Sag: Stjernhjelms Hospital, Nørre Lem Hospital

Kabbelvej 1, Lemvig
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Stjernhjelms Hospital, Nørre Lem Hospital
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kabbelvej 1
Kommune:
Lemvig
Omfang:
Bygningen ved kirkegårdens sydskel (1780).
Fredet. 1950.
Beskrivelse:
Stjernhjelm Hospital ligger på højdedraget øst for Lemvig sammen Nr. Lem Kirke, hvor den indgår i kirkegårdens syddige.

Stjernhjelm Hospital er en enetages, hvidkalket og grundmuret bygning med muret gesims, opskalket heltag hængt med røde tegl og to hvide skorstene i rygningen. Den grundmurede sokkel er let fremspringende, undtagen på sydsiden, som markeres af to centrerede rundbuede døråbninger, hver med to enkle pilastre, og herimellem sidder en indmuret sandstenstavle med våbenskjold og inskription. Revledørene er ældre og rødmalede, og de opsprossede, nyere vinduer med koblede rammer er hvidmalede.

Den østlige del af Stjernhjelm Hospital anvendes til graverfaciliteter og den vestlige del anvendes til menighedsrådslokale. Indvendigt står bygningen nyistandsat, men i et traditionelt materialevalg. 
Bygningshistorie:
Købmand Niels Jacobsen, hans kone Anna Maria Wandborg og deres søn Jens Wandborg de Stiernhielm ejede Hovedgården Kabbel og Nr. Lem Kirke. Stjernhjelms Hospital blev indstiftet af adelsmand Jens Wandborg de Stiernhielm fra Kabbel Hovedgård, men det var hans mor, Anna Maria Wandborg, der lod det bygge da Jens Wandborg de Stiernhielm døde i 1780, 50 år gammel. I Stjernhjelms Hospital var der bolig for fire fattiglemmer fra Nørre Lem Sogn i den ene ende og skolestue og lærerbolig i den anden. Det var en højloftet bygning med lys og luft sammenlignet med samtidige boligforhold på landet. Hovedgården Kabbel forsynede Stjernhjelms Hospital med mælk og kul.

I 2003 overtog Nørlem Menighedsråd bygningen efter Lemvig Kommune, som i mange år havde brugt bygningen til at huse husvilde. I 2004 blev Stjernhjelms Hospital restaureret og grundplanen med en gennemgående mur, der opdeler bygningen i to særskilte afdelinger blev retableret, idet blandt andet den vestre dør var blevet blændet i 1995.
kilder:
www.northseatrail.org/show_single_article.php?article_id=3220&lang=dk
www.lemvigmuseum.dk/lokaliteter.htm
Miljømæssig værdi:
Stjernhjelm Hospitals miljømæssige værdi knytter sig til bygningens placering syd for Nr. Lem Kirke, hvor den som en del af kirkegårdsdiget indgår i helheden omkring kirken. Kirken og Stjernhjelms Hospital udgør et landmark fra nær og fjern, og tillige er der en fantastisk udsigt fra bygningen, hvor man kan se milevidt over det midtjyske landskab med byen Lemvig for foden af højdedraget.
Kulturhistorisk værdi:
Stjernhjelms Hospital har kulturhistorisk værdi fordi den sammen med Nr. Lem Kirke udgør fortællingen om den fremtrædende købmandfamilie Wandborg de Stiernhielm fra 1770-tallets Lemvig.

Tillige har bygningen kulturhistorisk værdi fordi den i sin udformning med to adskilte afdelinger, en som bolig for fattiglemmer og en som lærerbolig og skolestue, vidner om en, med datiden øjne, fremsynet bebyggelse med gode boligforhold, lys og luft. Den murede skillevæg, der opdeler bygningen er stadig bevaret, og i forstuerne kan man se den oprindelige kleine vægtykkelse, hvor væggene ikke er efterisolerede.

Arkitektonisk værdi:
Stjernhjelm Hospital har arkitektonisk værdi idet den fremtræder som en kraftfuld og sluttet bygningskrop med en klart afgrænset form, en simpel farvesætning og en enkel, men særdeleshed virkningsfuld detaljering, der kulminerer i udsmykningen omkring de to indgangsdøre. Hertil kommer bygningens gennemførte symmetri og de ubrudte tagflader, uden tagrender, der gør at overgangen mellem tag og mur står skarpt, og tillige understreger bygningens originale udtryk med de rundbuede revledøre med ældre beslagværk. Pigstensbelægningen langs facaderne understreger bygningens helstøbte udtryk med traditionelle materialer.

I bygningens indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den genskabte grundmurede tværvæg, der sammen med de to separate indgange bidrager til forståelsen af den oprindelige funktionsopdelte bygning, samt til den traditionelle materialeholdning med synlige loftbjælker og loftbrædder samt nye skurede indervægge, klinkegulve og revledøre, der sammen bidrager til oplevelsen af en historisk bygning.
Bærende fredningsværdier:
I Stjernhjelm Hospitals ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den sluttede bygningskrop med symmetriske facader, rundbuede indgangsdøre med udsmykning omkring, de ubrudte tagflader og de kalkede skorstenspiber i rygningen. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I Stjernhjelm Hospitals indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den grundmurede tværvæg, der viser bygningens oprindelige funktionsopdeling. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
08-04-1984
Journal nr.:
6/49

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-04-1950
Journal nr.:
6/49


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Kabbelvej 001, Stjernhjelms hospital, Nørre Lem, matr.nr. 1, Kirkegård, Lemvig jorder. Summarisk bygningsarkæologisk beskrivelse. 2 sider (håndskrevet). Usigneret. Juli 1948. Kabbelvej 005, Stjernhjelms hospital, Nørre Lem, matr.nr. 1, Kirkegård, Lemvig jorder. Summarisk bygningsarkæologisk beskrivelse. 2 sider (håndskrevet). Usigneret. Juli 1948.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kabbelvej 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap