Sag: Bakkekammen 40

Bakkekammen 40, Holbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Bakkekammen 40
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bakkekammen 40
Kommune:
Holbæk
Omfang:
Hovedhus, udhus, garage og havepavillon (1917 af Ivar Bentsen og Marius Pedersen) samt haveanlægget med to havelåger mod syd og mod vest (1914 og 1938 af Valdemar Fabricius Hansen).
Fredet 1993. Udvidet 2016 *
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Bebyggelsestype:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang ; Have

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-04-1993
Begrundelse:
Bebyggelsen er udtryk for en høj arkitektonisk kvalitet, karakteriseret ved enkelhed i udformningen samtidig med en rig detaljering i dens klassicistiske udsmykning.
Journal nr.:
911/315-0003

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
28-09-2016
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at haveanlægget med to havelåger mod syd og en mod vest indenfor matrikelgrænsen har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en udvidelse af den eksisterende fredning af Bakkekammen 40, matr.nr. 19d, Holbæk Markjorder, Holbæk Kommune. Formål: Formålet med udvidelsen af fredningen er at sikre et velbevaret haveanlæg tilknyttet en privat villa fra begyndelsen af det 20. århundrede. Miljømæssig værdi: Den miljømæssige værdi ved haven på Bakkekammen 40 er knyttet til sammenhængen og det tætte samspil med det fredede hovedhus og havepavillonen, der fremstår som en harmonisk og helstøbt helhed. Hertil kommer, at havens forskellige rum sætter en betydningsfuld ramme omkring de fredede bygninger. Kulturhistorisk værdi: Den kulturhistoriske værdi ved haven på Bakkekammen 40 er knyttet til haven som en vellykket og -bevaret privat villahave fra første halvdel af det 20. århundrede, hvor den formelle havestil indgår som en væsentlig del af havens opbygning. Netop kontrasten mellem den formelle og den ”naturlige” del af haven var et gennemgående træk i datidens haveanlæg. Der er endvidere kulturhistorisk værdi relateret til haven som et velbevaret eksempel på, hvordan en privat bygherre, i dette tilfælde en grosserer, kunne opføre såvel hus som have som en helhed af tidens førende arkitekter og stadsgartner. Arkitektonisk værdi: Den arkitektoniske værdi ved haven på Bakkekammen 40 er knyttet til udnyttelsen og bearbejdningen af det kuperede terræn. Der er endvidere arkitektonisk værdi relateret til havens hovedakse, som er rygrad i den formelle og symmetriske del af haven, hvorom alting drejer og som forbinder hus og have. Hertil kommer, at der ligeledes er arkitektonisk værdi knyttet til de mere bugtende og slyngede stiforløb i den uformelle have som omkranser parterrehaven. Endelig er der akitektonisk værdi relateret til de tidstypiske planter og belægninger som grus og skarpkantede fliser, der indgår som væsentlige elementer i havens opbygning. Bærende fredningsværdier: De bærende fredningsværdier for haven på Bakkekammen 40 knytter sig til havens struktur og opbygning med en hovedakse, centralt beliggende parterre, frugt- og køkkenhave samt slyngede stiforløb i den mere uformelle have. Hertil kommer, at de bærende fredningsværdier relaterer sig til de gamle træer, buske, hække og planter samt belægninger.
Journal nr.:
16/02533

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
28-06-2017
Journal nr.:
17/04289

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
30-10-2019
Begrundelse:
Med påtegning på Dato/løbenummer. 30.04.1993-6448-21
Journal nr.:
16/02533


Omfattede bygninger: 4


Fredet bygning Bakkekammen 40
Fredet bygning Bakkekammen 40
Fredet bygning Bakkekammen 40
Fredet bygning Bakkekammen 40

Fredede omgivelser: 2

Signatur Fredningsomfang
Villa, udhus, garage, havehus
Signatur Have


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap