Sag: Magleby Kirkelade, Lindencrones Stiftelse

Kirkevænget 2, Stevns
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Magleby Kirkelade, Lindencrones Stiftelse
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kirkevænget 2
Kommune:
Stevns
Omfang:
Kirkeladen (middelalder).
Fredet 1945.
Beskrivelse:
Magleby Kirkelade ligger øst for kirken ved siden af præstegården, og er sammenbygget med den lave mur, der omkranser kirkegården.

Magleby Kirkelade er en énetages, hvidkalket bygning, der er grundmuret i kalksten over en sorttjæret sokkel med rødt teglhængt heltag, to nyere ovenlys og en hvid skorstenspibe i rygningen. Gesimsen er muret og i gavltrekanterne ses aftrappede blændingsfelter. Midt i østfacaden er en kurvehanksbuet døråbning, hvori der sidder en fyldingsdør med mindre glasfelter. Vinduerne er nyere torammede vinduer med småsprossede ruder og forsatsrammer. Sålbænkene er støbte og sortmalede. Døren og vinduerne er malet mørkegrønne. 

Kirkeladen er indrettet med to mindre lejligheder, der deles om den centrale forstue, hvorfra der også er adgang ind i den tidligere ildstedsskorsten. Indvendigt er der stor lofthøjde og en blanding af ældre og nyere overflader. Loftrummet er uudnyttet og her ses den kraftige ildsteds-skorsten, der er opmuret i kalksten. Taget er understrøget.
Bygningshistorie:
Magleby Kirkelade er opført engang i middelalderen. Men allerede fra midten af 1200-tallet kendes omtale af tiendeafgiften, hvor sognebørnene måtte aflevere en tiendedel af deres afgrøder til præst, kirkebygning og bisp. I den første periode blev tiendekornet opbevaret på kirkeloftet, men da man senere lavede hvælv i kirkerne, blev det nødvendigt at opføre små selvstændige kirkelader. Omkring år 2000 blev boligen mod syd istandsat.
kilder:
www.vigersted-kvaerkeby.dk/Historie
Miljømæssig værdi:
Magleby Kirkelades miljømæssige værdi knytter sig til dens nære placering til Magleby Kirke, hvor den som en del af kirkegårdsmuren indgår i helheden omkring kirken sammen med præstegården.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Magleby Kirkelade knytter sig til dens oprindelige funktion som kirkelade, der kan aflæses i de metertykke mure samt den nære placering til kirken. Bygningens funktionsændring til beboelse kan aflæses i den senere tilkomne ildstedsskorsten. 

Hertil kommer, at man på loftet kan se, at bygningen er opført i kalksten og gennem kalklagene udvendigt kan ane deres karakteristiske størrelse, hvilket fortæller at også kirkeladen er opført i den lokale kalksten, der blev brudt i herregården Gjorslevs brud i Stevns Klint.
Arkitektonisk værdi:
Magleby Kirkelade har arkitektonisk værdi, idet den fremtræder som en kraftfuld og sluttet bygningskrop med symmetriske facader og gedigne, metertykke mure med udsmykkede gavltrekanter. Hertil kommer bygningens næsten ubrudte tagflader, enkle farvesætning og prunkløse fremtoning med en lav kurvehanksbuet døråbning. Den dybtsiddende indgangsdør giver kontrast til vinduerne, der alle sidder i plan med facaden, og derved fremstår dørhullet som et hul i massen og understreger bygningens tyngde. Endvidere er der arkitektonisk værdi i de næsten ubrudte tagflader og skorstenspiben i rygningen.

I bygningens indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den bevarede del af den ældre planløsning, herunder i særdeleshed forstuen med ølandsflisegulv, kalkede vægge både grundmurede og af bindingsværk samt det synlige bjælkelag. Hertil kommer ildstedsskorstenen og de ældre fyldings- og revledøre.
Bærende fredningsværdier:
I Magleby Kirkelades ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den sluttede bygningskrop med symmetriske facader og kraftige mure af kalksten med muret gesims og blændingsfelter i gavltrekanterne, den lave kurvehanksbuede døråbning, fyldingsdøren og de småsprossede vinduer. Hertil kommer de næsten ubrudte tagflader og skorstenspiben samt den traditionelle materialeholdning, herunder brugen af den lokale kalksten.

I Magleby Kirkelades indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den bevarede del af en ældre planløsning, herunder forstuen med den ældre materialeholdning og ildstedsskorstenen i kalksten. Hertil kommer de ældre fyldings- og revledøre samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-04-1984
Journal nr.:
66-5-62/77

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
09-11-1978
Journal nr.:
66-5-62/77

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-02-1945
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kirkevænget 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap