Sag: Branduhre Mølle

Tarpvej 27, Ikast-Brande
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Branduhre Mølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Tarpvej 27
Kommune:
Ikast-Brande
Omfang:
Vindmøllen (1843).
Fredet 1964.
Beskrivelse:
Branduhre Mølle ligger på et højdedrag omgivet af marker ved landbyen Uhre, tæt ved Brande. I tilknytning til møllen ligger et mindre hus med udstillingsplancher om møllen. Huset er ikke omfattet af fredningen.

Branduhre Mølle er en jordhollænder, der består af en ottekantet møllekrop tækket med strå. Møllen står på et fundament af syldsten og egetømmer, og øverst bærer møllekroppen en bådformet, stråtækket hat med svanskrøjer. Møllen har fem ældre, etrammede vinduer, hver med tre mindre brædder under. En ældre, tofløjet revledør fører ind i møllen. Alt træværk er sorttjæret.

I det indre har møllen fire etager. Alt mølleinventar til kornforarbejdning fremstår intakt, velbevaret og fuldt funktionsdygtigt, herunder melsigte, havrevalse, skalle-, skrå- og mellemkværn, grynbrækker, krondrev, stjerne-, kron- og hathjul. Via ældre ligeløbstrapper er der adgang mellem møllens forskellige lofter.
Overfladerne og inventaret er udført af træ og fremstår ældre eller nyt, men traditionelt udført.
Bygningshistorie:
Branduhre Mølle blev opført i 1843 og fungerede indtil 1950 som kornmølle. I 1950 blæste vingerne ned under en voldsom storm. Møllehatten har tidligere været løgformet og beklædt med pap. I 1980’erne blev møllehatten istandsat. Foreningen Uhre Mølle blev stiftet i 1994, og dens formål er at vedligeholde og drive møllen. I 2014 har møllen fået nye vinger.
kilder:
Møllebygninger i Danmark. Redegørelse og status 1993, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 1993

Udstillingsplancher ved Uhre Mølle
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Branduhre Mølle knytter sig til beliggenheden på højdedraget i det åbne landskab. Møllen er således synlig på afstand, hvorved den på naturlig vis kommer til at virke som et pejlemærke i landskabet.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Branduhre Mølle knytter sig til møllen som en landbrugshistorisk funktionsbygning, idet den gennem sin arkitektoniske fremtræden fortæller om det lokalt orienterede og af vejret afhængige, førindustrielle danske landbrug.

I det indre er den kulturhistoriske værdi relateret til de bevarede lofter og det intakte, bevarede mølleri, herunder melsigte, havrevalse, skalle-, skrå- og mellemkværn, grynbrækker, krondrev, stjerne-, kron- og hathjul, der fortæller om det lokalt orienterede førindustrielle danske landbrug.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi for Branduhre Mølle er i det ydre knyttet til møllens størrelse og dens rent funktionsbetingede arkitektur, der udmærker sig ved den konsekvente brug af træ og strå i udførelsen. Møllen fremstår enkel og helstøbt med strå på både møllekrop og -hat. Hertil kommer, at der er arkitektonisk værdi knyttet til møllens fremtræden i strå, der giver den en særlig stoflighed.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for Branduhre Mølle knytter sig til den ottekantede, stråtækte møllekrop og bådformede hat samt til krøjeværket. Hertil kommer de ældre vinduer og dør samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre er de bærende fredningsværdier knyttet til møllekroppens inddeling i lofter og til det intakte mølleinventar til kornforarbejdning, herunder melsigte, havrevalse, skalle-, skrå- og mellemkværn, grynbrækker, krondrev, stjerne-, kron- og hathjul samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-10-1964
Journal nr.:
6/64


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Tarpvej 27

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap