Sag: Hospitalsgade 6

Hospitalsgade 6, Horsens
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hospitalsgade 6
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Hospitalsgade 6
Kommune:
Horsens
Omfang:
Forhuset og det dermed sammenbyggede sidehus (1768, gadefacaden ca. 1860).
Fredet 1919. Udvidet 1985.
Beskrivelse:
Hospitalsgade 6 ligger i den centrale del af Horsens, og forhuset indgår i gadens husrække. Forhuset er sammenbygget med et langt sidehus på midten af gårdsiden, der vender mod vest. På begge sider af sidehuset og vest herfor er et gårdrum belagt med nyere betonfliser. 

Forhuset er en toetages bygning opført dels i grundmur og dels i bindingsværk. Bygningen afsluttes af et teglhængt heltag med røde vingetegl og to skorstenspiber i rygningen. Facaden er pudset og malet i en svag rosa farve over en lysegrå sokkel. Facaden er forsynet med en række hvidmalede pudsdetaljer, herunder en kordongesims, en trukket, profileret hovedgesims og en portal omkring hoveddøren. Vinduerne på første sal har indfatninger, sålbænke og fordakninger, der er udført i puds og hvidmalede. Selve vinduerne er traditionelt udførte, hvidmalede korspostvinduer med todelte nedre rammer og hjørnebånd. Hoveddøren er en ældre, tofløjet fyldingsdør med rige udskæringer og et rundbuet overvindue. Foran døren er to trin i sandsten. Over dørens portal ses i muren en rektangulær tavle med opførelsesåret 1768. I stueetagen er på hver side af hoveddøren et større butiksvinduesparti med en glasdør. Forhusets nordligste yderfag domineres af et gennemgående portrum. Til gaden lukkes portrummet af en nyere, tofløjet gitterport. Foran portåbningen står et par afvisersten i granit. Portrummet har en nyere flisebelægning, pudsede vægge og et nedhængt loft. I forhusets tagflade mod gaden er en række nyere pultkviste med to- eller tre rammede vinduer. 

Forhusets gårdside er mestendels opført i brunmalet bindingsværk med malede, lysegule tavl og brundmalet sugfjæl. Den nordlige del af gårdsiden, mellem portrummet og sidehuset, er dækket af en nyere enetages, grundmuret tilbygning med fladt tag, der anvendes som tagterrasse. Portåbningen er i gårdsiden afsluttet af en ældre, brunmalet og kurvehanksbuet porthammer. Mod gården er torammede vinduer, der mestendels er traditionelt udførte, dog er et enkelt vindue længst mod syd udskiftet til et nyere vindue med termorude. Til tagterrassen findes en nyere dør, og i den sydlige del af stueetagen findes en tidligere døråbning, der nu er lukket med en plade, og herover er to ældre, overmalede vinduer. Både døre og vinduer mod gården er hvidmalede. 

Sidehuset er opført i brunt opstolpet, rigt bindingsværk med gulkalkede tavl samt brunmalede sugfjæl. Bindingsværket er udført med dokker, fyldholter og skråstivere. Den vestlige gavltrekant er beklædt med lodretstillede, gråmalede brædder. Sidehuset afsluttes af et teglhængt, rødt heltag med en skorstenspibe i rygningen. Vinduernes udformning varierer mellem korspostvinduer og to- og trerammede vinduer. Vinduerne er alle hvidmalede og mestendels nyere, men traditionelt udførte, med smalle sprosser og hjørnebånd. I sidehuset nordlige langside findes ældre brundmalede døre, herunder en tofløjet fyldingsdør og en flammeret dør med overvindue. Dørene i den sydlige langside er nyere, hvidmalede døre med glaspartier. 

Forhuset rummer to butikslejemål i stueetagen med tilhørende baglokaler i en del af sidehuset. I den øvrige del af bygningerne inklusiv tagetagen er indrettet lejligheder. I forhuset er en delvist ældre grundplan bevaret med forstue og hovedtrapperum, på første sal er lejlighederne disponeret med stuer mod gaden, mens køkken og badeværelse er lagt mod gården eller i sidehuset. Sidehuset har en nyere grundplan, hvor lejlighederne ligger mere eller mindre tilfældigt mellem hinanden. Dette betyder tillige, at der er flere nyere trapper. Spidsloftet er uudnyttet.  

I stuerne på første sal er en del ældre bræddegulve, pudsede vægge og lofter med stuk, samt en- eller tofløjede fyldningsdøre med indstukne hængsler og profilerede gerichter. Hovedtrappen er udført i træ med drejede balustre og svungen håndliste omkring et durchsicht. Trappens trin og reposer er beklædt med linoleum. Loftet i trapperummet er et ældre feltinddelt, pudset loft. Dørene fra trapperummet ind til lejlighederne er nyere, glatte døre. 

Butikkerne og størstedelen af sidehuset har nyere murgennembrydninger og en nyere materialeholdning med støbte gulve belagt med klinker eller vinyl, gipsvægge og nedhængte lofter. De fleste bygningsdele som døre og trapper er nyere. Enkelte steder er der ældre bræddegulve og ældre fyldingsdøre.
Bygningshistorie:
Hospitalsgade 6 blev opført som en købmandsgård i 1768 af den rige købmand Gylding. Ved opførelsen udgjorde for- og sidehus samt formentlig en del øvrige bygninger en af byens mest anseelige købmandsgårde. Facaden er senere ombygget omkring 1850.  

På et ældre foto ses, at der uden på porthammeren på gårdsiden har været en form for tavle i træ, der fulgte portåbningens kurvehanksbue. Tavlen var udsmykket med en inskription midt for og detaljerede udskæringer i siderne. 

I 1983 gennemgik bygningen en større restaurering. Disse arbejder omfattede blandt andet udskiftning af både tag, vinduer og en stor del af bindingsværket.
kilder:
http://horsensleksikon.dk/Byvandring:_Braenderigarden/

Hugo Matthiessens Horsens, Horsens Museum og Forlaget Hikuin, 1996.

Fra grubehus til grillbar – Horsens i 1000 år, Bodil Møller Knudsen og Ole Schiørring. Udgivet af Horsens Museum og Byarkivet, 1992.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Hospitalsgade 6 knytter sig til beliggenheden centralt i Horsens ældre bymidte, hvor det toetages forhus indgår i gadens husrække. Herved er ejendommen med til at opretholde den middelalderlige gadestruktur i Horsens. Bygningens placering i Hospitalsgade er tillige vigtig, da denne sammen med Søndergade og Smedegade i 1700-tallet var byens vigtigste hovedgader med store købmandsgårde. 

Endvidere er der miljømæssig værdi ved grundens traditionelle bebyggelsesmønster med et forhus til gaden, et sidehus til gården og en portgennemkørsel til at forbinde de to, hvilket er et karakteristisk træk for den tætbebyggede bymidte.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Hospitalsgade 6 knytter sig til bygningskompleksets opførelse som en købmandsgård midt i Horsens. I 1700-årenes første halvdel voksede Horsens til en betydelig handelsby, og især omkring 1770erne og frem foregik mange omfattende byggerier, og den tidligere Købmandsgård i Hospitalsgade 6 var en del af denne udvikling.  

Opførelsen som købmandsgård ses blandt andet af det bevarede bygningshierarki mellem for- og sidehuset. Forhuset fungerede oprindeligt som den repræsentative bolig, mens sidehuset indeholdt funktionsbetingede rum samt produktion og opbevaring. Forskellen mellem bygningernes funktion og status ses tydeligt af den pudsede facade mod gaden med talrige pudsdetaljer og en overordnet symmetri med fast vinduestakt på første sal, hvorimod gårdsiderne er i bindingsværk og har en mere funktionsbetinget placering af vinduer og døre. 

Den kulturhistoriske værdi knytter sig tillige til høveddøren, hvor 1700-tallets høje håndværksmæssige standard kommer til udtryk. Dørens fyldinger, anslagsliste og fladbuet overvindue har de karakteristiske træk for en Louis-seize dør, der var meget udbredt i netop den periode, hvor bygningen er opført. Døren antages derfor for at være den oprindelige. Facadens pudsdetaljer, herunder vinduesindfatninger og kordongesimsen, antages at være tilføjet omkring 1850, da de er typiske træk for datidens arkitektur. Facaden giver mindelser om byens øvrige klassicistiske facader, der blev ombygget af den lokale Horsens-arkitekt Anders Kruse fra omkring 1780 og frem til 1810. 

Hertil kommer, at der er kulturhistorisk værdi forbundet med bindingsværket, der ligesom andre bindingsværksbygninger i Horsens er karakteristisk ved sin enkelhed. Murene står flade uden udspring mellem etagerne, og dekorationerne begrænses til lange skråstivere og dokker. Det er tillige egnskarakteristisk i hele Østjylland, at bindingsværket er relativt rigt og forsynet med dobbelte dokker. Bygningerne i Horsens fra denne periode er ofte kalket lysegule og bindingsværket opstolpet i en rødbrun farve, ligesom det gør sig gældende for gårdsiderne ved Hospitalsgade 6. 

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre planløsning, heriblandt trapperummet i forhuset samt stuerne mod gaden. Den bevarede kælder under en del af sidehuset har været anvendt til opbevaring, hvilket også ses af den bevarede skråtstillede luge, hvorigennem man kan kunne bringe varer ned i kælderen. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, der vidner om bygningernes alder. Heriblandt ældre bræddegulve, pudsede vægge og lofter med kantstuk, den ældre trappe samt de en- og tofløjede fyldingsdøre med indstukne hængsler og profilerede gerichter.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Hospitalsgade 6 relaterer sig i det ydre til forhusets traditionelle form som et velproportioneret, toetages længehus med teglhængt heltag. Facaden fremstår symmetrisk, trods afvigelsen ved det store portrum, og de taktfaste vinduer og butiksfacaderne er ens udførte på hver side af hoveddøren. Hertil kommer bygningens farveholdning, hvor den mørke sokkel giver tyngde til bygningen, mens hvidtningen af dør- og vinduesindfatninger samt hovedgesims understøtter disse bygningsdetaljers fremtræden og reliefvirkning i forhold til murfladen. Hoveddørens detaljering og mørke farve sikrer, at opmærksomheden samler sig omkring denne. Mod gaden er bygningens overordnede udtryk roligt og afbalanceret med den enkle farvesætning, hvilket gør forhuset til en god repræsentant for det grundmurede byggeri i Horsens.

Den arkitektoniske værdi for gårdsiderne knytter sig til i det taktfaste bindingsværk, der især fremstår markant ved symmetrien på sidehusets gavl. Den ensartede fremtræden i brunt opstolpet, rigt bindingsværk, gulkalkede tavl og med røde, teglhængte heltage med høj rejsning giver bagbygningerne et yderst homogent udtryk, hvilket har stor arkitektonisk værdi for det samlede bygningsanlæg.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for Hospitalsgade 6 knytter sig til strukturen med forhuse mod gaden og sidehuse mod gården samt et gennemgående portrum i forhuset. Derudover kommer forhusets pudsede facade med samtlige detaljer, herunder kordongesims, dør- og vinduesindfatninger og hovedgesims. Hertil kommer gårdsiderne i bruntopstolpet bindingsværk med samtlige detaljer, gulkalkede tavl og skråtstillede sugfjæl. Endvidere kommer de ældre eller traditionelt udførte vinduer og døre med alle detaljer, afviserstenene foran portåbningen og den ældre porthammer på gårdsiden, samt nedgangen til kælderen og de skråtstillede revleluger foran. Endelig gælder det den traditionelle materialeholdning. 

De bærende fredningsværdier for Hospitalsgade 6 knytter sig i det indre til de bevarede dele af en ældre planløsning, herunder forhusets stuer mod gaden på første sal og det ældre trapperum samt kælderen under en del af sidehuset. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, heriblandt bræddegulve, pudsede vægge og lofter, stukkatur, hovedtrappens detaljer samt en- og tofløjede fyldingsdøre med alle detaljer. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
14-03-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
621-10-39/84

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Hospitalsgade 6

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap