Sag: Nyboes Gård

Østergade 035-037, Holstebro
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nyboes Gård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Østergade 035-037
Kommune:
Holstebro
Omfang:
Forhuset (1793).
Fredet 1964.*
Beskrivelse:
Nyboes Gård ligger som sidste hus i gaderækken i udkanten af Holstebros historiske centrum ved byens østlige indfaldsvej.

Nyboes Gård er en enetages, grundmuret bygning med afvalmet gavlkvist og halvvalmet tegltag med to murede skorstenspiber i rygningen. Den høje sokkel er sorttjæret, og den hvidkalkede og pudsede facade opdeles af en sålbænkgesims, hvorunder pudsen er kvaderoptrukken. Øverst afsluttes facaden af en muret gesims. I den vestlige tagflade sidder nyere rundbuede kviste. Den asymmetrisk placerede gavlkvist opdeles af tre brede liséner. I det østre af gavlkvistens fag sidder en tofløjet fyldingsdør, udført i kopi, og øverst ældre, opsprossede vinduer med forsatsrammer. I den vestlige del af bygningen sidder ældre klassicistiske korspostvinduer med forsatsrammer, en ældre rødmalet fyldingsdør med overvindue mod gaden samt ældre fyldingsdøre med glas mod gården. I den østlige del af bygningen sidder nyere sidehængte vinduer med termoruder. Gavlene samt gårdsidens østre del står i røde sten med hvidmalet gesims. Bygningens farveholdning er forskellig, i den vestre del er vinduerne hvide ligesom dørene mod gården, mens både døre og vinduer er blå i den østre del. 

Indvendigt udgøres den vestlige del af tre boliger. En fælles forstue giver adgang til de to i stueetagen samt den i tagetagen. Rummenes overflader fremstår overvejende i en traditionel materialeholdning med trægulve, synligt bjælkelag samt pudsede vægge og lofter. Der er tillige bevaret en langsgående hovedskillevæg samt flere ældre bygningsdetaljer.  

Den østlige del er indrettet til museum med et samlingslokale i tagetagen. Stueetagen udgøres af en forstue med trappe til tagetagen, et toilet, et tekøkken samt ét stort lokale i gavlen. Bygningen står med nyere overflader overalt, herunder støbte gulve. Der er bevaret to ældre fyldingsdøre i forstuen.
Bygningshistorie:
De første bygninger, der udgjorde købmandsgården lige inden for byporten, var af bindingsværk, men blev i 1790´erne for små og måtte vige pladsen for storkøbmanden Jens Nyboes nye og mere tidssvarende købmandsgård fra 1793, der var en grundmuret firelænget købmandsgård med tegltag.

Forhuset blev på 36 fag med kvist over fire fag og port i tre fag. Fire skorstene kom på taget for at tage røgen fra syv kakkelovne og den indmurede gruekedel. Nyboes Gård blev indrettet med krambod og bolig for købmandsfamilien. Man fik en sal, der senere deltes op i flere rum. Ved samme lejlighed fik ét af værelserne hvide vægge og lyserøde døre og vinduer. I kaffestuen var væggene olivengrønne og vinduer, døre og loft perlegrå, og her stod en toetagers bilæggerovn. Bag kaffestuen og forstuen var spisekammer og køkken. Desuden var der kontor og værelser. Der var kælder under seks fag.

Vesterlængen var på 18 fag og havde portindkørsel. Bygningen blev anvendt til pakhus og vognport. Mod øst lå en 18 fag længe, der blev anvendt til lade og svinehus. Nordlængen var 27 fag lang og var indrettet med karlekamre, gæstestald, hakkelse og fåresti. Den resterende del af længen blev brugt til lade. Syd for bygningerne lå en have med frugttræer og et lysthus, og bag ved dette, ned mod åen, var blegepladsen. Nord for gården var kålhaven. Navnet Nyboes Gård kom til senere.
 
I et nu nedrevet baghus til Nyboes gård startede Laurids Buch, i 1828, byens første tobaksfabrik.
I 1977 blev forhuset afkortet med otte fag mod øst, af hensyn til en kommende indre cirkulationsgade, som var blevet planlagt i begyndelsen af 1960´erne.
I 1978 blev de fire østligste fag indrettet til museum ”Det Gamle Postkontor”. I den forbindelse blev der isat en ny tofløjet hoveddør, udført i kopi, mens de gamle klassicistiske vinduer blev udskiftet til en anden type med anderledes opdeling og termoruder. De øverste gavlvinduer blev atter udskiftet i 1997 og de nederste igen i 2007.
I 1980´erne blev der etableret tre kviste i den vestre tagflade mod Østergade.
kilder:
Nyboes Gård – en købmandsgård i Holstebro fra 1700-tallet, Rigmor Lillelund.
www.mobmus.dk
www.nk-nyboe.dk
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Nyboes Gård knytter sig til bygningens beliggenhed i Holstebros ældste bycentrum, hvor den indgår i gadens række af historiske huse i et sammenhængende bymiljø.
Kulturhistorisk værdi:
Nyboes Gårds kulturhistoriske værdi knytter sig til den oprindelige funktion som storkøbmandsgård, der er aflæselig i bygningens længde på 13 fag, på trods af afkortningen i 1970´erne, hvilket kan ses ved den herefter asymmetrisk placerede gavlkvist.  
Arkitektonisk værdi:
Nyboes Gård har arkitektonisk værdi, idet den fremtræder som en gedigen og enkel bygningskrop med en klart afgrænset form, en enkel materialeholdning og en nedtonet, men virkningsfuld detaljering, der ses i facadens kvaderopdelte puds under sålbænkgesimsen, hovedgesimsen og i gavlkvistens beskedne udsmykning med brede liséner. Den høje sorttjærede sokkel og den helvalmede gavlkvist giver bygningen et stateligt udtryk, der understreges af den lange facade og den næsten ubrudte tagflade. Hertil kommer, at gavlene ikke udviser samme monumentalitet som facaden med sin blanke mur, men den enkle farveholdning i sort, hvid og rød tilfører alligevel bygningen en enkel elegance.

I det indre er der arkitektonisk værdi i den vestlige del af bygningen, der har bevaret en langsgående skillevæg samt elementer fra en ældre rumstruktur med de repræsentative stuer orienteret mod gaden med døre en filade samt de sekundære rum placeret mod gården. Tillige er anvendt en traditionel materialeholdning med trægulve og pudsede lofter med synligt bjælkelag. Mange ældre bygningsdetaljer er bevaret, herunder detaljerige fyldingsdøre med rigt udskårne gerichter og fodklodser samt greb, der vidner om, at bygningen oprindeligt har været bolig for byens højere borgerskab.

I den østlige del af bygningen er der arkitektonisk værdi ved de ældre fyldingsdøre i forstuen.
Bærende fredningsværdier:
I Nyboes Gårds ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den klassicistiske, afgrænsede bygningskrop med næsten ubrudte tagflader, facader i blank mur og pudsede facader med alle detaljer, herunder gavlkvist med liséner, samt gesimser, kvadring, fyldingsdøre og ældre vinduer. Hertil kommer bygningens traditionelle materialeholdning.

I Nyboes Gårds indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den oprindelige og ældre planløsning samt til de oprindelige og ældre bygningsdele og -detaljer, herunder trægulve, synligt bjælkelag med pudsede lofter, fyldingsdøre, greb og gerichter. Hertil kommer bygningens traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
15-09-1989
Journal nr.:
651-11-2/88

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-10-1964
Journal nr.:
6/64


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Østergade 35
Fredet bygning Østergade 37

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap