Sag: Holbæk Rådhus (tidl.)

Klosterstræde 18, Holbæk
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Rådhus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Holbæk Rådhus (tidl.)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Klosterstræde 18
Kommune:
Holbæk
Omfang:
Rådhusbygning med tilbygning og sidebygning (1844 af Frederik Ferdinand Friis).
Fredet 1977.*
Beskrivelse:
Holbæk tidligere Rådhus, herefter benævnt rådhusbygningen, ligger midt i Holbæk, hvor bygningen udgør den sydlige del af den historiske Sørens Mays gård.

Rådhusbygningen er en grundmuret, pudset og svagt gulkalket bygning i to etager, der består af et forhus med tilbygning og sidehus. Forhuset, som vender facaden mod Klosterstræde, har en høj rosafarvet sokkel, grønne korspostvinduer, hvid trukket hovedgesims og et halvvalmet tegltag med to murede skorstenspiber i rygningen. I tagfladerne sidder flere ældre ovenlys og en flagstang. Valmene og tagfladen mod gaden er af blåglaserede teglsten, mens gårdsidens og tilbygningens tagflader er af røde teglsten. Facaden er kendetegnet ved et fremspringende, rosafarvet indgangsparti, hvor kolossalpiller krones af en frontispice, mens hovedportalen ligger tilbagetrukket i et nicheagtigt, pilasterprydet midterfelt. Hoveddøren er en grønmalet, tofløjet fyldingsdør med dobbelt slagliste samt diamant- og stjerneopsprossede fyldinger. Over døren står ”Anno 1844”, Christian VIII's monogram samt ”Museet for Holbæk og Omegn”.

Gårdsiden er mod syd kendetegnet ved en kort tilbygning med helvalmet tag.

Sidebygningen står som forhuset, dog med en tofløjet port mod gården i nord, torammede, opsprossede vinduer på første sal samt en helvalmet gavl mod vest. Hertil kommer et tårn med svunget tag mod syd. Tårnet er slangetårnet fra den tidligere brandstation. 

I det indre har rådhusbygningen delvist bevaret en ældre planløsning med en oprindelig hovedtrappe og repræsentative sale i forhuset. Særligt stueetagen bærer dog præg af flere ombygninger og er mestendels præget af en nyere planløsning og nyere overflader. Salene på forhusets førstesal er kendetegnet ved dobbelte fyldingsfløjdøre, brystningspaneler, ovnnicher og loftsstukkatur. Der er ligeledes bevaret ældre døre og gerichter samt stukkatur i enkelte af bygningens andre rum. I tagetagen findes delvist bevarede celler fra den tidligere arrest. Cellerne har kraftige revledøre med håndsmedede beslag.

Bygningshistorie:
Bygningen blev opført som Holbæks første rådhus i 1844, efter tegninger af arkitekt F.F. Friis. Ud over administrationslokaler indeholdt bygningen tillige brandstation og arrestceller. I 1979 overgik bygningen til biblioteks- og museumsformål. I 1998 overtog Holbæk Museum hele bygningen, der aktuelt rummer særudstillinger, foredragssal, museumsbutik, cafe og administration. Særligt gårdsiden har undergået flere ombygninger. Taget blev renoveret i 2009. 
kilder:
Vestsjællandsgennemgangen, Planstyrelsen 1991 ved konsulent Hanne Raabyemagle.
www.holbmus.dk

Miljømæssig værdi:
Rådhusbygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden centralt i Holbæk, hvor bygningen indgår som en væsentlig del af det enestående kulturhistoriske kompleks, som Søren Mays gård består af.  
Kulturhistorisk værdi:
Rådhusbygningens kulturhistoriske værdi relaterer sig i et ydre til den tidstypiske, C. F. Hansen inspirerede, senklassicistiske arkitektur, som denne især viser sig i den symmetrisk opbyggede og tredelte facade, der er kendetegnet ved et monumentalt midterparti flankeret af to mere neutrale sidepartier. I overensstemmelse med de klassicistiske idealer er de uudsmykkede murflader pudsede, mens midterpartiet domineres af antikt inspireret motiver i form af kraftige kolossalpiller, stiliserede pilastre og en spinkel frontispice. Indgangen er, som på flere af C. F. Hansens byggerier, trukket tilbage fra facadeniveauet. Resultatet er et autoritært og monumentalt, klassicistisk formsprog, som på nøgtern, formel og værdig vis formidler den oprindelige funktion som rådhus. 

Hertil kommer slangetårnet, der fortæller om bygningens tidligere funktion som brandstation.

I bygningens indre relaterer den kulturhistoriske værdi sig til de mange ældre døre og gerichter samt til entré og hovedtrappe, foruden de repræsentative sale på første sal, der står med brystningspaneler, ovnnicher og loftsstukkatur. Særlig kulturhistorisk værdi har de på tagetagen delvist bevarede celler med kraftige revledøre og tungt beslagværk, som tydeligt fortæller om funktionen som arrest.

Arkitektonisk værdi:

I rådhusbygningens ydre ligger den arkitektoniske værdi i det symmetrisk opbyggede forhus’ enkle, kraftige og skarptskårne former. På facaden kontrasteres de glatte, pudsede og elegant farvesatte murflader af den dybere liggende og rigt detaljerede hoveddør, hvilket resulterer i en interessant lys- og skyggevirkning.  

Bærende fredningsværdier:
I rådhusbygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det senklassicistiske bygningsværk med den symmetriske facade, slangetårn og næsten ubrudte, afvalmede tagflader. Til de oprindelige og ældre bygningsdele, herunder den høje sokkel, vinduer og hovedgesims samt midterparti og hoveddør med alle oprindelige detaljer. Hertil kommer bygningens traditionelle materialeholdning.   
 
I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til entréen, hovedtrappen og de repræsentative sale på første sal. Til trapperummets og salenes ældre detaljer, herunder døre, paneler, ovnnicher og stukkatur samt til arrestcellerne i tagetagen med alle oprindelige detaljer, herunder håndsmedet beslagværk og revledøre. Hertil kommer bygningens traditionelle materialeholdning.   


Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Rådhus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
31-05-1978
Begrundelse:
Journal nr.:
66-4-56/77

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-09-1977
Begrundelse:
Som et fornemt og typisk eksempel på det rådhusbyggeri i provinsen, som prægedes af C.F. Hansens klassicisme, formår Holbæks gamle rådhus at tilpasse sig de beskednere dimensioner i miljøet samtidig med, at det klart i sin arkitektur markerer den påkrævet værdige monumentalitet. (Vestsjællands gennemgangen, Planstyrelsen 1991).
Journal nr.:
66-4-56/77


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Klosterstræde 18

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap