Sag: Lunderskov Station

Torvet 2, Kolding
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Jernbanestation
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lunderskov Station
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Torvet 2
Kommune:
Kolding
Omfang:
Lunderskov Stations hovedbygning og pakhuset (1866 af N.P. Holsøe). Fredet 1992. *
Beskrivelse:
I det følgende er der ikke taget stilling til lovligheden af bygningsarbejder foretaget i ejendommen.

Stationsbygningen og pakhuset ligger markant i byen ved torvet og hovedgaden.

Stationsbygningen er en grundmuret længebygning i blank mur af gule teglsten, som består af et toetages midterparti og to lave sidepartier, alle med skifertag. Midterpartiet er mod gaden fremskudt som en midtrisalit. I tagfladen sidder en skorsten med sokkel og krave. Murværket er udsmykket med facadebånd. I facaden sidder der over indgangspartiet et halvtag. Vinduerne i facaden har fladbuede stik og er i midterpartiet trefags. Vinduerne på perronsiden i stueetagen er rundbuede og har riflede støbejernssålbænke. Vinduerne er ældre eller traditionelt udførte med korspostopdeling. Der er desuden flere vinduer med termoglas. Dørene er overvejende nyere.

Pakhuset, der ligger i forlængelse af stationsbygningen, er en længebygning i én etage og står ligeledes i blank mur af gule teglsten og på taget er i dag bølgeeternit. Døre og porte er grønmalede, mens vinduerne er enten grøn- eller hvidmalede. Der er småsprossede vinduer på perronsiden, små krydssprossede vinduer mod vejen og senklassicistiske vinduer i gavlene. Porte og læsseluger har sidevanger af granit.

I det indre har stationsbygningen en delvist oprindelig og symmetrisk planløsning i stueplan. Overfladerne er overvejende nyere i stueetagen, mens lejligheden på førstesalen fremstår med ældre bræddegulve og vægbeklædning samt ældre fyldingsdøre. Trapperne er oprindelige, og flere skorstenskerner er bevarede. I kælderen er der bevaret ældre døre og dele af et ældre køkken samt lofter med monierhvælv.

I pakhuset er der bevaret dele af en ældre indretning, herunder et flise- og et bræddegulv. Den overvejende del af pakhuset udgør et stort rum med betongulv og loft til kip.
Bygningshistorie:
Stationsbygningen er sandsynligvis tegnet af arkitekt N.P.C. Holsøe (1826-1895), der stod for opførelsen af en lang række stationsbygninger som arkitekt ved Indenrigsministeriets kontrol. Efter indgåelsen af en stor kontrakt i 1861 mellem den danske stat og et engelsk entreprenørfirma om det jysk-fynske hovedbanenet fik Holsøe til opgave at levere projekter til alle større stationer.

Lunderskov Station er en af arkitektens tidlige stationsbygninger, og den er et velbevaret eksempel på en stationsbygning med tilhørende pakhus fra den tidlige engelske anlægsperiode. Den, i forhold til byen, relativt store station skyldes Lunderskovs funktion som jernbaneknudepunkt.
kilder:
Fredningsværdier i DSB’s Stationsanlæg, registrering 1992

Kulturstyrelsens arkiv
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til stationens markante og fornemme plads i byen ved torv og hovedgade med pakhuset i forlængelse heraf samt til bygningskomplekset i sin helhed, der som typologi er karakteristisk for perioden, hvor den blev opført, samt for arkitekten N.P.C. Holsøe.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved stationsbygning og pakhus knytter sig overordnet til fortællingen om en station fra den tidlige engelske anlægsperiode i Jylland. Den fornemme plads i byen ved torvet og stationsbygningens anseelige størrelse for en mindre stationsby skyldes byens daværende position som knudepunkt for jernbanen. Lunderskov Station er desuden et tidligt eksempel på en ”officiel” arkitektur inden for stationsbyggeri i Danmark med sit rundbuemotiv, der går igen i mange andre stationer fra perioden.

Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til komplekset som en karakteristisk stationsbygning fra perioden og fra arkitekt N.P.C.  Holsøes hånd. Der knytter sig således kulturhistorisk værdi til såvel de senklassicistiske elementer med facadebåndsudsmykning og de tre vinduer i pakhusets gavl samt til den historicistiske, nord-italienske inspirerede stil med rundbuede vinduer og blank mur. Ligeledes er der kulturhistorisk værdi ved den enkle og funktionelt bestemte arkitektur samt brugen af traditionelle materialer, herunder gule mursten, skifer, smedejern og granit samt vinduer med forskellige slags opsprosninger.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til hovedstrukturen med de delvist bevarede planløsninger i såvel stationsbygning som pakhus. I stationsbygningen gælder dette de to ventesale, der oprindeligt var inddelt i første og anden klasse samt den funktionelle opdeling af huset med en bolig på førstesalen. Overordnet fremstår Holsøes planløsning enkel og funktionel med en overordnet symmetri - helt i tråd med datidens arkitektoniske idealer.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for bygningskomplekset knytter sig overordnet til stationsbygningens karakteristiske og velproportionerede tredelte volumen med midterparti i to etager og sidefløje i én etage og i forlængelse heraf den langstrakte, lave pakhusbygning. Begge bygninger er opført i gul, blank mur med heltage med lav hældning og udhæng, der arkitektonisk knytter de to
bygninger sammen.

Der knytter sig arkitektonisk værdi til stationsbygningens harmoniske bygningskrop, den traditionelle materialeholdning med de enkelt udsmykkede facader i gul blank mur med gesims og facadebånd
samt til skifertaget, der med flad hældning og udhæng fremtræder med karakteristisk lethed, samt til skorsten og de stort set ubrudte tagflader.

Hertil kommer de traditionelle vinduesformater med det karakteristiske rundbuemotiv på perronsiden. Udtrykket er for bygningen generelt enkelt og præcist med anvendelse af få og gedigne materialer som mursten, smedejern og træ – og stationen er desuden håndværksmæssigt veludført helt ned i detaljen.

I det indre ligger den arkitektoniske værdi i den klare og funktionelle
planløsning med en overordnet symmetri i stueplan samt til de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer.

Der knytter sig arkitektonisk værdi til pakhuset i al sin enkelhed, hvad angår materialer og den funktionelle facadedisponering og indretning, herunder porte og læsseluger med granitkarme og de mindre vinduer med diagonale sprosser. Hertil kommer pakhusets åbne karakter i det indre samt de ældre overflader, herunder gulvene.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig overordnet til stationen som en tidlig repræsentant for en periode i dansk jernbanehistorie, hvor stationerne får deres ”officielle” udtryk med blandt andet rundbuemotivet. Hertil kommer, at bygningskomplekset i sin helhed fremstår velbevaret, hvad angår hovedstruktur, materialer og bygningsdetaljer i det ydre, herunder gulstensfacader, skifertag, skorsten, de ældre eller traditionelt udførte vinduer samt smedejernsdetaljerne. Endvidere kommer den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den i hovedtræk bevarede oprindelig plandisposition på etagerne samt til de ældre bygningsdele og -detaljer i form af trapper, skorstenskerner, fyldningsdøre, gulve og vægbeklædninger. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Jernbanestation
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-11-1992
Journal nr.:
411/623-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-09-2017
Journal nr.:
17/06047


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Torvet 2
Fredet bygning Torvet 2

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap