Sag: Åboulevarden 121

Åboulevarden 121, Horsens
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Åboulevarden 121
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Åboulevarden 121
Kommune:
Horsens
Omfang:
Forhuset (ca. 1870) med porten (1739).
Fredet 1919. Udvidet 1978.*
Beskrivelse:
Åboulevarden 121, der består af et forhus og en portbygning indgår i gadens husrække, der er beliggende i Horsens ældre bydel.

Forhuset er en grundmuret bygning i to etager med teglhængt, rødt heltag, der i rygningen har en bred skorstenspibe, i gul, blank mur med profileret krave. Facaden og gavlene står i blank, gul mur og facaden er prydet med vandrette bånd af formsten, kordongesims, pilastre mellem vinduesfagene på førsteetagen samt et geometrisk bånd under en profileret hovedgesims. Facaden har i de to vestligste fag korspostvinduer, mens det østlige fag har trefagsvinduer. Alle vinduer er ældre og hvidmalede med traditionelt udførte, kittede sprosser. Vinduerne er placeret under fladbuede stik og har murede sålbænke. I tagfladen mod gaden er et enkelt traditionelt tagvindue. I den vestlige gavl, inde i portrummet findes en ældre, hvidmalet, tofløjet fyldingsdør med ruder i den øverste del, og øverst i gavlen er et enkelt etrammet vindue i stil med de øvrige vinduer. Gårdsiden er pudset og hvidmalet med en enkel gesims og en todelt nyere dør med diagonalt vindue. Gårdsidens har ældre, hvidmalede, torammede vinduer samt et enkelt etrammet, og alle vinduer har sålbænke og gesims som facaden. I gårdsidens tagflade er et stort, nyere tagvindue.

Portbygningen er opført i en etage og med ældre portstolper og porthammer mod gaden. Over porthammeren er en profileret, hvidmalet gesims samt et rødt teglhængt heltag med små tagvinduer i begge tagflader. Porthammeren er udført med årstal, inskription og udskårne blomstermotiver. Inde i portrummet er en nyere belægning med brosten og teglsten, og loftet er beklædt med brædder.

I forhusets indre er den oprindelige grundplan i store træk bevaret med en gennemgående hovedskillevæg og et trapperum i forbindelse med hoveddøren. Der er én lejlighed i stueetagen og én på førsteetagen samt to værelser i tagetagen. Køkkener og badeværelset i stueetagen ligger mod gården, mens stuerne ligger mod gaden. Portbygningens tagetage er delt på langs, og der er indrettet to badeværelse, et til førsteetagens lejlighed og et til naboejendommen. Oprindeligt var der to stuer mod gaden på hver etage, men i dag er skillevæggene fjernet, så der kun er en stor stue. Tillige er der større murgennembrydninger mellem stue og køkken samt mellem køkken og forstue på førsteetagen. Der er flere ældre bygningsdele i forhuset, herunder hovedtrappen med ældre, drejede balustre, fyldingsdøre samt ældre bræddegulve på førsteetage og i tagetagen. Badeværelser og køkkener har nyere overflader og elementer og i stueetagen er nyere gulve. Vægge og lofter er pudsede.
Bygningshistorie:
Portbygningen er opført i 1739 og har sandsynligvis tilhørt en tidligere købmandsgård.  

Forhuset er opført i 1870’erne.

Fra 1902-1904 blev den tidligere å kastet til og en vej blev etableret.
kilder:
Fra det nu forsvundne Horsens, Med fotografier fra Horsens Museums lokalhistoriske Samling, Finn Jernø Pedersen, Strandbergs Forlag, 1983.

Hugo Matthiessens Horsens 1914 og 1915, Ole Schiørring, Horsens Museum & Forlaget Hikuin, 1996.

Fra grubehus til grillbar, Horsens 1 100 år, Bodil Møller Knudsen og Ole Schiørring, 1992.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi for Åboulevarden 121 knytter sig til forhusets placering i Horsens traditionelle bebyggelsesstruktur, hvor den indgår som en integreret del af den sammenhængende facadelinje, der engang lå ned til åen, inden denne blev kastet til i starten af 1900-tallet.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre først og fremmest til den store forskel mellem forhuset og portbygningen, der ved deres forskellige udtryk vidner om forskellige bygningsperioder på grunden.

Årstallet på portbygningens porthammer fastslår opførelsestids-punktet 1739, og sammen med skriften, den øvrige dekoration, selve konstruktionen og det stejle tag, er portbygningen karakteristisk for datidens byggeri. Porthammeren med portstolper må antages at stamme fra en af de tidlige gårde, der lå ned til åen i 1700-tallet, hvor Horsens kun var en mindre by. Åen var siden middelalderen den vigtigste transportvej, og derfor var det også de vigtigste og største gårde der var placeret her.

Forhuset derimod repræsenterer den senere bebyggelsesperiode i 1870’erne hvor byen på grund af industrialiseringen voksede betydeligt og fik en helt anden karakter end tidligere, hvilket det også ses af forhusets facade. Med de mange murede dekorationer er det et fint eksempel på et byhus i provinsen i denne periode, hvor bygningskulturen var præget af historicismens dekorationsrigdom, der var inspireret af tidligere stilarter. Kendetegnet for periode er blandt andet facadens blanke, gule mur og detaljer inspireret af antikkens søljeorden, bånd og gesimser.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den oprindelige grundplan, herunder midtskillevæggen, trappeopgangen og den traditionelle placering af stuer mod gaden, mens funktionsbetingede rum som badeværelser og køkkener ligger mod gården. Hertil kommer de bevarede ældre bygningsdele, herunder hovedtrappe, de ældre fyldingsdøre og de bræddegulve, der vidner om bygningens alder.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Åboulevarden 121 knytter sig i det ydre til forhusets velproportionerede facade med de mange murede detaljer, der både opdeler facaden med en etageadskillelse samt i vinduesfag på førsteetagen. Hertil kommer de relativt store vinduespartier, hvis bevarede karme, rammer og sprossedeling er velproportionerede. Ydermere er der stor arkitektonisk værdi i de blanke mure, hvor nuanceforskellen mellem stenene sørger for et naturligt spil i muren. Dette harmonerer med de mange detaljer, der foruden at tildele vandrette og lodrette inddelinger sørger for en let reliefvirkning, hvilket giver dybde til facaden.
Bærende fredningsværdier:
I forhusets ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den velproportionerede bygningskrop med facadens blanke, gule mur og talrige murede detaljer. Hertil kommer det delvist ubrudte tag og skorstenspiben i rygningen. Ydermere gælder det bygningsdetaljer som vinduerne med alle detaljer og den tofløjede hoveddør i portrummet. Endelig knytter de bærende fredningsværdier sig til den traditionelle materialeholdning.

I forhusets indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den delvist ældre grundplan med hovedskillevæg, trapperum samt placeringen af de forskellige rum. Hertil kommer de ældre bygningsdetaljer, herunder de ældre trægulve og fyldingsdøre samt hovedtrappen med alle detaljer. Endelig knytter de bærende fredningsværdier sig til den traditionelle materialeholdning.

For portbygningen knytter de bærende fredningsværdier sig til den enkle form, det gennemgående portrum, porthammeren med alle detaljer samt gesims og stejlt, teglhængt heltag. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
08-01-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
625-10-31/81

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
05-12-1978
Begrundelse:
Journal nr.:
66-10-6/0/77

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Åboulevarden 121

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap