Sag: Søndergade 32

Søndergade 32, Horsens
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søndergade 32
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Søndergade 32
Kommune:
Horsens
Omfang:
Forhuset (1772). Fredet 1919. *
Beskrivelse:
Søndergade 32 ligger centralt på sydsiden af handelsstrøget i Horsens.

Forhuset er opført i to plan over en pudset sokkel. Mod gården er en sidefløj påbygget mod vest og en lav tilbygning i hjørnet mellem de to fløje. Taget er et heltag belagt med røde vingetegl. I rygningen findes to skorstenspiber. I tagfladerne mod gaden ses fire smalle kviste og tre tagvinduer, mod gården tre kviste og ligeledes tre tagvinduer. Mod gaden er stueplanets facade ombygget til butiksfacade med træpiller og store glasfelter. På førstesalen er sort opstolpet bindingsværk med hvide tavl. Mod øst er et portfag med en tofløjet fyldingsdør og en udskåret portal over portåbningen. I portgennemgangen findes indgangspartiet. Døren er en nyere beklædt dør. Mod gården er rødt opstolpet bindingsværk med gule tavl på førstesalen. Facaden i stueplanet er skjult af den lave tilbygning.

I det indre er førstesalen ombygget til moderne butiksindretning med sammenhængende store rum hvor alle overflader undtaget et ældre glasloft i den vestre del og en profileret støbejernssøjle. Førstesalen og tagrummet rummer lejligheder, der er præget af nyindretning med nyere materialer og overflader overalt. Hovedtrappen fra portgennemgangen er dog af ældre dato.
Bygningshistorie:
Forhuset er opført år 1772 af Knud Sørensen Monbjerg. Den udskårne portoverligger bærer hans og hustruens initialer. 

Facaden i stueplanet mod gaden er udskiftet i nyere tid til butiksfacade med store glasfelter. Herover har beboelsesdelen i nyere tid gennemgået en gennemgribende renovering og modernisering.
kilder:
Kulturarv.dk

horsensleksikon.dk
Miljømæssig værdi:
For Søndergade 32 er den miljømæssige værdi knyttet til forhusets placering i husrækken langs Søndergade, hvorved bygningen indgår som et vigtigt element i et historisk mættet område af byen. Endvidere bidrager bygningen med portåbningen til byens infrastruktur ved at skabe forbindelse mellem butiksstrøget og et bagvedliggende parkeringsanlæg.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Søndergade 32 knytter sig til bygningskompleksets opførelse som en bygård midt i Horsens. I 1700-årenes første halvdel voksede Horsens til en betydelig handelsby, og især omkring 1770erne og frem foregik mange omfattende byggerier, og den tidligere Købmandsgård i Søndergade 32 var en del af denne udvikling.  

Den kulturhistoriske værdi er knyttet til bygningens alder og bindingsværkskonstruktion, hvor den som den sidste bevarede bindingsværksgård i Søndergade fortæller om byens tidlige sociale og økonomiske struktur såvel som tidligere byggeteknisk praksis.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi er knyttet til forhusets bindingsværksfacade og tegltaget, hvilket tilsammen med de traditionelt udførte vinduer på første sal og den udskårne portal over porten over bygningen et traditionelt udtryk, der viser bygningens høje alder. 

I det indre er det bevarede glasloft og støbejernssøjlen udtryk for et forfinet æstetisk udtryk, der dog ikke er fra bygningens oprindelse, men et levn fra tidligere tiders butiksindretning.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre er de bærende fredningsværdier knyttet til forhusets hovedform med overfacade i bindingsværk og tag belagt med røde tegl, de traditionelt udførte døre og vinduer samt porten og inskriptionen herover. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre er de bærende fredningsværdier knyttet til det bevarede glasloft og støbejernssøjlen i stueplanet samt de ældre og oprindelige dele af hovedtrappen fra portgennemgangen. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
13-07-2010
Journal nr.:
2010-7.83.03/615-0001


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Søndergade 32

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap