Sag: Petersborggård

Koldingvej 33, Vejen
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Petersborggård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Koldingvej 33
Kommune:
Vejen
Omfang:
Hovedbygningen med to sammenhængende korte sidebygninger (1852 af Peder Holden Hansen). Fredet 1978.
Beskrivelse:
Petersborggård ligger i den sydvestlige udkant af landsbyen Store Andst mellem Lunderskov og Vejen. Til ejendommen hører en stor have og et mindre skovområde, Petersborg Skov, som ligger på kanten af Gamst Å’s ådal. Gårdsanlægget er orienteret omtrent Ø-V med hovedbygningen mod øst og avlsanlægget mod vest omkring en grusbelagt gårdsplads. Hovedbygningen med de to korte sidefløje fremstår overordnet symmetrisk. Bygningerne er grundmurede og alle opført på en høj sokkel. Murværket er pudset og hvidmalet, og soklerne er grå.

Det 13 fag lange hovedhus har halvvalmet skifertag, i hvis rygning der sidder tre skorstenspiber med sokkel og krave. I begge langsider er de tre midterfag fremhævet af en midtrisalit indrammet af pilastre og foroven afsluttet af en trekantgavl. Over midtrisalittens tre øvre vinduer sidder et gesimsbånd, der forbinder sig til pilastrene, hvorved der skabes et portmotiv. Umiddelbart over gesimsbåndet sidder et lille halvovalt vinduer med skråtstillede sprosser. Både hoveddør og havedør i de respektive midtrisalitter er omgivet af en portal. De dekorative facadedetaljer er fremhævet i samme grå farve som soklen.

Facaderne afsluttes af en profileret hovedgesims, som i gavlene forbindes af et fladt muret bånd. Overgavlene under halvvalmene afsluttes af enklere gesimser, idet der dog under nordgavlens gesims er tilføjet en tunget cementfrise. I midtrisaliten mod gårdspladsen ses fire murankre, og i sydgavlen tre murankre.

I hele nordgavlens bredde er der tilbygget en lav halvtagsbygning, som slutter sig til den nordlige sidebygnings østgavl. Denne tilbygning er ikke omfattet af fredningen.

En granittrappe med seks trin og krumme, støbte vanger fører op til hoveddøren, som er en forholdsvis ny efterligning af den oprindelige tofløjede fyldingsdør. Over døren sidder et ligeledes fornyet overvindue med slyngede påsatte ”sprosser”. På bygningens modsatte side er også havedøren og dens overvindue, begge med sprosser i rombemønster,
ligeledes fornyet. Ad havedøren er der udgang til en terrasse med en balustrade i højde med bygningens sokkel.

Alle vinduer er nyere, dog i samme opdeling som de oprindelige, dvs. korspostvinduer med tre ruder i de nederste rammer i stueplan, og to ruder i de nederste rammer i tagetagens vinduer. Vinduesrammerne er hvide, mens karmtræet er rødmalet. Samme farvevalg genfindes i yderdørene.

I det indre er den oprindelige rumstruktur i hovedtrækkene opretholdt. Det gælder først og fremmest de to centrale rum, forstuen og havestuen, som korresponderer med midtrisalitterne. Desuden er der bevaret flere en- og tofløjede fyldingsdøre med profilerede gerichter. Bygningen fremstår i øvrigt gennemgribende moderniseret med nyere overflader og bygningsdele, herunder en ny trappe med åbne trin. Tagetagen, som kun er delvist udnyttet, har synlige konstruktioner. Det oprindelige tagværk er bevaret.

De to symmetriske sidebygninger, hver på fem fag, har røde halvvalmede tegltage med en centralt placeret skorstenspibe med sokkel og krave. Bygningerne er generelt enklere i deres detaljering og underordner sig klart hovedhuset. Vinduer og yderdøre er udskiftet og stemmer i formater og farvesætning overens med hovedhusets. I alle fire overgavle ses to aflange blændinger, som formentlig er reminiscenser af tidligere parvist siddende etrammede vinduer.

Sidebygningerne er bygget sammen med hovedhuset ved korte forbindelsesmure, hvoraf der i den nordlige sidder en fyldingsdør, som fører ind til ovennævnte halvtagsbygning. I det sydlige murstykke er den oprindelige dør blændet.

Den nordlige sidebygning fremstår i det indre gennemmoderniseret med nye overflader. I den sydlige sidebygning er der i forstuen bevaret et ældre, muligvis oprindeligt, interiør med enkle fyldingsdøre, synlige loftsbjælker, ældre knagerækker (til arbejdstøj?) samt pudsede vægge.
Bygningshistorie:
Petersborggård er opført 1852 af landbygmester Peder Holden Hansen, der i perioden mellem 1840 og ca. 1880 opførte en række gårde i området omkring Vejen. Gårdene var tre- eller som oftest firlængede med fritliggende stuehus og en streng symmetrisk opbygning. Stuehusene var endvidere kendetegnet af fornemme snedkerarbejder og udskårne dekorationer.

I begyndelsen af 1900-tallet blev arkitekterne P.V. Jensen-Klint og Ivar Bentsen opmærksomme på Holden Hansens arbejder, som var med til at danne forbillede for Bedre Byggeskik-bevægelsen fra 1915 og frem.

Petersborggård står som Holden Hansens største værk. De to sidebygninger rummede domestikfunktioner; for nordfløjens vedkommende bryggers, mælkekammer og kamre til tjenestefolk, mens der var bagehus i sydfløjen. Senere har nordfløjen været indrettet til fodermesterbolig og vaskehus. Avlsgårdens tre længer var 26 hhv. 27 fag lange, grundmurede og stråtækte; disse bygninger er siden fornyede.

Den fritliggende bygning i forlængelse af nordfløjen er opført i 1859. Det vides derimod ikke, hvornår stuehusets nordgavl er udvidet med en halvtagsbygning. De sidstnævnte bygninger er ikke fredede.

Orkanen i december 1999 anrettede store skader på nordfløjen.

Efter år 2000 er der gennemført betydelige moderniseringer på ejendommen.
kilder:
Ivar Bentsen: Per Hollensen. Architekten, 1912, nr. 9

Steffen M. Søndergaard: Peder Holden Hansens huse og nogle af hans kollegers. 1986

Weilbachs kunstnerleksikon, https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=7340

Slots- og Kulturstyrelsens byggesagsarkiv
Miljømæssig værdi:
Petersborggård har miljømæssig værdi i kraft af sin helstøbte hovedbygning, som er delvist synlig fra Koldingvej, og sin placering i landskabet omgivet af have, skov og ådal.
Kulturhistorisk værdi:
Petersborggård har kulturhistorisk værdi som et fremtrædende værk, og et af de få tilbageværende, af bygmester Peder Holden Hansen (1812-1886). Holden Hansen står som en betydningsfuld skikkelse i dansk arkitekturhistorie. Gården er med sin størrelse og udsmykning tillige et eksempel på landbrugsbyggeri af høj kvalitet for den velstående del af gårdejerklassen.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi knytter sig til den trefløjede hovedbygnings helstøbte karakter, den gennemførte symmetri og det tydelige hierarki mellem det fine hovedhus og de mindre, mere enkle sidebygninger. Endvidere har den fornemme facadeudsmykning og de tilbageværende snedkerarbejder i det indre en særlig arkitektonisk værdi.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig til bygningernes ydre form, herunder de eksisterende dør- og vinduesåbninger, udsmykningen af hovedhusets midtrisalitter, de ubrudte tagflader, skorstenspiberne, stentrapperne og forbindelsesmurene imellem bygningerne. Desuden er den traditionelle materiale- og farveholdning en bærende fredningsværdi.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af oprindelig og ældre rumstrukturer samt til de bevarede fyldingsdøre og gerichter.

Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-06-1978
Journal nr.:
66-9-102/77


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 3


Fredet bygning Koldingvej 33
Fredet bygning Koldingvej 33
Fredet bygning Koldingvej 33

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap