Sag: Det Gule Hus

Koldingvej 52, Vejen
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Det Gule Hus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Koldingvej 52
Kommune:
Vejen
Omfang:
Stuehuset (1858 af Peder Holden Hansen). Fredet 1979.*
Beskrivelse:
Det fredede stuehus er beliggende i det åbne landskab, omgivet af marker. Den nordvendte facade vender ud til Koldingvej, der er en indfaldsvej til Vejen by. Den østlige del af havesiden er dækket af et tilbygget sidehus, der ikke er omfattet af fredningen.

Stuehuset er en grundmuret bygning i én etage med sorttjæret sokkel, pudsede og hvidkalkede mure samt muret og profiltrukket gesims. Bygningen afsluttes af et halvvalmet tag belagt med bølgeeternitplader og i tagryggen ses en nyere skorstenspibe i gul, blank mur. Bygningen har en symmetrisk facade, hvis tre midterste fag krones af en lav trekantfronton med halvellipseformet vindue i en trukket indfatning med ornamentalt sprosseværk. Under frontonen er hoveddøren placeret i det midterste fag, der flankeres af flade pilastre med joniske volutkapitæler, der bærer den flerledet hovedgesims. Selve hoveddøren er en nyere, tofløjet fyldingsdør med dobbelt slagliste samt et nyt overvindue. I gårdsiden og i østgavlen findes nyere dør med store glaspartier. Gårdsidens dør mod vest og et tilmuret dørhul mod øst flankeres af pilastre, med samme udførelse som dem på facaden. Bygningen har delvist ældre, delvist nyere korspostvinduer, der har en enkel sprosse i den nederste ramme og muret sålbænk. Vinduer og døre er hvid- og blåmalede og sat under fladbuede stik, der over hoveddøren har en enkel slutsten.

I det indre findes en i store træk oprindelig grundplan med en langsgående hovedskillevæg, der dog brydes af en større åbning vest for forstuen, således at der her findes en gennemgående stue. Den resterende del mod vest er indrettet med et par gavlværelser, mens den østlige del indeholder et køkken og et bryggers mod vejen, samt en stue og et nyere badeværelse mod haven. I det sydøstlige hjørne er der adgang til sidehuset. I forstuen fører en ældre trappe op til tagetagen, der er uudnyttet, og her ses et ældre bræddegulv og en ældre tagkonstruktion. I bryggerset er en skråtstillet lem, der fører til en ligeløbstrappe ned til en mindre kælder. Materialerne i bygningen er delvist nyere, herunder parketgulve, flisegulve og gipslofter. Der ligger bræddegulve under de nyere gulve og fra kælderen kan man se de oprindelige øksetilhuggede gulvbrædder. Der er bevaret flere ældre et- og tofløjede fyldingsdøre med ældre beslag, greb og profilerede gerichter samt en drejet mægler og balustre ved trappen. Endvidere er der i den sydlige del af den store stue et bevaret pudset loft med bemalinger, der fortsætter ned langs væggen som en bred gesimskant. Der er tillige spor af bemalinger i flere rum vest for indgangsdøren.
Bygningshistorie:
Bygningen er opført i 1858 som stuehus til en gård tegnet af bygmester Peder Holden Hansen. Oprindeligt var der to indgangspartier på gårdsiden. De tofløjede yderdøre var oprindeligt udført med fem ens diamantfyldinger og med overvindue, der havde samme sprosseværk som det der stadig ses i det ovale vindue i facadens frontgavl.

Forhuset har på et tidspunkt fungeret som bolig for flere landarbejdere og grundplanen blev i den forbindelse ændret fra det oprindelige.

Sidehuset er bygget til i 1920.
kilder:
Peder Holden Hansens Huse og nogle af hans kollegers, Steffen M. Søndergaard, Foreningen til gamle Bygningers Bevaring, København 1986.

Det Gule Hus, Koldingvej 52, Vejen Matr. Nr. 11h af St. Andts By. Undersøgelse og behandlingsbeskrivelse af dekorationer i stuerne vest for facadens indgangsdør. Lars Vester Jacobsen, 2005. 
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens placering i Vejen Kommune, der er det område hvor størstedelen af Peder Holden Hansens bygninger er opført og bevarede.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi relaterer sig til stuehuset, der fremtræder som et eksempel på Peder Holden Hansens karakteristiske, sen-klassicistiske bygningsstil.  

Holten Hansens huse er karakteriseret ved at være grundmurede, ofte med halvvalmet tag og med strengt symmetriske facader, der har en regulær placering af vinduer og døre omkring midterpartiet. Netop det fremhævede midterparti, med den lave trekantfronton, halvt ovalt vindue, pilastre med base og kapitæl samt kraftig hovedgesims er kendetegnede for Peder Holden Hansen. Det er i Holden Hansens senere periode man ser fladbuede stik over alle åbninger, netop som det er tilfældet her.

Peder Holden Hansens fortolkning af klassicismen og fornemmelse for det traditionelle danske formsprog har sidenhen gjort, at hans bygninger fik stor betydning for bevægelsen Bedre Byggeskik, der blev etableret i 1915.

I stuehusets indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den i store træk ældre planløsning, herunder den tværgående midtskillevæg. Endvidere gælder det de bevarede, ældre bygningsdele og detaljer, så som de originale fyldingsdøre og vinduernes lodposter hvis proportionering og profilering er kendetegnet for Peder Holden Hansen.
Arkitektonisk værdi:
Stuehusets arkitektoniske værdi knytter sig til facadens symmetriske opbygning og proportioneringen, der skaber en bygningskrop, som fremstår let og enkel med en overordnet horisontal retning, der især skyldes den markante sokkel, den lave mur og lave fronton, samt den gennemgående gesims og de ubrudte tagflader. De mange pudsdetaljer omkring og under frontonen skaber et relief i murfladen, og sammen med frontonvinduets udskæringer fremhæves indgangspartiet som det centrale punkt. Farveholdningen omkring døre og vinduer, med hvide rammer og lyseblå karme udgør tillige en vigtig arkitektonisk værdi.

Den arkitektoniske værdi knytter sig i det indre til de ældre fyldingsdøre og trappens drejede balustre og mægler, samt til det bemalede loft, der giver en helt særlig karakter til rummet.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det afsluttede bygningsvolumen og den symmetriske placering af korspostvinduer og døre. Hertil kommer facadens lave trekantfronton, de ubrudte tagflader med halvvalm, alle oprindelige bygningsdele og dekorationer samt den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre grundplan og de bevarede ældre bygningselementer, herunder trappen og fyldingsdørene med alle detaljer samt bemalingerne i stuens loft. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-07-1980
Journal nr.:
626-9-2/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-12-1979
Journal nr.:
66-9-101/77


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Koldingvej 52

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap