Sag: Svaneboligen

Fugholm 16, Horsens
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Stiftelsesbygning
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Svaneboligen
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Fugholm 16
Kommune:
Horsens
Omfang:
Forhuset (1785 af Anders Kruuse). F. 1919. Ophævet 2015
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Stiftelsesbygning
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-03-1919
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
12-11-2015
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at de arkitektoniske og kulturhistoriske fredningsværdier i forhuset på Fugholm 16, Svaneboligen (1785 af Anders Kruuse), Horsens Kommune, længere kan opretholdes. Kulturstyrelsen tager til efterretning, at to ingeniørfaglige undersøgelser uafhængigt af hinanden fastslår, at bygningens tekniske tilstand er yderst kritisk. Bygningen er opført på sætningsgivende aflejringer, metertykke kulturlag fra middelalder og renæssance, og er utilstrækkeligt funderet. Den manglende stabilitet kan først og fremmest registreres som kraftige revnedannelser og udadgående bevægelser i murværket. I det indre er alt interiør fjernet, og der er kun rester tilbage af de oprindelige skillevægge. De manglende skillevægge og et meterdybt utildækket arkæologisk prøvefelt inde i bygningen har muligvis forringet stabiliteten yderligere. Bygningen er i akut fare for at styrte sammen. I heldigste fald vil Svaneboligen kunne genopbygges ved meget omfattende entreprenørarbejder og under stor risiko for sammenstyrtning. Ved en evt. genopbygning, vurderes det ifølge byggetekniske undersøgelser, skal hele gårdfacaden, store dele af sydgavlen og dele af nordgavlen rives ned og genopmures på nye fundamenter. I det omfang, en genopbygning overhovedet er teknisk mulig, vil resultatet være en rekonstruktion, hvor meget begrænsede dele af de originale konstruktioner og bygningsdele er bevaret. Kulturstyrelsen finder ikke, at en rekonstrueret bygning vil have de kvaliteter, der kan begrunde en fortsat fredning, og finder det ikke meningsfuldt at søge et sådant projekt gennemført. Kulturstyrelsen anbefaler, at der inden en evt. nedrivning af bygningen foretages en bygningsarkæologisk dokumentation, og at mindepladen over hoveddøren sikres for eftertiden.
Journal nr.:
15/00603

Type:
Scanjour nr
Dato:
24-09-2018
Journal nr.:
15/00603


Omfattede bygninger: 1


Bygning uden fredning/bevaring Fugholm 16

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap