Sag: Tønballegård

Tønballevej 1, Hedensted
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Tønballegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Tønballevej 1
Kommune:
Hedensted
Omfang:
Hovedbygningen og den trelængede avlsgård (1887-88 af Hector Estrup). Fredet 1987.
Beskrivelse:
Tønballegård ligger syd for Horsens fjord, vest for Hjarnø. Gården består af et fritliggende hovedhus mod øst og trelængede avlsbygninger mod vest. Herudover er der yderligere et fritliggende stuehus kaldet ”det gule hus”, som ligger umiddelbart syd for og parallelt med sydlængen af avlsbygningerne, samt et udhus nord for avlsbygningerne. ”Det gule hus” og udhuset er ikke en del af fredningen.

Stuehuset er opført i èn etage med høj kælder og udnyttet tagetage. Den fremstår med tre fremspringende hjørnepartier, der er løftet som tårne, op over tagkonstruktionen. De to vestlige hjørner er i to fulde etager, mens det sydøstlige hjørne er i tre fulde etager. I det sydøstlige hjørne er der ligeledes en tilbygning, som indeholder vinterstue i stueetagen og tagterrasse på 1 sals niveau.  Bygningen er opført i røde tegl med karakteristiske detaljer i glaserede formsten. Den høje sokkel er beklædt med granitkvadre og teglfacaden er afsluttet med friser op mod taget. Taget, som er skifferbelagt, er helvalmet og det sydøstlige hjørne har pyramidetag.

Stuehusets oprindelige indretning er i vid udstrækning bevaret med opholdsrum i stueetagen, værelser i tagetagen, samt servicerum i kælderen.

I den oprindelige indretning var opholdsrum placeret i stueplan omkring en central vestibule med trappe, medens værelser lå på 1. sal. Køkken, folkerum, værelse til tyende og depoter lå i kælæderen med trappe og med elevatorforbindelse til stueplan placeret ved hovedtrappen. Indvendig fremtræder bygningen med snedkerdetaljer omkring væg- dør- og vinduespartier. I stuerne findes to høje kakkelovne. I det tidligere køkken er det oprindelige brændekomfur, med to gruekedler i tilstødende rum. Oprindeligt blev hovedbygningen opvarmet med 13 kakkelovne/brændeovne, fordelt med to dobbelte og to enkelte skorstene.

Avlslængerne er stråtækte og opført i én etage i kampesten og røde tegl. Den nordlige længe, som tidligere var kvægstald indeholder i dag et udstillingsområde, værksteder, samt fyrrum. Den sydlige længe, som tidligere var svinestald, indeholder i dag lejercenter med køjesengsværelser, forsamlingsrum samt toilet- og badefaciliteter. Den samlende længe, vestlængen, var lade og fremstår i sin oprindelige form, som et stort åbent uopvarmet rum.

Bygningshistorie:
Den nuværende ejendom blev samlet ved opkøb af en række jorder gennem sidste halvdel af 1800-tallet. Oprindeligt lå der et firlænget bygningsanlæg, den gule gård, hvoraf nu er bevaret stuehuset, Det Gule Hus, der stammer fra ca. 1857, opført af Chresten (Drejer) Nielsen.

Kammerraad J. Glud på Jensgaard købte Tønballegaard i 1860, hvorefter hans søn, Poul Chr. Glud overtog gården. I 1868 overdrog han den igen til sin yngre bror, Gustav Glud (1840-1911), som var den, der satte afgørende præg på Tønballegaard. Omkring 1870 nedrev han de tre udlænger fra den gule gård og opførte i stedet det eksisterende avlsbygningsanlæg. En svinestald på 240 m2 og en kvægstald af tilsvarende størrelse med stråtag. I 1886-88 opførte Gustav Glud den nuværende hovedbygning, som sidste del af det store anlæg.

Gården blev i 1911 købt af broderen, godsejer Frederik Glud, hvis søn, Johan Valdemar Glud, arvede den i 1923. Fra 1929 til 1942 blev den drevet af hans enke, som videregav den til sine 3 børn. Den sidst levende, Marie Cecilie Glud, boede på gården til sin død i 1989.

I 1981 købte Naturstyrelsen bygninger og jordtilliggender på ca. 73 ha. skov og agerjord af de 3 søskende, mod at de kunne blive boende på ejendommen så længe de ønskede. I 1987 blev hovedbygningen sammen med den trelængede avlsgård fredet.

Efter Marie Cecilie Gluds død var hovedbygningen og længerne i en årrække udlejet til en antikvitetshandler, der boede og drev forretning på ejendommen. Det gule hus var indtil 1/8 1996 udlejet til bolig. Herefter indrettede naturcentret sig midlertidig i bygningen, idet ingen andre bygninger var brugbare på dette tidspunkt.

Naturcenteret åbnede 1. september 1996 i et samarbejde mellem Juelsminde, Børkop og Hedensted kommuner og Randbøl Statsskovdistrikt. I dag er gårdens officielle navn "Tønballe Naturcenter".

I 1998 blev stålskorsten og centralt træpillefyr anlagt. I 1999-01 blev avlsbygningerne renoveret med stor respekt og pietetsfølelse. Der blev der indrettet 48 sengepladser i 14 små soverum i den gamle kostal, vinduerne blev udskiftet og i laden blev der etableret et rustikt, men flot opholdsrum til 50 personer, medens hoveddelen af den gamle lade blev bevaret som oprindeligt opført

I foråret 2003 åbnede en lille landskabsudstilling i nordlængen der i tekst og billeder fortæller den om gårdens kulturhistorie, fiskeri i fjorden m.m.

I 2007-08 lykkedes at få bearbejdet et projekt for 1. sal og tårn, så kgl. bygningsinspektør Kjaer og Richter A/S kunne forestå færdiggørelsen af indretningen i 2009. Samtidig blev der etableret handicapadgang.

Som supplerende information kan desuden oplyses at murstenene anvendt i hovedbygningen er produceret på eget teglværk nedenfor gården. Teglværket blev opført samtidig med Det Gule Hus. Herfra udskibede man også tegl til andre byggerier i sognet og nabosognene fra Gluds Bro. Teglværket blev nedlagt umiddelbart efter opførelsen af hovedbygningen, formentlig pga. mangel på egnet ler.
kilder:
www.naturstyrelsen.dk
Miljømæssig værdi:
Tønballegård ligger som et selvstændigt firlænget gårdanlæg på den jyske østkyst mellem dyrkede marker. Den eneste nærliggende bygning er ”Det gule hus”, som er en del af bygningsanlæggets historie.
Kulturhistorisk værdi:
Tønballegård fremstår som et karakteristisk eksempel på en proprietærgård fra 1800-tallets slutning og afspejler familiens Glud rigdom.
Arkitektonisk værdi:
Hovedbygningen er tegnet af arkitekt Hector Estrup (1854-1904) og er skabt i historicistisk stil med stærke rødder i den da herskende Herholdt-Storckske arkitekturretning.

Hector Estrup var uddannet på Kunstakademiet i 1880, som elev af arkitekterne Herholdt og Storck. Fra 1882 drev han en ikke ubetydelig arkitektvirksomhed i Horsens.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig primært bygningsanlæggets samledes ydre fremtræden, samt til hovedbygningens arkitektoniske udtryk, som den firlængede gård med en monumental hovedbygning.

For avlsbygningerne knytter de bærende fredningsværdier sig primært til de ydre proportioner og materialeholdning.

For hovedbygningen knytter de bærende fredningsværdier sig både til det ydre og det indre til proportioner, materialer og et højt detaljeniveau. I det ydre kan fremhæves de karakteristiske murdetaljer og fundamentets granitkvadre. Mens det i det indre omhandler hierarkiet mellem etagerne og de rummelige forløb, samt ikke mindst med mange snedkerdetaljer.  
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-09-1987
Journal nr.:
621-10-41/84


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 4


Fredet bygning Tønballevej 1
Fredet bygning Tønballevej 1
Fredet bygning Tønballevej 1
Fredet bygning Tønballevej 1

Fredede omgivelser: 2

Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap