa.
Journal nr.:
2012-7.82.04/580-0014

Type:
Scanjour nr
Dato:
28-11-2014
Begrundelse:
Delvis ophævelse af fredning af Ramsherred 40 C.
Journal nr.:
2012-7.82.04/580-0014


Dokumenter

Navn:
FredningsbeskrivelseOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Skolevej 7

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap