Sag: Åboulevarden 85 A

Åboulevarden 85 A, hj. af Badstuestræde, Horsens
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Åboulevarden 85 A
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Åboulevarden 85 A, hj. af Badstuestræde
Kommune:
Horsens
Omfang:
Pakhus (ca. 1760).
Fredet 1919.*
Beskrivelse:
Pakhuset ligger centralt i Horsens by, vinkelret på gaden, så sydgavlen er en del af husrækken, mens den vestlige langside følger Badstuestræde, den østlige langside vender ind til et lukket gårdrum og den nordlige gavl støder op til Klosterkirken. 
 
Pakhuset er 19 fag langt og fem fag bredt og opført i to stokværk højt bindingsværk, med rødt, teglhængt heltag. Over en sorttjæret sokkel er bindingsværket malet i en støvet mørkegrøn farve, mens tavlene er pudsede og malet lysegule. Bindingsværket har dokker, løsholter, skråstivere, synlige bjælkeender samt fod-, top og overgangsrem. I tredje og fjerde fag fra syd findes et gennemgående portrum, hvorfra der er adgang til pakhuset. Døre og vinduer er alle nyere med gråmalede karme og rammer og udført med termoruder. Foran alle åbninger sidder nyere, men traditionelt udførte revleluger og -døre, der er malet i samme farve som bindingsværket. I den sydlige gavl ses tillige en hejsebom øverst oppe og i tagfladerne er enkelte små støbejernsvinduer. 

Indvendigt er pakhusene indrettet til butik i stueetagen og på førsteetagen, mens de to øvre tagetager er uudnyttede. På hver etage er bevaret de åbne etagedæk samt den oprindelige, synlige konstruktion af søjler, bjælker, kopbånd og bjælkelag. I stueetagen er tillige mindre, lukkede rum, der indeholder teknik og toiletter, og mellem stueetagen og førsteetage er en nyere halvsvingstrappe med trætrin og jernværn samt håndliste. De få døre der er i bygningen er nyere. Stueetagen har et støbt gulv, mens de øvrige etager har bræddegulve. Til de øvrige lofter er ligeløbstrapper og øverst oppe ved den sydlige gavl er bevaret det oprindelige hejseværk. Tagstenene er understrøgne.
Bygningshistorie:
Pakhuset er opført omkring 1760 og var oprindeligt en del af en større købmandsgård. 
 
Fra 1902-1904 blev den tidligere å kastet til og en ny vej blev etableret. 

Bygningen har fungeret som pakhus frem til slutningen af 1970’erne, i sidste periode som pakhus for Poul Petersens Tobaksfabrik.

I 1989 blev en stor del af bindingsværket udskiftet i den sydlige del. 

I 1996 blev bygningerne på pakhusets østlige side revet ned og nye opførte. I den forbindelse blev en del af bindingsværket restaureret eller udskiftet, og umiddelbart herefter i begyndelsen af 1990’erne blev pakhuset indrettet til tegnestue. I den forbindelse blev der blandt andet isat vinduer og døre bagved alle revleluger, og der kom nye gulve, trappe og døre i det indre.
kilder:
Fra det nu forsvundne Horsens, Med fotografier fra Horsens Museums lokalhistoriske Samling, Finn Jernø Pedersen, Strandbergs Forlag, 1983.

Hugo Matthiessens Horsens 1914 og 1915, Ole Schiørring, Horsens Museum & Forlaget Hikuin, 1996. 

Fra grubehus til grillbar, Horsens 1 100 år, Bodil Møller Knudsen og Ole Schiørring, 1992.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi for pakhuset knytter sig til placeringen i Horsens traditionelle bebyggelsesstruktur, hvor den indgår som en integreret del af den sammenhængende facadelinje, og er dermed en vigtig bygning både mod Åboulevarden og mod Badstuestræde.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig til pakhuset som bygningstype, der er et vidnesbyrd om den tid, hvor havnekanalen strakte sig langt ind i byen og hvor der langs med denne lå store købmandsgårde i 1700-tallet. Kanalen var siden middelalderen den vigtigste transportvej, og derfor var det også de vigtigste og største gårde, der var placeret her. Den brede gennemkørsel underbygger fortællingen om at sydgavlen tidligere lå helt ud til kanalen, så vejen måtte gå igennem bygningen.


Pakhusets relativt fritstående facader vidner om at det var vigtigt at man kunne laste varer ind og ud fra alle sider. Dette aflæses tillige ved de mange revledøre og -luger samt af hejsebommen i den sydlige gavl. Oprindeligt har skibene kunne ligge til kaj langs med sydgavlen og derfra hejse varer direkte fra skibet op i pakhuset. Bygningens praktiske anvendelse og funktion afspejles tillige i den enkle materialeholdning, bindingsværkskonstruktion og det store ubrudte tag.

Indvendigt knytter værdierne sig til de store åbne rum og den synlige konstruktion, der tillige påviser bygningens oprindelige funktion og etagernes bæreevne. Hertil kommer det bevarede hejseværk ved sydgavlen, der fuldender fortællingen om, hvordan man oprindeligt hejste varer op.
Arkitektonisk værdi:
De arkitektoniske værdier findes først og fremmest i facadens opbygning og stærke konstruktive udtryk. Bygningens proportionering, enkle men karakteristiske materiale- og farveholdning og sammenhængen mellem gavle og langsider får pakhuset til at fremstå som en harmonisk og helstøbt form.  Dette underbygges af det ubrudte, teglhængte heltag. Det taktfaste traditionelt udførte bindingsværk med tætsiddende dokker, løsholter og gennemgående skråstivere giver bygningen karakter, og mellem etagerne skaber overgangsfoden og bjælkeenderne et horisontalt bånd.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det samlede volumen med de næsten ubrudte tagflader, herunder bindingsværket med alle detaljer samt det store teglhængte og ubrudte tag. Hertil kommer de mange revleluger og døre samt hejsebommen i sydgavlen. Endelig gælder det den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de store åbne rum, den synlige konstruktion med alle detaljer og hejseværket ved sydgavlen samt til den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
12-06-2002
Begrundelse:
Journal nr.:
2001-926/615-0006


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Åboulevarden 85

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap