Sag: Sønder Vinkel

Lemvigvej 012, Lemvig
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sønder Vinkel
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lemvigvej 012
Kommune:
Lemvig
Omfang:
Hovedbygningen (1838).
Fredet 1950.
Beskrivelse:
Bondegården Sønder Vinkel ligger højt i det bakkerige landskab vest for Lemvig. Mod nord er Sønder Vinkels stuehus omgivet af et skrånende og lavereliggende haveanlæg, mod syd af symmetrisk placerede avlsbygninger.

Stuehuset er en grundmuret længe i én etage med halvvalmet tegltag og tre skorstene i rygningen. Bygningen er opført i rød blank mur med hvidkalkede hjørneliséner og sparrenkopgesims. De hvidmalede vinduer er nyere otte-rudede, sidehængte vinduer med koblede rammer. Gårdsiden har en centreret gavlkvist, der indrammes af hvidkalkede liséner, ligesom de to grønmalede tofløjede fyldingsdøre, udført i kopi. Havesiden har en asymmetrisk placeret, ældre tilbygning med heltag og hvidkalket sokkel, hjørneliséner og sparrenkopgesims. I gavlen af denne er der udgang til haven ad en ældre hvidmalet havedør. Gavlen mod øst er ulig resten af bygningen rødkalket med hvid sokkel.

Bygningen er nyrestaureret, men står stadig med en oprindelig rumstruktur, hvor den repræsentative gennemgående stue er placeret ved den vestre hovedindgang, og de sekundære rum er placeret ud mod haven, tættere på bryggersindgangen. Herfra er der adgang til loftet, som har fast undertag og anvendes til opmagasinering. Indvendigt er der nyere bræddegulve, nyere grovpudsede vægge og synlige ældre loftbjælker med listepyntede loftbrædder. Tillige er bevaret en mængde ældre bygningsdetaljer, herunder fyldingsdøre.  
Bygningshistorie:
Heldum Sogn er et af landets mindste, men med god græsningsjord og enge omkring Hornsø. Helt tilbage til 1600-tallet var sognet delt imellem seks gårde, der ofte tilhørte handelsmænd i Lemvig, hvor de opdrættede stude til salg. De største gårde var Sønder Vinkel og Nørre Vinkel. Sønder Vinkels stuehus er opført af hårdtbrændte mursten i 1838 af storbonden og studeopdrætteren Niels Munk Breinholt. Tilbygningen er angiveligt opført i 1912. Staldlængerne er opført i 1920 i Bedre Byggeskikstil og er mod syd sammenbygget med en ladebygning med portgennemkørsel, som er istandsat i 2003. I 2007 blev der lagt nyt tegltag på stuehuset. På et tidspunkt er stuehuset blevet afkortet, idet bygningen tidligere var sammenbygget med garagebygningen mod øst. I stuehusets vestende var der tidligere indrettet et lille mejeri. Gården drives stadig som landbrug.
kilder:
www.lemvigmuseum.dk/lokaliteter.htm
Miljømæssig værdi:
Sønder Vinkels miljømæssige værdi knytter sig til gårdens placering i det højtliggende, åbne bakkelandskab vest for Lemvig, hvor der er vid udsigt over Heldum Sogn og Tørring Kirke. Endvidere ligger der miljømæssig værdi i det samlede gårdanlægs velbevarede, symmetriske og aksiale opbygning samt den tilhørende store, skrånende have, der bidrager til opretholdelsen af et helstøbt gårdmiljø.
Kulturhistorisk værdi:
Sønder Vinkels kulturhistoriske værdi knytter sig til det samlede gårdanlæg, hvor avlsbygningerne underordner sig stuehuset, der med sin anseelige størrelse og enkle arkitektoniske og dekorative elementer bidrager til fortællingen om Sønder Vinkel som en større avlsgård, hvor studeopdrætterne kunne udstille deres sociale og økonomiske position, i datidens samfund.

I bryggerset er der tillige kulturhistorisk værdi i ovnlågerne samt gruekedlen med låger til optænding.

Materialeanvendelsen ved blårøde, håndstrøgne tegl med fyldte fuger og hvidkalkede dekorative elementer er et egnskarakteristisk træk ved flere gårde i Midtjylland.
Arkitektonisk værdi:
Arkitektonisk fremtræder Sønder Vinkel som en gedigen og imposant bygningskrop med en klart afgrænset form og en nedtonet, men særdeles virkningsfuld detaljering, der kulminerer i gårdsidens gavlkvist og havesidens tilbygning, som sammen med de lisénindrammede hoveddøre hæver stuehusets arkitektur over en jævn bondegård.

Sønder Vinkel har endvidere en stedtilpasset elegance, der viser sig ved den enkle farve- og materialeholdning, herunder i særdeleshed anvendelsen af de lokale, hårdtbrændte, blårøde teglsten. Stuehusets udprægede horisontale virkning, der understreges af den lange facade med sparrenkopgesimsen, repetitionen af de enkle vinduer og den ubrudte tagflade understreger i forening magt og rigdom, hvilket understøttes af bygningens imponerende længde på 18 fag. Endvidere har den overkalkede østgavl arkitektonisk værdi, idet den fortæller, at stuehuset på et tidspunkt er blevet afkortet.

I Sønder Vinkels indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den oprindelige rumstruktur med den fine forstue mod vest og de dertil knyttede stuer samt dørene, der er placeret en filade. Sammen med de bevarede ældre bygningsdetaljer, herunder de pilasterdekorerede ovnnicher, fyldingsdøre, greb, gerichter, udskårne fodklodser, understreger de stuehusets monumentalitet og rigdom. Hertil kommer havestuen, der som det eneste rum skyder sig frem for facaden, og dermed giver rummet en anden stemning, tættere på naturen.

Tillige er der arkitektonisk værdi i de bevarede ældre bygningsdetaljer som bryggersindgangens tofarvede og mønsterlagte teglgulv, de fladbuede vinduesnicher og det fritliggende bjælkelag med mellemliggende listepyntede loftbrædder, der understreger bygningens historiske stemning.
Bærende fredningsværdier:
I Sønder Vinkels ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til stuehusets lange bygningskrop med lisénindrammede hoveddøre, hjørneliséner, sprossevinduer, sparrenkopgesims, ubrudte tagflader samt den udsmykkede gavlkvist og tilbygning. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I Sønder Vinkels indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den oprindelige rumstruktur samt de ældre bygningsdetaljer, herunder de dekorerede ovnnicher, fyldingsdøre, gerichter, fodklodser og det mønsterlagte teglgulv. Hertil kommer de funktionelt betingede bygningsdetaljer, herunder ovnlåger og den murede gruekedel, samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-04-1950
Journal nr.:
6/49


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lemvigvej 12

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap