Sag: Borgergade 10

Borgergade 10, Vejen
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelse mm.
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Borgergade 10
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Borgergade 10
Kommune:
Vejen
Omfang:
Stuehuset (1863 af Peder Holden Hansen).
Fredet 1950.*
Beskrivelse:
Det fredede stuehus er beliggende i udkanten af Vejen by. Den sydvendte facade ligger ud til vejen og gavlene vender mod øst og vest. Omkring bygningen er en mindre have.

Stuehuset er en ni fag lang grundmuret bygning i én etage med gråmalet sokkel og pudsede, hvidkalkede mure. Bygningen afsluttes af et halvvalmet, teglhængt rødt tag, hvori der sidder to hvide skorstenspiber med sokkel og krave. Bygningen har en symmetrisk facade, hvis tre midterste fag krones af en lav trekantfronton med halvellipseformet vindue i en trukket indfatning. Under frontonen er hoveddøren placeret i det midterste fag, der flankeres af flade pilastre, der bærer en afbrudt flerledet hovedgesims. Selve hoveddøren er tofløjet med diamantfyldinger, dobbelt slagliste, et ældre greb og dørskilt samt et overvindue med detaljerede udskæringer. Lignende udskæringer ses i vinduet i frontonen. I gårdsiden findes en nyere glat dør og i østgavlen sidder tillige en nyere tofløjet havedør. Bygningen har nyere korspostvinduer med koblede rammer og en enkel sprosse i den nederste ramme. Både vinduer og døre er hvidmalede, samt sat under fladbuede stik, der ved hoveddøren er markeret af en slutsten.

I det indre findes en i store træk oprindelig, symmetrisk planløsning med en langsgående hovedskillevæg, der kun brydes af en gennemgående stue ved østgavlen. Mod gaden ligger en stue på hver side af forstuen, hvor en trappe fører op til tagetagen, mens der mod haven er et værelse samt et nyere badeværelse og køkken. Bygningen har i store træk en traditionel materialeholdning, herunder bræddegulve, klinkegulve og pudsede vægge og lofter. Dog er alle gulve nyere. I stueetagen findes ældre fyldingsdøre med oprindelige beslag og profilerede gerichter. Tagetagen indeholder en lille repos samt et værelse ved hver gavl. Overflader og bygningsdetaljer er i tagetagen alle nyere.

Bygningshistorie:
”Matriklen blev tilskødet sadelmager Hans Jessen Krarup i 1863, og samme år blev et grundmuret og stråtækt ”stuehus til beboelse” opmålt til brandforsikring. I 1870 omfattende ejendommen desuden et 3-fags ”tørvehus” af bindingsværk, og i 1879 fremgår det, at beboelseshusets tag var omlagt med tegl.”

Ovenstående er dddrag fra bogen: Peder Holden Hansens Huse og nogle af hans kollegers, af Steffen M. Søndergaard

Holden Hansen, der med stor sandsynlighed var bygmester for ejendommen, var uddannet håndværker og virkede fra 1835 til 1874 som landbygmester på Vejen-egnen, hvor han opførte en lang række gårde i klassicistisk stil.

I forbindelse med grundlæggelsen af foreningen Bedre Byggeskik kortlagde arkitekt Ivar Bentsen (1876-1943) Peder Holden Hansens byggerier, og sammen med P. V. Jensen-Klint (1853-1930) blev der i 1912 afholdt et ”Maalerkursus” på Vejen-egnen, hvor en del af Holden Hansens gårde blev opmålt.

kilder:
Peder Holden Hansens Huse og nogle af hans kollegers, Steffen M. Søndergaard, Foreningen til gamle Bygningers Bevaring, København 1986.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens placering i Vejen, der er det område hvor størstedelen af Peder Holden Hansens bygninger er opført og bevarede.  
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi relaterer sig til stuehuset, der fremtræder som et velbevaret eksempel på Peder Holden Hansens karakteristiske, sen-klassicistiske bygninger.

Hans huse er karakteriseret ved at være grundmurede, ofte med halvvalmet stråtag og med strengt symmetriske facader, der har en regulær placering af vinduer og døre omkring midterpartiet. Netop det fremhævede midterparti, med den lave trekantfronton med et halvt ovalt vindue, pilastre med basen og den kraftige hovedgesims er kendetegnede for Peder Holden Hansen. Hoveddørens enkle, klassicistiske karakter med diamantfyldinger og dobbelt slagliste samt det originale, detaljerige overvindue ses tillige på de fleste af hans bygninger. Det er i Holden Hansens senere periode man ser fladbuede stik over alle åbninger, netop som det er tilfældet her.

Peder Holden Hansens fortolkning af klassicismen og fornemmelse for det traditionelle danske formsprog har sidenhen gjort at Holden Hansens bygninger fik stor betydning for Bedre Byggeskik-bevægelsen, der blev etableret i 1915.

I stuehusets indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den i store træk oprindelige, symmetriske planløsning, der er kendetegnet for klassicismen men også for Peder Holden Hansen, samt til de bevarede, ældre bygningsdele og detaljer.
Arkitektonisk værdi:
Stuehusets arkitektoniske værdi knyttes sig til proportioneringen af bygningskroppen, der fremstår let og enkel med sin overordnede horisontale retning, der især skyldes den høje sokkel, den lave mur og lave fronton, samt gesimsen og det ubrudte tag. Facadens symmetriske opbygning og dennes detaljering, herunder de sirlige udskæringer i dørens overvindue og frontonvinduet, der skaber relief i murfladen og fremhæver indgangspartiet som det centrale punkt, har tillige stor arkitektonisk værdi.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det afsluttede bygningsvolumen og den symmetriske facade med lav trekantfronton og pudsede og murede detaljer, herunder vinduerne og den detaljerede hoveddør. Hertil kommer det næsten ubrudte røde tegltag, de traditionelt udførte bygningselementer samt den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den oprindelige grundplan og de bevarede oprindelige og ældre bygningselementer, herunder døre og beslag samt skorsten. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
05-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-01-1980
Begrundelse:
Journal nr.:
625-9-12/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-10-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Borgergade 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap