Sag: Lichtenbergs Gård, nu Jørgensens Hotel

Søndergade 17, Horsens
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lichtenbergs Gård, nu Jørgensens Hotel
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Søndergade 17
Kommune:
Horsens
Omfang:
Forhuset (1744 af Nicolaus Hinrich Rieman).
Fredet 1918.*
Beskrivelse:
Lichtenbergs Gård ligger i Søndergade 17 midt i Horsens. Fredningen omfatter forhuset, der er sammenbygget med et yngre sidehus samt nabobygningen Søndergade 19. Disse bygninger er ikke omfattet af fredningen. Mod søndergaden 15 ses en slippe. 

Beskrivelsen tager udgangspunkt en besigtigelse af stueetage, to hotelværelser, herunder nummer 104 og 105 samt hotelkorridorer og kælder.  

Forhuset er i grundmur og opført i to etager i én fløj over en kælder med en høj gråpudset sokkel med let fremspring. Facaden afsluttes af en bred, pudset gesims. Bygningen bærer et rødt, teglhængt tag med let opskalkning og halvvalm i vestre side. I tagfladen ses fire nyere kviste med rundbuet fronton. Midt i facaden er en gennemgående trefagsgavlkvist med svejfet overside og et ovalt, opsprosset vindue, der flankeres af to gennemgående karnapper med tårnkarakter over et fag og med en kraftigt dimensioneret segmentfronton, der smykkes af guldkugler. Øverst i facaden ses endvidere en gylden stjerne. Murene er pudsede og malede i en lys orange, mens facadehjørnerne fremhæves af en hvid, kvaderstenspuds. Midt i facaden ses en hovedtrappe med et slankt værn. Indgangspartiet har en dobbeltfløjet fyldingsdør med udskæringer og et rundbuet overvindue. Døren er indrammet af en sandstensportal med liséner med volutter og akantusblomster, en fronton med engle hvilende på svejfede sider. bygherres våbenskjold samt inskriptionen: ”Wass Gott Beschert Uns Niemandt Werdt”. Vest for hovedindgangen er en nyere, dobbeltfløjet kælderdør. Mod gården er et vindfang med en trekantsfordakning og udskårne trædekorationer. Facadens vinduer er overvejende traditionelt udførte, firerammede vinduer med todelte underrammer. Vinduerne er indrammet af en kraftig, pudset indfatning med øreindfatning. I stueetagen er vinduesindfatningen smykket af en rundbuet sandstensfronton, mens første etage afsluttes af en trekantsfronton, tillige i sandsten. I tagetagens kviste ses nyere vinduer, ligesom der mod gården ses nyere termovinduer. 

Forhuset er sammenbygget med et nyere sidehus samt ejendommen i Søndergade 19, hvori der er indrettet nyere hotelværelser samt elevator. Forhuset er indrettet med et centralt forrum, der på den ene østre fag giver adgang til en reception med et opholdsrum og med en gadevendt karnap. I forlængelse af receptionen er et gadevendt rum, der anvendes til bibliotek. I de vestre fag findes tre gadevendte rum, med forbindelse til en gårdvendt sal og et køkken. Køkkenet er sammenbygget med et nyere baghus og adskilles af en døråbning med en trappe. I forlængelse af forrummet er stort trapperum, der forbinder, stue-, første- og tagetagen. Der er gårdvendte toiletter samt en ældre revledør, der fører til gårdrummet. Første- anden- og loftsetage er indrettet med gade- og gårdvendte hotelværelser, hver med et nyere indrettet badeværelse. Der er kælder under hele forhuset, der er indrettet som restaurationslokale. Kælderen udgør et lille kælderrum samt et stort gadevendt rum i hele bygningens længde, kælderen er indrettet med en nyere bar, gårdvendte toiletter samt et ældre kølerum med adgang til køkkenet, der ligger i den nyere fløj. Kældergulvene er nyere flisegulve, væggene er pudsede og hvide og lofterne er krydshvælvede med søjler.  

Forhusets indre er karakteriseret ved både ældre og nyere materialer, der er flise- og tæppebelagte gulve, pudsede, malede og tapetserede vægge, samt vægge med paneler og pudsede lofter. 

I stueetagen samt i de to besigtigede hotelværelser på bygningen første etage forefindes der et rigt dekoreret interiør med ældre bygningsdele og -detaljer, herunder revledøre og fyldingsdøre med greb, gerichter og låsetøj, fod-, brystnings- og lysningspaneler, kaminnicher, dørstykker med stukkatur samt lofts- stukkatur og -malerier. Endvidere er der en række nyere bygningsdele og -detaljer, herunder nyere pladedøre, trapper og sænkede pladelofter.
Bygningshistorie:
Lichtenbergs Gård er opført i 1744 af Gerhardt Hansen (1697-1764), der blev adlet Lichtenberg. Lichtenberg lod bygmesteren, Nicolaus Hinrich Rieman ombygge familiens købmandsgård i Søndergade i barok stilart. Gerhard Hansen var ud af en velhavende købmandsslægt og blev uddannet handelsmand og blev sidenhen jord- og godsejer. Lichtenberg blev kendt som en ombygger og fornyer af herregårde. I midten af 1700-tallet ejede Lichtenberg 10 herregårde med tilhørende kirker, bl.a. Engelsholm, Ussinggård og Serridslevgård og var selv bygmester på en række større ombygninger. Lichtenberg var en driftig handelsmand og industriproducent, herunder teglstens- kobber og papirproducent samt skibsreder. Ved Frederik d. 5.s besøg 1749 i Det Lichtenbergske Palæ blev Lichtenberg udnævnt til etatsråd. I dag fungerer bygningen som hotel.
kilder:
http://www.arkitekt-raadgivning.dk/rokoko.html

Kommuneatlas Horsens. Bevaringsværdier i byer og bygninger. Miljøministeriet og Planstyrelsen i samarbejde med Horsens Kommune. 1991. 

http://horsensleksikon.dk/byvandring_det_lichtenbergske_palae/

Trap Danmark. VII. Aarhus og Vejle Amt. København. 1926.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Lichtenberg Gård knytter sig til bygningens beliggenhed midt i Horsens i den brede Søndergade, hvor bygningen med sin monumentale karakter og signifikante detaljer, herunder trefags-frontkvisten flankeret af karnapper med tårnkarakter med sandstensdetaljer, giver bygningen en markant fremtræden i gaderummet.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Lichtenbergs Gård knytter sig til bygningen som et eksempel på et borgerhus i det ydre ombygget i pompøs senbarok stilart med bevarede elementer af et rokokointeriør.
Arkitektonisk værdi:
I det ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til den senbarokke facade med markante og artikulerede bygningsdele og -detaljer, herunder den centrale trefagskvist flankeret af de fremspringende karnapper med kraftig rundbuet fronton, samt den markante indgangsportal og vinduer med trekants- og rundbuet fordakning, der giver bygningen et markant og monumentalt udtryk i gadebilledet.   

I det indre knytter de arkitektoniske værdi ved Lichtenbergs Gård sig til de bevarede dele af et rokokointeriør med rumsuiterne i bygningens stueetage, der sikrer lange kig gennem bygningen. Hertil kommer alle ældre bygningsdele og -detaljer, herunder fyldingsdøre med indfatninger, messinggreb og låsetøj, fod-, brystnings-, og lysningspaneler samt stukkatur, der tilsammen giver et historisk og stemningsfuldt udtryk.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier ved Lichtenbergs Gård knytter sig overordnet til bygningen, som et eksempel på en gård ombygget til et repræsentativt borgerhus i senbarokstil i 1740’erne med elementer af et rokokointeriør. 

I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til forhuset opført i grundmur i én fløj i to etager over en høj kælder med en høj pudset sokkel med let fremspring, til det teglhængte tag med let opskalkning, den gennemgående trefagskvist samt de to karnapper med segmentfronton. Hertil kommer alle ældre bevarede bygningsdele og -detaljer, herunder de traditionelt udførte vinduer samt hovedindgangens dobbeltfløjede dør med detaljer, samt gårdsidens revledør med pålagte detaljer, sandstensdekorationerne omkring vinduer og døre, kvaderstensdetaljerne, det pudsede gesimsbånd. Endelig skal nævnes den traditionelle materialeholdning.  
 
I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af en ældre grundplan samt til alle ældre bygningsdele og -detaljer, herunder rumsuiter, ældre revledøre og fyldingsdøre med greb, gerichter og låsetøj, stukkatur, fod-, brystnings- og lysningspaneler, dørstykker med stukindfatning samt loftsmalerier og kaminnicher med stukdekorationer samt de hvælvede kælderlofter. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
31-08-1981
Journal nr.:
625-10-32/81

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-07-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
"Søndergade 017, ""Lichtenbergs gård"", nu Jørgensens Hotel, matr.nr. 490a, Horsens bygrunde. Bygningshistorisk beskrivelse. 3 sider samt fotografier. Birch & Svenning. Juni 1981. Søndergade 017, ""Lichtenbergs gård"", nu Jørgensens Hotel, matr.nr. 490a, Horsens bygrunde. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 1 side. Klaus Boyer Rasmussen/Fennet Consult. Maj 1988. "


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Søndergade 17

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap