Sag: Holbæk Kaserne

Kasernevej 43 og 77 (tidl. Anders Larsensvej 1), Holbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kaserne
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Holbæk Kaserne
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kasernevej 43 og 77 (tidl. Anders Larsensvej 1)
Kommune:
Holbæk
Omfang:
Eksercerhuset og Ridehuset (1913 af Olaf Petri og Egil Fischer) på Holbæk Kaserne. F. 2002.
Beskrivelse:
"Jvf. materiale fra Bygningssynets møde den 24. oktober 2001. De to huse ligger centralt placeret i det store, aksefaste kaserneanlæg omkring den åbne eksercerplads. De er opført med samme konstruktionsprincip med grundmurede gulstensfacader med udvendige stræbepiller på langsiderne. Soklen er udført af uregelmæssige, men tilhuggede granitsten. Der er i hvert fag 3 hvidmalede opsprossede vinduer, hvor det midterste vindue er større end de andre. I sydgavlene er isat store rektangulære porte. I de bræddebeklædte dele af gavlene er placeret vinduer udformet med et stort bueslag og indrammet af profilerede indfatninger. Øverst sidder tillige et elipseformet vindue. På den østlige bygning er der desuden en port i midten af facaden mod eksercerpladsen. Tilsvarende er der et mindre muret fremspring på den vestlige bygning. Taget har en helt speciel udformning. Det er konstrueret af en bræddebeklædning på cirkelbuede trægitterspær. Det buede tag er beklædt med tagpap og har et vandret vinduesbånd i længderetningen midt på tagfladen. Vinduesbåndet er i dag blændet med plader på ydersiden. Ridehuset (den vestligste bygning) har betongulv og fungerer som depot, mens eksercerhuset har et bræddegulv og fungerer som sportshal. De to huse er i modsætning til de øvrige bevaringsværdige bygninger ikke ombygget væsentligt. Vedligeholdelsestilstand Bygningerne er vel vedligeholdt. Der er ikke umiddelbart synlige konstruktive skader eller betydelige utætheder i taget. Bygningshistorie: Der blev i 1913 opført to sammenhængende kommunale kaserner i Holbæk. En infanteri- og en artillerikaserne tegnet af arkitekterne Olaf Petri og Eigil Fischer, som vandt den udskrevne konkurrence. Anlægget har en stram symmetrisk opbygning omkring en nord-syd gående akse og består af to indkvarteringsbygninger til infanteriet samt eksercerhus og ridehus, to stalde, 2 magasiner, en kontor- og indkvarteringsbygning og diverse småbygninger med sygestald, epidemihus, smedie o.lign. i artillerikasernen. Dertil blev opført en statslig administrationsbygning, et gymnastikhus og stald- og depotbygning beliggende umiddelbart øst for Petri og Fischers´ anlæg. Disse bygninger er tegnet af arkitekt Svend Sinding, som også tegnede tilsvarende bygninger i Roskilde, Slagelse og Vordingborg. I 1939 opførtes en kostforplejningsbygning og gymnastiksal med tilhørende bade- og omklædningsfaciliteter, og i 1952 blev kasernen udviddet mod øst med en række garagebygninger og et værksted. Garagerne er nøgterne betonbygninger med en pilledragerkonstruktion, som opførtes på mange kaserner i 1950´erne blandt andet Vordingborg og Fredericia. Infanterikaserne blev nedlagt i 1982, hvorefter der blev indrettet boliger heri. Samtidig blev den oprindelige administrationsbygning ombygget til kommunale formål. Siden 1982 har den øvrige del af kaserne været anvendt til depotområde for militæret. Bygningerne skal nu sælges og anvendes til civile formål. Planbestemmelser: Holbæk Kommune har udarbejdet en bevarende lokalplan for området. I lokalplan 3.20 hedder det at: ""bebyggelsen . ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres i sin ydre fremtræden uden byrådets tilladelse."" Dette gælder de centrale bygninger i den ældste, oprindelige del af kaserneanlægget. I den nyere østlige del af kaserne med garage- og værkstedsbygninger fra 1950´erne planlægges nyopført boligbebyggelse. Lokalplan 70 fra 1983 fastlægger ligeledes for den nordlige del af det oprindelige kaserneområde, at "" Områdets bebyggelse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets tilladelse."" Kommuneatlas: I Holbæk Kommuneatlas er hovedparten af kasernens bygninger vurderet til at have høj bevaringsværdi, heriblandt de to her omtalte bygninger. "
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kaserne
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
29-09-2003
Begrundelse:
Jvf. brev af den 27. maj 2002. Begrundelsen for fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen finder, at Eksercerhuset og Ridehuset (1913 af Olaf Petri og Egil Fischer) på Holbæk Kaserne har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Det er Kulturarvsstyrelsens vurdering, at Eksercerhuset og Ridehuset er karakterskabende elementer i det aksefaste kaserneanlæg og som de eneste i anlægget udover markante eksteriører også har velbevarede og intakte interiører. Kulturarvsstyrelsen finder således, at fredningen af de to haller kombineret med de bevarende lokalplaner på bedste måde sikrer det samlede, bevaringsværdige anlæg.
Journal nr.:
2003-112/315-0003


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Kasernevej 77
Fredet bygning Kasernevej 43

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap